Čakavska Biblija 1052

Ća, škužaj nin, ne znadu ča činidu!

Ća, škužaj nin, ne znadu ča činidu!
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Luki

Pril Pilaton
23 I diga se je vas ni svit. Odveli su ga ki Pilatu i stali su ga potvarat: "Vega smo našli kako manta naš puk i brani davat cesaru daciju, a za se govori da je Isukrst, kraj."
Pilat ga zapita: "Jes ti kraj ol Žudijih?" On mu olgovori: "Ti govoriš!" Ondac Pilat reče glavešinan popovskiman i sven svitu: "Nikakove krivnje ne nahodin na ven čoviku!" Ma, ni su upirali: "Vrka puk na bunu učeć ga po cilon Judeji, počam ol Galileje pa dovde!"
Kal je to ču, Pilat zapita je ti čovik Galilejac. A kal je dozna da je iž konfina Irudovega, posla ga je Irudu, ki je i sam bi nih dnevih u Jeruzolimu.

Isukrst prid Irudon
Kal je Irud upana Isukrsta, vele se je razveseli jerbo ga je jurve oldavna bi želi vidit zarad nega ča je obo njemu bi ču, pa se je ufa ol njega vidit kakov mirakul. Postavja mu je pusta pitanja, ma mu Isukrst ni bi olgovara ništa. A stali su nonde i glavešine popovske i pismoznanci potvarajuć ga u svu šesnajest. Irud ga je sa svojiman soldatiman ogadi i izruga: ubuka ga je u bilu veštu i posla ga je nase Pilatu. Nega su se dneva Irud i Pilat sprijatejili, jerbo su prin tega bili zakarani.

Pilat arbitraje Isukrsta na smrt
Pilat je da sazvat glavešine popovske, vićnike i puk, pa nin je reka: "Doveli ste mi vega čovika jerbo da vrka puk na bunu. Ja san ga, evo na, ispita pril vamim i nisan naša na njemu ni jelne krivnje za ku ste ga potvorili. A ni Irud isto jerbo ga je posla nase namin. Na, on ni učini ništa čin bi zavridi smrt. Dunkve, kaštigat ću ga i molat ću ga ća."
Zavikali su svi uglas: "Ubij vega, a molaj nan Barabu!" A ti je bi butan u katabuju zarad nikega prigovaranja u gradu i jerbo je bi ubi. Pilat se je jopeta ki njiman bi ošerva želeć deliberat Isukrsta. Ma, ni su vikali: "Propenj, propenj ga!" On nin je treći put reka: "Ča je zlega on učini? Nisan naša na njemu krivnje za smrt. Dunkve, kaštigat ću ga i molat ću ga ća." Ma ni su se derali iz cilega grla išćuć da ga se propenje. I vika nin je hodila sve to žešća.
Pilat je arbitra da neka nin bude kako išćedu. Pusti je nega ki je zarad prigovaranja i ča je bi ubi bi butan u katabuju, kega su išćali, a Isukrsta je prida njiman na hotinje.

Put ol križa
Pokle su ga odveli, ćapali su nikega Šimu Cirinejota ki je dohodi iž gore i metnuli su na nje križ da ga nosi za Isukrston.
Za njin je hodilo pusto svita, navlaš žen, ke su plakale i narikale za njin. Isukrst se je ošerva prama njiman pa nin je reka: "Ćerce ol Jeruzolima, ne cmizdrite nada menon, vengo plačte nada sebon i nada dicon svojon. Jerbo, na, gredu dnevi kal će se govorit: 'Blago ga se jalovican, drobiman ča nisu rodili i sisan ča nisu dojile.' Ondac će počet govorit goran: 'Padte na nas!' i briziman: 'Pokrijte nas!' Jerbo, je se tako čini sa zelenin cablon, ča će ondac bit sa suhin?"
A vodili su i druga dva, škanjažine, da jih š njin ubijedu.

Propinjanje
Kal su došli na misto ča se zove Lubanja, nonde su propeli njega i te škanjažine, jelnega sa desne, drugega sa live bande.
Isukrst je probesidi: "Ća, škužaj nin, ne znadu ča činidu!" I razdilili su meju sebon veštu njegovu butajuć koske.
Sta je nonde puk i gleda. A rugali su se i glavešine govoreć: "Druge je šalva, neka šalva sam sebe, je on Isukrst Božji, Izaberenik!" Rugali su mu se i soldati, kuštavali su se ki njemu i nudili su mu kvasinu govoreć: "Jes ti kraj žudijski, šalvaj samega sebe!"
Bila je i tabela poviše njega: "Vo je kraj žudijski."

Dobri škanjažin
Jedan ga je ol propetih škanjažinih bi ruži: "A nis ti Isukrst? Šalvaj i sebe i nas!" Drugi je vega kritikova: "A se ne bojiš Boga ni ti, ki si pod istin kaštigon? Ma, mi po pravici jerbo primamo ča smo diliman zavridili, a on – on ni učini ničesa ča se neće." Ondac je reka: "Isukrste, spomen me se kal dojdeš u krajestvo svoje." A on će mu: "Za reć pravo govorin ti: danas ćeš bit su menon u raju!"

Isukrstovo umiranje
Bilo je jurve kolo šeste ure kal se je kalala škureca po svon zemji – sve do ure devete, jerbo se je sunac pomrači, a koltrina ol tempala rasparala se po sri sride.
I zaviče Isukrst iza glasa: "Ća, u ruke tvoje pridajen anim svoj!" Pokle je to reka, izdahnu je.
Kal je kapetan vidi ča je posridi, stane falit Boga: "Za reć pravo, vi je čovik bi pošćenjačina!" I kal je vas svit ča je nagrnu na tu sliku bi vidi ča je posridi, vraća se je busajuć se u prsi.
Stali su pinku daje i gledali to svi kumpari njegovi i žene ke su za njin hodile iž Galileje.

Pokopanje
Dojde čovik ča se je zva Bepo, vićnik, čejade pošćeno i pravedno; on ni begena njihova arbitravanja i rabote. Bi je iž Arimateje, grada judejskega i ufa se je krajestvu ȍl Boga. On dunkve prijde Pilatu i zaišće tilo Isukrstovo.
Ondac ga je skala, zamota u bumbažin i polehnu u greb iskopan u stinji di jošćec niko ni bi pokopan.
Bi je dnev ol Parićavanja; subota se je rasvanjivala. A kumpanjale su to žene ke su sa Isukrston došle iž Galileje: panale su na greb i kako je polehnuto tilo njegovo. Ondac su se tornale nase i parićale mušće i masti.
U subotu su mirovale kako i spada.

VII. Pokle je uskrsa

Uskrsnuće od Isukrsta
24 Prvega dneva u šetemani, omar izjutra, došle su ne na greb s mušćiman ča su jih bili parićali. Našli su tujavac istujan ol greba. Ulizli su, ma nisu našli tilo ol Gospodȉna Isukrsta. I doklen su stale izneblušene nada tin, ma nu, dva čejadina u zalašćenon robi stali su prida njih. Usprpane, prignule su glave ki zemji, a ni ćedu nin: "Ča išćete Živega meju mrtvaciman? Ni vode, vengo je uskrsnu! Spomente se kako van je govori doklen je jošćec bi u Galileji: 'Sin Čovičanski vada bude pridan u ruke grišnikov, i propet, i trećega dneva da se ustane.'" I ne su se spomenule ričih njegovih, tornale su se sa greba i javile sve to njiman jedanajestorici i sviman drugiman.

Bile su to: Mare Mandalina, Ivana i Mare ol Jake. I druge su skupa š njiman govorile to apoštoliman, ma njiman su se te beside pričinile kako infišacijuni, pa nin nisu virovale.
Pere se je usta i zatrča se je ki grebu. Kal se je prignu, upana je samo fašice. Torna se je doma čudeć se sven ten ča se je dogodilo.

Ukazanje skulariman na putu u Emajus
Ma nu, njih dva su tega istega dneva olputovala u selo ča se zove Emajus, ča je bilo daleko od Jeruzolima šezdeset stadijih. Ćakulali su meju sebon obo sven ča se je dogodilo. Doklen su tako ćakulali i raspredali, kušta nin se je Isukrst i iša je š njiman. Ma, pripoznat ga – ni bilo dano njihoviman jočiman. On jih je zapita: "Ča to puten rastresate meju sebon?" Ni su se pokunjeni fermali i jedan mu je ol njih, ča se je zva Klejofa, olgovori: "A si ti jedini furešti u Jeruzolimu, pa ne znaš ča se je u njemu dogodilo vih dnevih?"

On će: "Ča to?" Olgovorili su mu: "Pa no su Isukrston Nazaraninon, ki je bi profeta – žeštok na dilu i besidi prȉl Bogon i svin pukon: kako su ga glavešine popovske i vićnici naši pridali kako bi bî osuđen nȁ smrt i da bidu ga propeli. A mi smo se ufali da je on ni ki jema olkupit Israjil. Ma, osin svega tega vo je jurve treći dnev da se to dogodilo. A izneblušile su nas i nike žene ol naših: u rasvanuće bile su na grebu, ma nisu našle njegovega tila pa su došle i rekle kako su nin se ukazali anđeli ča su rekli da je on živ. Išli su ondac i niki naši na greb i našli su no ča su žene i rekle, ma njega nisu vidili."

A on će nin: "O nepametni i vi srca sporega da virujete čagod su profete navistili! A ni tukalo da Isukrst sve to iskumpati i da ulize u falu svoju?" Počam ondac ol Mojsije i svih profetih, špjega nin je ča je obo njemu bilo škrivano u sviman Leteran. Ondac su aprešali mistu di su se zaputili, a on koda je tî hodit daje. Ma, ni su upirali: "Fermaj se su namin jerbo samo ča ni svečeralo i dnev je pril svrhon!" Uliza je da ostane š njiman.

Doklen je jošćec bi š njiman za stolon, vaze je kruh, blagoslovi ga je, islomi ga je ter nin ga je podili. Momentalno su nin se oči otvorile pa su ga pripoznali, ma nin je on ižvampi prid jočiman. Ondac su rekli jedan drugen: "A ni plandižalo srce u namin doklen nan je puten govori, doklen nan je olkriva Letere?" U isti su se momenat digli i tornali nase u Jeruzolim. Našli su okupjenih njih jedanajest i ne ča su bili š njiman. Ni su nin rekli: "Stvarno je uskrsnu Gospodîn i ukaza se je Šimi!" Na to su ni pripovidili no s puta i kako su ga pripoznali u lomjenju kruha.

Isukrst se je ukaza apoštoliman
Doklen su ni obo ten pravjali, sta je Isukrst u sri sride njih i reka nin je: "Mir su vamin!" Ni, izneblušeni i pristrašeni, pensali su da gledadu anim. Reka nin je Isukrst: "Ča ste se pripali? Zarad čega van šušpeti obuzimadu srce? Vijte ruke moje i noge! Ja san vo! Popipajte me i vijte jerbo anim ol tila ni košća nima ka ča vidite da ja jeman."

Čin je to reka, pokaza nin je ruke i noge. I doklen ni od alegrije jošćec nisu virovali, vengo su se čudon čudili, on nin je reka: "Je jemate vode ča za jist?" Ni su mu ponudili komad pečene ribe. On vazme i pril njiman izi.
Na to nin je reka: "To je no ča san van govori doklen san jošćec bi su vamin: vada se ispuni sve ča je u Reguli ol Mojsije, u Profetan i Salmiman obo meni zdatano." Ondac nin prosvitli pamet kako bidu kapili Letere, pa nin je reka: "Vako je zdatano: 'Isukrst će kumpatit i treći će dan ustat se ol mrtvacih, i u njegovo će se ime predikat prosvićenje i olmolavanje grihov po sviman puciman počam ol Jeruzolima.' Vi ste ten svidoci. Evo na, šajen na vas Promes ol Ćaće svojega. Ostante zato u gradu doklen se ne ubučete u Forcu odizgari."

Uzašašće
Ondac jih izvede iz Betanije, digne ruke pa jih blagoslovi. Doklen jih je blagoslivja, oldili se je ol njih i bi je uznesen na nebesa. Ni su mu se poklonili pȍd noge pa su se su veleti alegrije tornali nase u Jeruzolim, di su svo vrime u Tempalu blagoslivjali Boga.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)