Čakavska Biblija 836

Juda, a pojupcen Sina Čovičanskega tradiješ?

Juda, a pojupcen Sina Čovičanskega tradiješ?
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Luki

VI. Muka

Zavira kontra Isukrstu i Judin tradimenat
22 Hodi je Blajdan kruhov brez kvasa ča se je zva Pasha. Glavešine popovske i pismoznanci išćali su kako da ubijedu Isukrsta jerbo su se strašili puka.
A Đaval ulize u Judu Iškarijoskega ki je bi meju njih dvanajest. On pojde i pogodi se sa glavešinan popovskiman i kapotiman kako da nin ga prida. Ni su se razveselili i pogodili se š njin da ćedu mu dat šolde. On je konfa. Oltada je išća priliku da nin ga prida mimo puka.

Parićavanje za večeru ol Pashe
Kal je doša Dnev ol kruhov brez kvasa, u ki je vajalo prigorit pashu, posla je Isukrst Peru i Ivota i reka nin je: "Ajdete, parićajte nan da blagujemo pashu." Rekli su mu: "Di oćeš da parićamo?" On nin je reka: "Evo na, čin ulizete u grad, trefit ćete čovika ki nosi vrč vode. Pojte za njin u kuću u ku ulize i recte gospodaru te kuće: 'Meštar je reka: Di je prostorija u kon bi blagova pashu sa svojiman skulariman?' I on će van pokazat na prven podu velu postavjenu salu: nonde parićajte." Ni idedu ća, najdedu kako nin je reka i parićadu pashu.

Večera ol pashe
Kal dojde momenat, sede Isukrst za stol i apoštoli š njin. I reče nin: "Svon dušon penetra san vu pashu blagovat su vamin prin svoje muke. Jerbo van govorin, neću je višje blagovat doklegod se na ne finije u krajestvu ȍl Boga."
I vazme žmul, zafali i reče: "Vazmite ga i razdilte meju sebon. Jerbo van govorin, ne, neću višje pit ol roda lozovega doklegod krajestvo ȍl Boga ne dojde."

Ustanovjenje Euharištije – Večere ol Gospodȉna
I vazme kruh, zafali, pa ga iskida i da nin ga govoreć: "Vo je tilo moje ča se za vas pridaje. Vo činte meni na uspomenu." Tako i žmul, pokle su večerali, govoreć: "Vi žmul novi je Tastamenat u mojon krvi ča se za vas prolije."
"A na, ruka mojega traditura su menon je na stolu. Sin Čovičanski, za reć pravo, gre kako vada bude, ma, nen ki ga bude tradit ja mu se radujen!"
I ni su se stali propitivat ko bi ol njih moga takega čega učinit.

Ko je najvećji?
Ondac je počelo meju njiman karanje ko bi ol njih bi najvećji. A on nin je reka: "Kraji zapovidadu svojiman puciman i ni na vlasti sebe zovedu dobrotvoriman. Nemojte vi tako! Inšoma, najvećji meju vamin neka bude koda najmlaji; a starešina kako šerva. Jerbo ko je većji? Ki je za stolon, oli ni ča poslužije? A ni to ni ča je za stolon? Ma ja san u sri sride vas ka ni ča poslužije."

Nagrađivanje apoštoliman
"Je, vi ste su menon kumpatili u mojiman tantacijuniman. Ja van zarad tega u bašćinstvo ostavjan krajestvo ča ga je meni bi prida moj Ćaća: da jite i pijete za mojin stolon u krajestvu mojen i da sedite na pristojiman arbitravajuć dvanajest plemen od Israjila."

Pronoštikanje obo Perinen odricanju
"Šime, Šime, Đaval, na, zapita je da vas izrešeta kako šenicu. Ma ja san moli za te da ne samre tvoja vira. Pa kal dojdeš ki sebi, vada daš kuraja svojon braći."
Pere mu je reka: "Gospodȉne, sa tebon san pronat i u katabuju i ȕ smrt." A Isukrst će mu: "Govorin ti, Pere, danas neće galo zakukurikat prin vengo ča me se ti tri puta odrečeš kako me ne poznaješ."

Momenat ol zajne gvere
I reka je: "Kal san vas posla brez saketa i brez borše i brez opanak, je van ča majikalo?" Ni olgovoridu: "Ni ništa." Ondac će nin: "Ma sadar ko jema saket, neka ga vazme! Jelnako tako i boršu! A ko nima, neka venderi svoju veštu i neka kupi sebi mač jerbo van govorin, no ča je zdatano vada se i ispuni na meni: Meju škanjažine je bi potvoren. Za reć pravo, sve ča se tiče mene, obznanjije se." Ni su mu rekli: "Gospodȉne, na vode dva mača!" Reka nin je: "Dosta je!"

Moljenje na Gori ol masline
Ondac izajde pa po običaju parti put Gore ol masline. Za njin su hodili i njegovi skulari. Pokle dojdedu namo, reka nin je: "Molte da se ne profundate u tantacijun!"
I retera se je ol njih koko bi se stinjon baci, pade na kolina pa se stane molit: "Ća! Je oćeš, reteraj vi žmul ol mene. Ma ne moje, vengo tvoje hotinje neka bude!"
A ukaza mu se je anđel s nebes ča mu je da kuraja. A kal ga je ćapala muka nȁ smrt, žešće se je moli. I bi je pôt njegov koda kapje krvi ča su padale na zemju.
Diga se je iž moljenja, doša je ki skulariman i naša jih je pospane ol žalosti pa nin je reka: "Ča kunjate? Ustante se! Molte da se ne profundate u tantacijun!"

Isukrst je ćapan
Doklen je on jošćec govori, eto ti ga pustega svita, a pril njin jedan ol njih dvanajest, ča se je zva Juda. On se je kušta ki Isukrstu kako bi ga pojubi. Isukrst mu je reka: "Juda, a pojupcen Sina Čovičanskega tradiješ?"
A ni kolo njega, videć ča se događa, rekli su: "Gospodȉne, da udremo mačen?" I jedan ol njih smȉri šervu velega popa i olsiče mu desno uho. Isukrst olgovori: "Molajte! Basta!" Ondac ćapa uho i zacili ga.
Na to Isukrst probesidi niman ča su se digli na nje, glavešinan popovskiman, kapotiman ol tempalih i starešinan: "Ka na škanjažina izlizli ste su mačiman i baturican! Po dnevu i obnoć bi san su vamin u Tempalu i niste digli ruku na me. Ma, vo je vaša ura pol vlašćon ol Tmîc."

Pere se je odreka Isukrsta
Ćapali su ga dunkve, odveli pa uveli u kuću ol velega popa. Pere je hodi za njin izdalekega. Na sri dvora naložili su oganj i seli su kolo njega. Meju njih sê je i Pere.
Upanala ga je nika šerva di sedi kraj ognja, pogledala ga je fišo i rekla: "I vi je bi š njin!" A on je to poreka: "Ne poznajen ga, ženo!" Pinku poza ten upana ga je niko drugi i reka je: "I ti si ol njih!" Pere je reka: "Nisan, čoviče!" I pokle je pasalo, nako aloći ura vrimena, drugi su niki navalili: "Za reć pravo, i vi je bi š njin! Jerbo, Galilejac je!" A Pere će: "Čoviče, ne znan ča to hustaš!"
Momentalno, doklen je on jošćec pravja, galo je zakukurika. Gospodîn se je ošerva i upri je joči u Peru, a Pere se spomene beside Gospodȉnove kako mu je no bi reka: "Prin vengo ča danas galo zakukuriče, tri puta ćeš me obandunat." Pa izajde i naduje se hlencat.

Prva kumpativanja
A judi ki su čuvali Isukrsta mlateć ga igrali su se š njin i, pokrivajuć mu facu, impicavali ga: "Pogod ki te je udri!" I su veleti drugih ričetin su se švogavali na nje.

Isukrst pril Vićen ol Žudij
Pokle se je rasvanulo, skupile su se starešine pũške, glavešine popovske i pismoznanci pa su ga priveli pril svoje Viće di su mu rekli: "Ako si ti Isukrst, rec nan!" A on će nin: "Je van rečen, nećete virovat; je vas zapitan, nećete olgovorit. Ma, ol sadar će Sin Čovičanski sedit na desnu bandu ol Force ȍl Boga." Ondac su mu svi rekli: "Ti si, dunkve, Sin ȍl Boga!" On nin je reka: "Vi besidite! Ja jesan!" Na to ćedu ni: "Kakova nan jošćec teštimonijanca tribuje? Jerbo, sami smo čuli iž njegovih justijuh!"

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)