Čakavska Biblija 1464

Sin Čovičanski nima di bi glavu nasloni

Sin Čovičanski nima di bi glavu nasloni
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Luki

Poslanje njih dvanajest
9 Sazva je njih dvanajest i da nin je moć i vlast nada svin hudoban i da ličidu malatije. I posla jih je predikat krajestvo ȍl Boga i ličit ne u marotu. I reka nin je: "Ničesa ne vazimajte na put: ni šćapa, ni borše, ni kruha, ni arđenterije! I da niste jemali višje ol dvi vešte! U kugod kuću ulizete, nonde ostante i odande holte daje. Di vas ne primidu, izajdite iž tega grada i istreste prašinu s nog za teštimonijancu kontra njiman."
Ni su partili: obahodili su po seliman, obznanjivali evanđeje i ličili svudir.

Irud i Isukrst
Doćuka je Irud tetrarh sve ča se događa pa se je bi iznebluši jerbo su niki govorili: "Ivo je uskrsa ol mrtvih"; drugi: "Pojavi se je Ilija"; treći jopeta: "usta se je niki ol starih profetih." A Irud je reka: "Ja san Ivotu olsika glavu. Ko je ondac vi obo ken veleti vega čujen?" I išća je priliku da ga vidi.

Isukrst je nahrani pet ijad judih
Apoštoli su se tornali nase i ispripovidili su ča su učinili. Isukrst jih je odve sa sobon i povuka se je nasamo u grad ča se zove Betsajida. Sazna je za to vas svit pa je iša za njin. On jih je primi pa nin je pravja obo krajestvu ȍl Boga i olzdravjiva je svih ča su olzdravjenje tribovali.

Dnev samo ča ni isteka. Prišli su dunkve njih dvanajest pa su mu rekli: "Molaj svit, neka gredu okolo po seliman i zaselciman da se alogadu i najdedu ča ćedu jist jerbo smo vode koda na trzi." A on nin je reka: "Dajte nin vi jist!" Ni su rekli: "Nimamo višje ol pet kruhov i dvi ribe, osin da idemo kupit spize za vas vi puk." A bilo je kolo pet ijad muških.

Na to će on svojiman skulariman: "Posidajte jih prama grupan, olprilike po pedeset." I učinili su tako: sve su jih poseli. A on vazme pet kruhov i dvi ribe, pogleda prama nebesiman, blagoslovi jih i islomi pa da skulariman da daje dadu sven svitu.
Jili su i svi su se najili. I ol retajih ča su pritekli napunilo se je dvanajest krtolih.

Viroispovist ol Pere
Doklen je jedanput nasamo moli, bili su š njin samo njegovi skulari. On jih je zapita: "Ča govoridu judi, ko san ja?" Ni su olgovorili: "Da si Ivo Krstȉtej, drugi: da si Ilija, treći jopeta: da se je usta niki ol starih profetih." A on nin je reka: "A vi, ča vi kažete, ko san ja?" Pere je olgovori i reka: "Isukrst – Pomazanik ȍl Boga!"
A on nin je pripriti da obo ten ne govoridu nikomu.

Prvo navišćanje muke i uskrsnuća
Reka je: "Vada da Sin Čovičanski veleti tega kumpatije, kako bidu ga starešine, glavešine popovske i pismoznanci reterali ol sebe, da bude ubijen i trećega dneva da uskrsne."

Uvit za naslidovanje Isukrsta
A govori je sviman: "Je ko oće hodit za menon, neka se samega sebe odrekne, neka svakega dneva vazimje križ svoj i neka gre za menon. Ko oće život svoj šalvat, izgubit će ga; a ko izgubi život svoj zaradi mene, ti će ga šalvat. Jerbo, ka je korist čejadinu je vas svit dobije, a samega sebe izgubi oli sebi učini ča naopako?"
"Za reć pravo, ko se zasiti mene i mojih besid, tega će se i Sin Čovičanski sramit kal dojde u fali svojon i Ćaćinon i ol svetih anđelih."
"A za reć pravo van govorin: niki ol nih nonde nećedu okusit smrti doklegod ne vididu krajestvo ȍl Boga."

Deventavanje
Jednu osan dnevih poslin tih besid odvede Isukrst sa sebon Peru, Ivota i Jaku pa se uspne u goru kako bi se pomoli. I doklen se je moli, faca mu se je prominila, a odića mu se je zabilila i zablišćila.

Kal nu gledaj, dva čejadina govoridu š njin. Bili su to Mojsija i Ilija. Ukazali su se u fali i jemali su deškorš š njin obo njegoven Izlasku, ča se je do malo vrimena jema ispunit u Jeruzolimu. Ma Peru i njegove kumpanje bi je obali san. Pokle su se probudili, upanali su njegovu slavu i dva čovika ča su stali uza nje. I doklen su ni hodili ća ol njega, reka je Pere Isukrstu: "Meštre, dobro nan je vode bit. Učinmo tri kućerka: jedan tebi, jedan Mojsiji, jedan Iliji." Ni zna ča govori.

Doklen je on to govori, ukaza se je oblak i baci jih je u osin. Kal su ulizli u oblak, poplašili su se. A glas se je ču iž oblaka: "Vo je Sin moj, Probereni! Njega obadajte!" I taman kal se je ču glas, osta je Isukrst sam. Ni su mučali i nikomu nih dnevih nisu govorili ča su bili upanali.

Urečeni epileptišar
A kal su se sutra skalali iž gore, zaleti se je prama njemu pusti svit. Nu gledaj, čejade je niko iž svega svita zavikalo: "Meštre, Bog ti dâ vij mi sina: jedinac mi je, ma nu gledaj, ćapa ga je anim i najedanput se je sta derat; tresa je š njin obo kleh i baci je pinu na justa tako da se ni ol njega retera doklegod ga ni detronko šamaštra. Moli san tvoje skulare da ga izagnadu, ma nisu mogli."

Isukrst olvrati: "O rode nevirni i pokvareni, doklen mi je bit su vamin i podnosit vas? Doved vamo svojega sina!" I doklen je prilazi, obali ga je zli anim i rastresa ga je. A Isukrst je pripriti šporken animu i izliči je mladića pa ga je prida njegoven ćaći. Svi su se zablenuli zarad glorije ȍl Boga.

Drugo navišćanje muke i uskrsnuća
Doklen su se svi divili sven ča je čini, reka je on skulariman: "Vazmite ki srcu ve beside: Sin Čovičanski jema propja bit pridan u ruke judiman." Ma ni nisu kapili te beside, bile su nin sakrivene i nisu jih nadazdrili, a strašili su se zapitat ga ča obo ten.

Ko je najveći?
U njiman se je bi porodi pensir ko bi ol njih bi najveći. Znajuć ti pensir njihovega srca, vazme Isukrst dite, metne ga uza se i reče nin: "Kogod je primi vo dite u moje ime, mene je primi. A ko mene prima, prima nega ki me je posla. Za reć pravo, ko je najmanji meju vamin sviman, ti je najveći!"

"Ko ni kontra vas, za vas je"
Odgovarajuć Ivo je reka: "Meštre, vidili smo jelnega ki u tvoje ime laska zle anime. Mi smo mu branili, jerbo ne gre za namin." Reka mu je Isukrst: "Ne brante! Jerbo ko ni kontra vas, za vas je!"

IV. Isukrst na putu prama Jeruzolimu

Šamarijanci negostojubivi
Pokle su se navršili dnevi da bude uznesen, parti je Isukrst sa svon svojon kurijožitadi prama Jeruzolimu. I posla je kurire prida sebon. Ni su išli i ulizli su u niko šamarijansko selo da mu parićadu misto. Ma, nonde ga nisu primili jerbo je bi na putu za Jeruzolim. Kal su to vidili skulari Jako i Ivo, rekli su: "Gospodȉne, je oćeš da rečemo neka se oganj skala s nebes i deštriga jih?" On se je obrnu i kritikova jih je. Pa su išli u drugo selo.

Uviti apoštolskega aviza
Doklen su išli puten, reka mu je niko: "Za tebon ću digod da iša." Reka mu je Isukrst: "Lisice jemadu buže, tičice ol nebes gnjizda, a Sin Čovičanski nima di bi glavu nasloni."
Drugen niken je reka: "Ajde za menon!" A on će mu: "Daj mi da prin pojden i pokopan ćaću." Reka mu je: "Molaj neka mrtvi pokapadu svoje mrtvace, a ti hod i navišćaj krajestvo ȍl Boga."
I niki drugi je reka: "Za tebon ću, Gospodȉne, ma daj mi da se prin tega pozdravin sa svojiman doma." Reka mu je Isukrst: "Nikor ko metne ruku na oralo pa se ošerva nase, ni bogustvoren za krajestvo ȍl Boga."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)