Čakavska Biblija 1156

Komu se pinku oprašća, pinku i voli

Komu se pinku oprašća, pinku i voli
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Luki

Isukrstova teštimonijanca obo Ivotu

Sve su to obznanili Ivotu njegovi skulari. On je dozva dvojicu svojih skularih i posla jih je Gospodȉnu da zapitadu: "Jes ti Ni ki jema doć oli da drugega iščekijemo?" Kal su došli ki njemu, rekli su ti judi: "Ivo Krstitej posla nas je ki tebi da pitamo: 'Jes ti Ni ki jema doć oli da drugega iščekijemo?'"
Baš u ti momenat Isukrst je olzdravi veleti njih ol malatij, muk i zlih duhov, a i puste je ćorave obdari vidon. Ondac nin je olgovori: "Pojte i javte Ivotu ča ste vidili i čuli: Ćoravi progledavadu, ni ča čopadu gredu, gubavi se puliškadu, gluhi čujedu, mrtvaci se ustajedu, siromasiman se obznanije evanđeje. I blago ga se nen ki se ne zabezekne akonto mene."

Pokle su Ivotovi kuriri išli ća, sta je Isukrst pravjat sven svitu obo Ivotu: "Ča ste izlizli na trzu gledat? Trstiku ča je vitar gingolaje? Oli ča ste izašli vidit: Čovika u meku veštu ubučenega? Na, ni u blišćavon robi i luši po palaciman su ol krajih. Oli ča ste izlizli vidit? Profetu? Stvarno van govorin, i višje vengo profetu! On je ni obo komu je zdatano:
Na, šajen kurira svojega
prid licen tvojin
da parića put pril tebon.
Govorin van: meju rojeniman ol žene nikor ni većji od Ivota. Pa jopeta, i najmanji u krajestvu Božjen većji je ol njega."
Vas puk ča ga je sluša, pa i ni na dugani, nadazdrili su pravdu ȍl Boga: krstili su se Ivotovin kršćenjen. Kontra ten, farižeji i zakonodavci deškomodali su ča je Bog bi š njiman namisli jerbo nisu tili da jih Ivo krstije.

Isukrstovo arbitravanje obo suvremeniciman
"S kin dunkve da olmirin jude vega đeneracijuna? Na koga sličidu? Sličidu dici ča sedidu na pijaci pa jedni drugiman po običaju dovikijedu: 'Zasvirili smo van i niste zabalali! Zamrnjali smo i niste zacmizdrili!' Za reć svu istinu, doša je Ivo Krstitej. Ni kruha ji ni vina pi, a govorite: 'Jema vraga!' Ariva je Sin Čovičanski ki ji i pije, a govorite: 'Evo na žderonje i pijančine, prijatej nih na dugani i grišnikov!' Ma, Mudrost je našla kavadinu pril dicon svojon."

Isukrstovo postavjanje prama grišniciman

Niki je farižej zazva Isukrsta da bi š njin ji. On ulize u kuću ol farižeja i kušta se ki stolu. Kad eto ti nike žene ča je bila grišnica u gradu. Doznala je da je Isukrst za stolon u farižejskon kući pa je odnila terinu od alabastrena su mašćon i stala je odostraga kraj njegovih nog. Cila ishlencana stala mu je suzan močit noge: vlasiman sa glave svoje istirala jih je, jubila i mazala mašćon.

Kal je to vidi farižej ki ga je pozva, pensa je: "Kal bi vi bi Profeta, zna bi ko i kakova je to žena ča ga se dotiče: da je grišnica." A Isukrst, kako bi mu olgovori, reka mu je: "Šime, jeman ti ništo reć." A on će: "Meštre, rec!" A on: "Niki ča je zajima jema je dva dužna. Jedan mu je bi dužan pesto dinarih, drugi pedeset. Kako nisu jemali ol čega mu vratit, oprosti nin je obadvaman. Dunkve, ki će ga ol njih višje volit?" Šime je olgovori: "Pripostavka, ni ken je višje oprosti." Reka mu je Isukrst: "Tašno si ocini." I obrnut prama ženi kaza je Šimi:

"Je vidiš vu ženu? Uliza san ti u kuću i nis mi vodon poli noge, a na mi je suzan noge oblila i vlasiman jih je svojiman istrla. Pojubac mi nis da, a na, olkako je ulizla, ni mi fermala jubit noge. Ujen mi glavu nis pomaza, a na mi je su mašćon noge protrla. Zarad tega, govorin ti, oprošćeno non je veleti grihov, jerbo je veleti i volila. Komu se pinku oprašća, pinku i voli." A ženi je reka: "Oprošćeni su ti grisi." Ni svi za stolon stali su na to meju sebon govorit: "Ko je vi da i grihe oprašća?" A on kaže ženi: "Vira te je tvoja šalvala! Hod s miron!"

Žene u šerviciju pril Isukrston
8 Ondac se je ušeta obahodit po gradiman i selima predikajuć i obznanivajuć evanđeje obo krajestvu ȍl Boga. Bili su š njin njih dvanajest i nike žene ča su se bile okrpesile ol zlih duhov i bolešćin: Mare Mandalina, iž ke je bi izlaska sedan vrazih; ondac Ivanka, žena Huzetova ki je bi guvernat od Iruda; Suzana i puste druge. Ne su nin služile svojin poceson.

Glenda obo sijaču
Kal se je skupi vas svit i kal su iž svakega grada navalili ki njemu, stane špjegavat u glendi:
"Izajde sijač sijat sime. Doklen je sija, jelno je palo uza put, bilo je ismečeno i tičice sa nebes su ga pozobale. Drugo je palo na stinju i, čin je izniklo, ošušilo se je jerbo ni jemalo umidece. Drugo je jopeta upalo u draču i drača ga je pritekla i udušila. Drugo najposlin pade na dobru zemju, iznikne i urodi sto putih većin fruton." Pokle je to reka, zavika je: "Ko jema uši za čut, neka čuje!"

Zarad čega Isukrst pravja u glendan
Zapitali su ga skulari kakova bi to bila glenda. A on nin je reka: "Vamin je dano znat šegreta krajestva ȍl Boga, a niman drugiman u glendan –
da gledajuć ne vididu
i slušajuć ne kapidu."
"A vo je glenda: Sime je Besida ȍl Boga. Ni uza put ni su ča slušadu. Ondac dohodi đaval i odnosi Besidu iž srca njihovega da ne bidu povirovali i šalvali se. A na stinji – to su ni ča kal čujedu, su alegrijon primidu Besidu, ma korena nimadu: ti niko vrime virujedu, a kal dojde tantacijun olpadedu. A ča pade u draču – to su ni ča su bili obadali, ma zavedeni pensiriman, misiron i ingordijon, udušidu se i ne donesedu roda. Inšoma, no u dobron zemji – to su ni ča u đentilen i dobren srcu obadajedu Besidu, ćapadu je za se i donosidu roda u pacijenci."

Glenda obo svići
Nikor ne užgimje sviće da je poduši sudon oli metne pod posteju, vengo je natakne na kandilir kako bidu ni ča ulizijedu vidili luminažitad. Jerbo ništa ni šegreto ča se neće obznanit; ni ništa sakriveno ča se neće razaznat i doć na vidilo."
Dunkve, budte atento ča obadajete. Za reć pravo, nen ča jema dat će se, a nen ča nima vazest će se i no ča pensa da jema."

Prava svojta od Isukrsta
A mater i braća njegova tili su ki njemu, ma nisu mogli do njega zarad pustega svita. Javnuli su mu: "Mater tvoja i braća tvoja stojidu vanka i želidu te vidit." A on nin je olgovori: "Mater moja, braća moja – vi su ki besidu moju obadajedu i vršidu."

Zbonacana nevera
Jelnega dneva ulize u barku on i skulari njegovi. I reka nin je: "Prijdimo na nu bandu ol jezera." I olplovili su. Doklen su plovili, on je zaspa. I kalala se je nevera na jezero. Voda je počela navirat i bili su u nenadinji. Ni su mu prišli i probudili su ga govoreć: "Meštre, meštre, propali smo!" On se razbudi, pripriti vitru i valiman; i ni su se utišali pa je došla bonaca. A on će nin: "Di van je vira?" Ni su se poplašeni u mirakulu propitivali: "Ko je vi da i vitriman i moru zapovida, pa da mu se ni i kunjidu?"

Olzdravjenje ureknutega
Doplovili su u gergezenski konfin ča je priko puta Galileje. Čin je izaša na tarafermu, eno na prama njemu iž grada zaputi se niki čovik ča je bi ureknut. Veleti vrimena ni se jurve ni ubučiva ni sta u kući, vengo po grebiman. Kal je upana Isukrsta, zastenja je, pâ je na kolina prida nje i na vas glas zavika: "Ča ti jemaš su menon, Isukrste, Sinu ȍl Boga Svevišnjega? Molin te, ne muč me!" Jerbo je bi zapovidi hudobi da izlize iz tega čejadina. Je, pusto ga je jurve vrimena drža pod vlašćon i neka su ga kadenan bili sputili i u verugan držali, on bi bi razbi putila i hudoba bi ga bila odagnala na trzu. Isukrst ga je na to bi zapita: "Koje ti je ime?" On je reka: "Legija", jerbo su u nje bili ulizli pusti zli animi. I priklinjali su ga da nin ne zapovidi tornat se nase u Bezdan.

A nonde u gori pasa je veli uvor bahićih. Priklinjali su ga dunkve da nin da ulist u njih. I on nin je da. Ondac hudobe izlizedu iž čovika i ulizedu u bahiće. Uvor se je zaleti niza obaljenje u jezero i utopi se je.
Kal su vidili ča se je dogodilo, čobani su utekli ća i obznanili to po gradu i seliman. A judi su izašli vidit ča se dogodilo. Došli su ki Isukrstu i našli su čovika iž kega su bile izlizle hudobe kako sedi uza noge od Isukrsta, ubučen i zdrave glave. I usprpali su se. A svidoci su nin pripovidali kako je urečeni olzdravi.
I zamoli ga je vas svit iz konfinih gergezenskih da gre ća ol njih jerbo jih je ćapala vela prpa.
On ulize u gajetu i torna se nase.

A zamoli ga je čovik iž kega su bile izlizle hudobe da je se moge fermat š njin, ali ga je on olpusti govoreć: "Tornaj se doma i predikaj ča ti je učini Bog." On pojde obznanjujuć po cilen gradu ča mu je učini Isukrst.

Olzdravjenje žene u marotu
i uskrišenje ćere ol Jajirota

Kal je ariva nase Isukrsta je doškalo veleti svita jerbo su ga svi jedva čekali vidit. Kal nu gledaj, dojde čovik, zva se je Jajir, ki je bi starešina ol sinagoge. Baci se je Isukrstu pril noge i sta ga je molit da dojde u njega doma. Jema je ćer jedinicu, olprilike ol dvanajest godišćih, ka je bila na umoru. Doklen je prama tamo hodi, vas svit ga je gura odasvukud.
A nika žena ka je jurve dvanajest godišćih bolovala ol tečenja krvi, vas svoj poces istrošila je na likare i nikor je ni moga izličit, prijde odostraga i pipne skut ol njegove vešte i omar non je fermala te krv.

I reka je Isukrst: "Ko me se je to dotaka?" Kako su se svi činili ludi, Pere će: "Meštre, pusti te guradu i stiskadu." A Isukrst: "Niko me se je dotaka. Ćuti san kako forca izahodi iž mene." A žena, kal je vidila da se ne moge sakrit, cila ustripana prijde i baci se prida nje pa je pril cilin pukon ispripovidila zarad čega ga se je dotakla i kako je omar olzdravila. On non je reka: "Ćerce, vira te je tvoja šalvala. Hod s miron!"
Doklen je on jošćec govori, eto ti ga jelnega ol glavešin su besidan: "Partila ti je ćer, ne muč višje Meštra." Ču je to Isukrst pa mu je reka: "Ne straš se! Samo viruj i na će se šalvat!"

Uliza je u kuću, ma ni nikomu dâ da š njin ujde osin Pere, Ivota, Jake i ditetovih ćaće i matere. A svi su cmizdrili i avelili se nada njon. A on nin je reka: "Nemojte cmizdrit! Ni umrla, vengo spi!" Ma, ni su mu se podsmihivali znajuć da je partila. On je je ćapa za ruku i zadera se je: "Dite, ustan se!" I torna non se anim i momentalno se ustane, a on zapovidi da non neka dadedu jist. Njezini su se roditeji zablenuli, a on naredi da nikomu ne rečedu ča se je dogodilo.

 (Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)