Čakavska Biblija 1291

Nijedan profeta ni dobrodoša na rojenen konfinu

Nijedan profeta ni dobrodoša na rojenen konfinu
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Luki

III. Isukrstovo dilovanje u Galileji

Isukrst se je torna nase u Galileju
Isukrst se forcon Duha torna nase u Galileju i glas je obo njemu puka svudir okolo. I slavjen ol svih, uči je po njihoviman sinagogan.

Prolaskan iz Nazareta
Doša je u Nazaret, di se je bi olgoji. Ulize po običaju na dnev ol subote u sinagogu pa stane štit. Pružidu mu Libar ol profete Izajije. On razmota libar i najde misto di stoji zdatano:
Duh ol Gospodȉna na meni je
jerbo me je pomaza!
On me je posla
blagovisnikon bit siromasiman,
navistit pržunjeriman deliberanje,
vid ćoraviman,
učinit libero ne potlačene,
prozvat godišće pomilovanja ol Gospodina.

Ondac je zamota libar, torna ga je nase poslužiteju i sede. Joči svih u sinagogi bile su fišo uprte u nje. On nin progovori: "Danas se je ispunilo vo Pismo ča van jošćec zunzi u ušiman." I svi su mu laskali i divili se lipoti besid ča su tekle iž njegovih justijuh. Govorili su: "A ni vo sin ol Bepota?"

A on nin je reka: "Siguro ćete mi reć nu glendu: 'Likaru, izlič sam sebe! Ča smo čuli da se dogodilo u Kafarnajumu, učin i vode, na rojenen konfinu." Pa gre daje: "Stvarno van govorin, nijedan profeta ni dobrodoša na rojenen konfinu. Za reć svu istinu, govorin van, bilo je veleti udovic u Israjilu u dneve od Ilije kal su se na tri godišća i šest misecih zatvorila nebesa pa je postala vela glad po svon zemji. I ni ki jednon ol njih ni bi poslan Ilija osin ki ženi udovici u Sarfati sidonskon. I veleti je bilo nih gubavih u Israjilu za profete Elizeja. Nijedan se ol njih ni ispuliška, vengo jurve Naaman Sirac."

Kal su to čuli, vas se je svit u sinagogi bi napuni bison, ustali su se, prolaskali su ga iz grada i odveli na kraj ol briga, na ken je bi ugrađen njihov grad, kako bidu ga butali doli naglavu. Ma, on je pasa kroza njih i iša je ća.

Uči u Kafarnajumu i liči ukošenega
Skala se je u Kafarnajum, grad galilejski. Uči jih je ol subote i ni su bili zaneseni njegovin učenjen jerbo je jaka bila njegova besida.
Naša se je u sinagogi i čovik sa duhon vraga vražjega. On se zadere na vas glas: "Ej, ča ti jemaš su namin, Isukrste Nazaranine? Doša si nas deštrigat! Znan ja ko si ti: Svetac ȍl Boga." Isukrst mu je pripriti: "Muč i izajdi iž njega!" Ondac đaval obali čovika na sri sride i izajde iž njega ne učineć mu ništa nažal. I vas svit je osta zablenut pa su meju sebon ćakulali: "Koje beside! Sa vlašćon i forcon zapovida hudoban i laska jih!" I glas se je obo njemu širi okolo po svin mistiman.

Olzdravjenje punice ol Šime i drugih maganjanih
Izliza je iž sinagoge i uliza je u kuću ol Šime. Punicu ol Šime tresla je vela fibra. I zamolili su ga za nje. On se je kušta nada nju, zapriti je fibri i na je je molala. Omar se je ustala i poslužila jih je.
Kal je jema zapast sunac svi ča su jemali maganjane ol pustih marotih doveli su jih ki njemu. A on bi na svakega ol njih meća ruke i olzdravja jih. A iz veleti njih izahodili su zli dusi i vikali: "Ti si Sin ȍl Boga!" On nin je pripriti i ni nin da govorit jerbo su znali da je on Isukrst.

Napušća Kafarnajum i gre po Judeji
Pokle je osvanu dnev, izaša je i iša namo di će bit nasamo. I vas svit ga je išća. Došli su ki njemu i fermavali su ga da ne gre ol njih ća. A on nin je reka: "I drugiman gradiman vada navišćan evanđeje obo krajestvu ȍl Boga. Jerbo san zarad tega i poslan." I uči je po sinagogan judejskiman.

Prva četiri skulara
5 Doklen se je jedanput kolo njega tišća puk kako bi ču besidu ȍl Boga, sta je on na kraj Genezareskega jezera. Upana je dvi barke vezane uza kraj; peškaduri su bili izašli iž njih i prali su mriže. Imbarka se je u jelnu ol tih gajetih; bila je ol Šime pa je zamoli Šimu da se pinku odlipi ol kraja. Se je pa je iz barke podučava vas puk.

Pokle je svrši učenje, reka je Šimi: "Isplov na kulaf i butajte mriže za ribašćinu." Olgovori mu je Šime: "Meštre, svu noć smo muku mučili i nismo ćapali ništa, ma na tvoju besidu butat ću mriže." Učinili su tako i ćapali su veleti ribe; mriže su nin deboto bile pukle. Mahnuli su kumpariman na drugon barki da nin dojdedu pripomoć. Ni su došli i nakrcali su obedvi gajete, deboto su se bile potopile.

Videć to, Šime Pere pâ je pod noge Isukrstu govoreć: "Hod ća ol mene! Grišno san čejade, Gospodȉne!" Zarad nalovjene ribe ča su je bili ćapali bi se je zablenu on i svi ča su bili š njin, a tako i Jako i Ivo, sini ol Zebedeja, kumpari ol Šime. Isukrst je reka Šimi: "Ne boj se! Olsada ćeš ćapavat jude!" Ni su izvadili barke na tarafermu, ostavili su sve i išli su za njin.

Olzdravjenje gubavega
I doklen je bi u jelnen gradu, eno na čejadina punega gube! Kal je upana Isukrsta, baci mu se je pod noge i zamoli ga je: "Gospodȉne, je oćeš, mogeš me ispuliškat." Isukrst ispruži ruku i pipne ga govoreć: "Ću, ispuliškaj se!" I momentalno je nestala guba š njega. Pa mu je naredi: "Nikomu nijanci beside, vengo poj, pokaž se popu i prines za svoje puliškanje kako je pripisa Mojsije, njiman za teštimonijancu."
Glas obo njemu sve se je višje raširiva i pusti je svit nagrnu ki njemu kako bi ga sluša i kako bi se okrpesi ol svojih malatijih. A on se je reterava nasamo da moge molit.

Olzdravjenje ukočenega
I jelnega je dneva on podučava. A sedili su nonde farižeji i meštri ol Regule ki su bili arivali iž svih galilejskih i judejskih sel i iž Jeruzolima. A forca ol Gospodȉna silila ga je da liči.
Kal nu gledaj, judi su donili na čiviriman čovika ča je bi ukočen. Išćali su da ga unesedu i da ga metnedu prida nje. Buduć da zarad pustega svita nisu našli kuda bidu ga unili, uspeli su se na vrh kuće pa su ga meju kupe š čiviriman skalali na sridu prid Isukrsta. Videć njihovu viru on je reka: "Čoviče, olpušćeni su ti grisi!"

Pismoznanci i farižeji počeli su mudrijat: "Ko je vi ča beštima? Ko to moge grihe olpušćat osin Boga jedinega?" Kapijuć njihovo mudrijanje, Isukrst jih je zapita: "Ča mudrijate u sebi? Ča je lašnje? Reć: 'Olpušćeni su ti grisi' oli kazat: 'Ustan se i hod?' Ma neka znate: jema vlast Sin Čovičanski na zemji olpušćat grihe!" I reče nen ukočenen: "Naređijen ti: ustan se, vazmi čivire i hod ća doma!" I on se omar ustane pril njiman, vazme no na čen je leža i pojde doma slaveć Boga.
I svi su infišali za tin i falili su Boga vele usprpani govoreć: "Danas smo vidili ništo neviđeno!"

Depeša od Levija
Poslin tega izajde i upana duganjera ča se je zva Levi di sedi na dugani. I reka mu je: "Hod su menon!" On sve ostavi, ustane se i pojde za njiman.
I Levi mu je u sebe doma parića velu feštu. A š njin je bilo za stolon pusto duganjerih i drugih. Farižeji i pismoznanci njihovi mrnjali su i govorili skulariman njegoviman: "Zarad čega sa duganjeriman i grišniciman jite i pijete?" Isukrst nin je olgovori: "Ne tribuje zdraviman likar, vengo maganjaniman. Nisan doša zvat pošćene, vengo grišnike na obraćenje."

Raspredanje obo postu
A ni su mu rekli: "Skulari Ivotovi, pa tako i farižejski, špešo postidu i vršidu moljenja, a tvoji i jidu i pijedu." Reka nin je Isukrst: "Ne mogete pirane prisilit da postidu doklegod je ditman su njiman. Doć ćedu jurve dnevi: kal nin se odaleči ditman, ondac ćedu postit, u ne dneve!"

A kaživa nin je i glendu: "Nikor neće isparat robu sa novega veštita kako bi je metnu na stari veštit. Jerbo će se i novo rasparat, a staren neće kumparit krpa s novega."
"I nikor ne ulije novo vino u stare mihe. Jerbo će novo vino rasparat mihe pa će se i no prolit, a misi ćedu se raspast. Vengo, novo vino neka se ulije u nove mihe!"
"I nikor pijuć staro, ne poželi novega. Jerbo se govori: 'Vaja staro!'"

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)