Čakavska Biblija 1261

Danas van se je u gradu ol Davida rodi Šalvadur

Danas van se je u gradu ol Davida rodi Šalvadur
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Luki

Porojenje Isukrstovo
2 U ne dneve izajde befel cesara Augusta da se učini spisak svega svita. Bi je to prvi spisak učinjen kal je Kvirinej guverna Sirijon. Svi su se išli notat, svaki u svoj grad. Tako i Bepo, buduć da je bi iž kuće i loze ol Davida, uspne se iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad ol Davida, ki se zove Betlem - da se upiše skupa sa svojon zarušnicon Maron ka je bila noseća. Doklen su bili nonde, navršilo non se je vrime za rodit. I porodila je svojega sina, prvorejenega, zamotala ga je i polegla u jasle jerbo za njih ni bilo mista u betuli.

Pohod ol čobanih
U ten konfinu bili su čobani: pol vedrin su nebesiman čuvali gvardiju obnoć uza svoje blago. Anđel nin je ol Gospodȉna pristupi i slava jih je ol Gospodȉna obasjala! Strašno su se usprpali. Ma, anđel nin je reka: "Nemojte se bojat! Evo na, obznanjijen van blagovist, velu alegriju za vas puk! Danas van se je u gradu ol Davida rodi Šalvadur - Isukrst, Gospodîn. I eto man sinjala: nać ćete ditića zamotanega di leži u jaslan." Momentalno, anđelu se pridružidu pusti soldati ol nebes faleć Boga i govoreć: "Slava na vrsiman Bogu,
a na zemji mir judiman,
mezimciman njegoviman!"

Čin su anđeli išli ća ol njih na nebesa, čobani su stali takavat jedan drugega: "Moća dunkve do Betlema. Vijmo ča se je to dogodilo, dogodovšćinu ča nan je je navisti Gospodîn." Zaletili su se i našli su Maru, Bepota i novorojenega di leži u jaslan. Pokle su sve pogledali, ispričali su ča nin je bilo rečeno obo ten ditetu. A svi ki su to čuli divili su se ten ča su nin pravjali čobani. Mare je u se hranila sve te dogodovšćine i vrtejala jih je u svojen srcu. Ondac su se čobani tornali nase slaveć i faleć Boga za sve ča su čuli i vidili kako nin je bilo rečeno.

Obrizavanje i prikazivanje u Tempalu
Pokle se je navršilo osan dnevih da bi bî obrizan, nadili su mu ime Isukrst, kako ga je bi imencova anđel prin vengo ča se je bi zače. A kal su se ondac po Reguli ol Mojsijeta navršili dnevi njihovega čišćenja, odnili su ga u Jeruzolim kako bidu ga pristavili Gospodȉnu - ka ča je škrivano u Reguli ol Gospodȉna: Svako muško prvorojeno dite, vada se posveti Gospodȉnu! - i da se prigoridu za ništo kako je bilo rečeno po Reguli ol Gospodȉna: dvi grlice oli dva golubića.

Pronoštikavanje ol Šime

Živi je ondac u Jeruzolimu čovik ča se je zva Šime. Ti čovik, pošćen i pobožan, iščekiva je Utišenje od Israjila i Sveti je Duh bi na njemu. Obznani mu je Sveti Duh da neće vidit smrti doklegod ne vidi Pomazanika ol Gospodȉna. Prišvaldijen ol Duha, dojde u Tempal. Kal su roditeji unili dite Isukrsta kako bidu obavili no ča obo njemu pripisije Regula, zagrli ga je, blagoslovi je Boga i reka:
"Sadar olpušćaš šervu svojega, Gospodaru, prama besidi svojon, u miru!
Jerbo su vidile joči moje
šalvanje tvoje,
ko si parića
pril facan ol svih pukov:
svitlost na prosvitljenje pukov,
gloriju puka svojega israjilskega."
Ćaća njegov i mater kravili su se ča se tako obo njemu govori. Šime jih blagoslovi i reče Mari, materi njegovon: "Vi je, evo na, postavjen na propast i uzdignuće pustiman u Israjilu i za sinjal kritikovan - a i tebi samon sabja će probost dušu - kako bidu se doznali pensiri pustih srcih!"

Pronoštikavanje od Ane

Bila je nika profeta Ane, ćer ol Penujela, iž roda Ašerovega, žena prigodišćena. Pokle je bila divojka živila je sa mužen sedan godin, a sama ko udovica do osandeset i četvrte. Ni hodila ća iž Tempala, vengo je posteć i molitvan po dnevu i obnoć činila šervicij Bogu. Baš u ti momenat dojde. Falila je Boga i sviman ča su iščekivali olkupjenje Jeruzolima raspredala je obo ditetu.

Isukrstov život usakret

Pokle su učinili sve po Regulan ol Gospodȉna, tornali su se nase u Galileju, u svoj grad Nazaret. Dite je reslo, jačalo i napunjalo se mudrošćon i pomilovanje je Božje bilo na njemu.

Isukrst meju meštriman
Njegovi su roditeji svakega godišća obo blajdanu Pashe hodili u Jeruzolim. Kal mu je bilo dvanajest lit, uspeli su se prama adetu ol blajdana. Pokle su pasali ti dnevi, vraćali su se ni, ma je mali Isukrst osta u Jeruzolimu, a da to nisu znali njegovi roditeji. Uvireni da je meju putniciman, išli su ća dan hoda, a ondac su ga stali išćat meju svojton i prijatejiman. I kal ga nisu našli, tornali su se nase u Jeruzolim iskajuć ga. Tri dneva poslin našli su ga u Tempalu di sedi posrid meštrih, di jih sluša i propitije. Svi ča su ga slušali bili su poneseni razumon i olgovoriman njegoviman. Kal su ga upanali, zablenuli su se, a mater njegova mu je rekla: "Sinko, zarad čega si nan to učini? Gledaj, ćaća tvoj i ja ražalošćeni smo te išćali." On nin je reka: "Zarad čega ste me išćali? A niste znali da mi je bit u nen ča je ol Ćaće mojega?" Ni nisu kapili beside ča nin jih je reka.

Isukrst u Nazaretu
Skala se je š njiman, doša je u Nazaret i bi nin je poslušan. Mater je njegova pomnjivo čuvala sve ve memorije u svojen srcu. A Isukrst je ovancira u mudrosti, dobi i pomilovanju kol Boga i judih.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)