Čakavska Biblija 1495

Porojenje Ivota Krstȉteja

Porojenje Ivota Krstȉteja
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Luki

Proslovje

1 Kal je jurve veleti njih zaletilo se zdetat raporat obo dogodovšćinan ča su se ispunile meju namin – kako su nan to prinili ni ča ol počela bili su svidoci i šerve ol Beside – pokle san sve, ol počela, pomnjivo ispita, namisli san i ja tebi, lipi moj Teofile, sve po redu notat kako biš se moga posvidočit obo povirenju svega nega obo čen si bi obznanjen.


I. Krstitejevo i Isukrstovo porojenje i živjenje usakret


Navišćanje Krstitejevega porojenja
U dneve od Iruda, kraja ol Judeje, bi je niki pop ča se je zva Zakarija iz razreda Abijina. Žena mu je bila ol ćer od Arona, a ime non je Elizabeta. Obadva bili su pošćeni pril Bogon: živili su apožito po sviman zapovidiman i befeliman ol Gospodȉna. Ma, nisu jemali diteta jerbo je Elizabeta bila jalovica, a obadva već prigodišćeni.
Doklen je Zakarija prama vrsti svojega razreda čini služenje ol kurata prȉl Bogon, izabiranjen ga dopade po adetu ol funcije da ulize u Kapelu ol Gospodȉna i prinese kâd. Cilo vrime doklen se je kadilo vas je ni pusti svit vanka moli.

A njemu se je ukaza anđel ol Gospodȉna. Sta je sa desne bande iskađenega oltara. Kal ga je upana, Zakarija se je usprenu i ćapala ga je prpa. Ma, anđel mu je reka: "Nemoj se strašit, Zakarija! Ispunila ti se je molitva: žena Elizabeta rodit će ti sina. Nadit ćeš mu ime Ivo. Bit će ti alegrija i veselje i njegov će porod pusto njih razveselit. Bit će stvarno veli pril Gospodȉnon. Ni vino ni nijanci čega drugega neće pit. Svetega Duha bit će krcat jurve iz materinega droba. Puste će sine od Israjila navrnut Gospodȉnu, njihoven Bogu. Hodit će pril njin u duhu i forci od Ilije da ošerva srce ocih ki siniman i ne ča se ne dadu pokorit privest će ki razumu pravednih, i spremit će Gospodȉnu puk parićan."

Na to je Zakarija reka anđelu: "Po čen ću to ja raspoznat? Jerbo, star san i žena mi je prigodišćena." Anđel mu je olgovori: "Ja san Gabrijel ki stojin prȉl Bogon. Poslan san da govorin su tebon i da ti donesen vu radosnu leteru. I na, kako nis povirova mojiman besidan, ke ćedu se ispunit u svoje vrime, zanimit ćeš i nećeš moć govorit do dneva doklen se to ne dogodi."
Puk se je nadija Zakariji i čudi se je da se je toko ferma u Svetištu. Kal je najposlin izliza, ni nin moga ništa reć pa su zakjučili da je u Svetištu jema ukazanje. Uznastoja nin se je, za reć pravo, izrazit na mote, ma je osta nim.
Kal su se navršili dnevi njegovega šervicija, iša je će doma. Poslin tih dnevih ostala je noseća Elizabeta, njegova žena. Sakrivala se je pet misecih govoreć: "Na, to mi je učini Gospodîn u dneviman kal mu se je svidilo skalat sa mene sramotu meju judiman."

Navišćenje Isukrstovega porojenja
U šesten misecu posla je Bog anđela Gabrijela u galilejski grad ča se je zva Nazaret ki divici zaručenon sa mužen ča se zva Bepo iz doma ol Davida; a divica se zvala Mare. Anđel ulize ki njon i reče non: "Evala, ti puna milošćon! Gospodîn su tebon!" Na tu se je besidu na smela i stala je pensat kakov bi to bi pozdrav. Ma, anđel non je reka: "Ne straš se, Mare! Jerbo našla si graciju ȕ Boga. Evo na, ostat ćeš noseća i rodit ćeš sina i nadit ćeš mu ime Isukrst. On će bit veli i zvat će se Sin ol Svevišnjega. Njemu će Gospodîn Bog dat pristoje ol Davida, njegovega oca, i krajevat će nada domon ol Jake vavik i njegoven krajestvu neće bit svrhe."

Na to će Mare anđelu: "Kako će to bit kal ja muža ne poznajen?" Anđel non je olgovori: "Duh Sveti skalat će se na te i forca će te Svevišnjega obasjat. Zarad tega će to dite i bit sveto, Sin ȍl Boga. A evo na tvoje rodice Elizabete: i na je pol stare dneve ostala noseća sa sinon. I njon, prozvanon jalovici, vo je jurve šesti misec. Jerbo Bogu ništa ni nemoguće!"
Na to je Mare rekla: "Evo na šerve ol Gospodȉna, neka mi bude po tvojon besidi!" I anđel je iša ća ol nje.

Marina vižita Elizabeti
Tih dnevih ustala se je Mare i poletila je u Gorje, u grad ol Jude. Ulizla je u Zakarijinu kuću i pozdravila je Elizabetu. Čin je Elizabeta čula pozdrav ol Mare, zabalalo non je dite u drobu. I napunila se je Elizabeta Duha Svetega i zavikala je iza svega glasa: "Blagoslovjena ti meju ženan i blagoslovjen plod droba tvojega!" Jerbo, odakle meni da mi dojde mater ol Gospodȉna mojega? Gledaj samo! Ni mi do ušijuh doša glas tvojega pozdrava, a zabalalo mi je od alegrije dite u drobu. Blažena bila ti ča si povirovala da će se ispunit no ča ti je rečeno ol Gospodȉna!"

Pisma fale ol Mare
Ondac je Mare rekla:
"Veličaje duša moja Gospodȉna,
pivota duh moj u Bogu,
Šalvaduru mojen,
ča je pogleda na malenkost šerve svoje:
olsada ćedu me, evo na, svi đeneracijuni
zvat blaženon.
Jerbo vela mi je dila učini Svemogući,
sveto je ime njegovo!
Ol kolina do kolina dobrota je njegova
nada niman ča ga se bojidu.
Pokaza je forcu mišnice svoje,
rastrka je fališe superbe.
Silovite je retera s pristoja,
a podiša je ne majušne.
Gladne je napuni svakin dobrin,
a bogatune je ostavi prazne.
Primi je Israjila, šervu svojega,
kakogod je i obeća našiman ćaćan:
spomenut se dobrote svoje
prama Abramu i rodu njegoven
zanavik."
Mare se je fermala u Elizabete kolo tri miseca, a ondac se je tornala doma.

Porojenje Ivota Krstȉteja
U mejuvrimenu Elizabeti se je navršilo vrime za rodit. I rodila je muško. Pokle su njezini susidi i rođaci doznali da non je Gospodîn pokaza veleti dobrote, veselili su se skupa š njon.
Osmega dneva skupili su se kako bidu obrizali momčujka. Tili su ga stimat po imenu njegovega ćaće – Zakarija, ma, njegova nin se je mater inkontrala: "Nima govora, vengo će se zvat Ivo!" Rekli su non na to: "Čekaj, ni nikoga ol tvoje svojte ko bi se tako zva." Ondac na mote zapitadu ćaću kin bi ga imenon ti nazvat. On je zatraži pločicu i zdata je "Ivo mu je ime!" Svi su se začudili, a njemu su se momantalno otvorila justa i jazik pa je progovori blagoslivjajuć Boga.
Vah je ćapa sve njihove suside, a po ciliman su se Goran judejskiman razvišćavale sve te dogodovšćine. I ki su god čuli, pensali su obo ten pitajuć se: "Ča će ispast ol vega diteta?" Za reć pravo, ruka ol Gospodȉna bila je š njin.
A Zakarija, ćaća njegov, napuni se je Svetega Duha i sta je pronoštikat:

Pisma fale ol Zakarije
"Blagoslovjen Gospodîn Bog od Israjila,
ča je pohodi i olkupi puk svoj!
Diže nan forcu ol šalvanja
u kući ol Davida, šerve svojega,
ka ča je obeća na justa svetih profetih
svojih oduvik:
šalvat nas ol dušmanih naših
i ol ruke svih ča nas mrzidu;
pokazat dobrotu ćaćan našiman
i spomenut se svetega Saveza svojega,
zakletve kojon se je zakunu Abramu,
ćaći našen:
da će nan dat
i da ga, deliberani iž ruk dušmanskih,
poslužijemo brez prpe
u svetosti i pravednosti pril njin
u sve dneve svoje.
A ti, dite, profeta ol Svevišnjega zvat ćeš se
jerbo ćeš hodit pril Gospodȉnon
da mu parićaš pute,
da daš razum šalvanja puku njegoven
pokle nin se olmoladu grisi njihovi,
daron priđentilega srca Boga našega
po ken će nas pohodit
Mladi sunac sa vrha
kako bi obasja ne ča sedidu u škureci
i zavitru smrtnen,
i kako bi uputi noge naše na put ol mira."

Krstitejevo živjenje usakret
Inšoma, mladić je krešiva i snaži se je duhon. Bi je u pustinji sve do dneva svojega javnega dilovanja pril Israjilon.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)