Čakavska Biblija 992

'Evala, kraju žudijski!'

'Evala, kraju žudijski!'
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Markotu

Pril Vićen ol Žudij
53Ondac su odveli Isukrsta velen popu. I skupile su se sve glavešine popovske, starešine i pismoznanci. 54Pere je izdalekega hodi za njim do u palac velega popa. Tote je sedi sa gvardijon i grija se uza oganj.
55A glavešine popovske i cilo Viće, kako bidu mogli ubit Isukrsta, išćali su kontra njemu kakovu teštimonijancu, ma nikako da je najdedu. 56Veleti njih je, za reć pravo, falšo svidočilo kontra njemu, ma nin se teštimonijance nisu poklapale. 57Digli su se niki i falšo svidočili kontra njemu: 58"Mi smo ga čuli di govori: 'Ja ću obalit vi Tempal učinjen juskon rukon i za tri dneva ugradit ću drugi, ma ne juskon rukon!'" 59Ma ni u ten nin se teštimonijance nisu poklapale.

60Digne se ondac veli pop na sri sride i zapita Isukrsta: "A ništa ne olgovaraš? Ča vo vi svidočidu kontra tebi?" 61A on je muča i ništa mu ni olgovara. Veli pop ga je jopeta zapita: "Jes ti Isukrst, Sin Blagoslovjenega?" 62A Isukrst mu je reka: "Ja jesan! I gledat ćete Sina Čovičjega kako sedi na desnu ruku Forci i di dohodi s oblaciman ol nebes." 63Na to veli pop raspare svoju veštu i reče: "Ča nan je višje potriba ol svidokov? 64Čuli ste beštimju. Ča van se čini?" Oni su se svi složili da mirita umrit.
65I niki stanedu pjuvat po njemu, pokrivat mu obraze i tuć ga govoreć: "Pronoštikaj!" I šerve mu počmedu lipit triske.

Pere se odriče Isukrsta

66I doklen je Pere bi doli u dvoru, dojde jelna divojka velega popa; 67pa kal je vidila Peru di se grije, uprla je u nje joči i rekla: "I ti si bi s Isukrston Nazaraninon." 68On je to poreka i doda: "Niti znan niti kapin ča to govoriš." I izajde vanka u busulu, a galo zakukuriče. 69Divojka ga fišo gleda i stane opet govorit njiman nonde: "Vi je ol njih!" 70On je jopeta to poreka. Sekund poslin svi ni jopeta počmedu govorit Peri: "Za reć svu istinu, i ti si ol njih! Jerbo si Galilejac!" 71On se ondac stane klet i priklinjat: "Ne poznajen čovika obo kojen govorite!" 72I omar drugi put zakukuriče galo. I spomenu se je Pere ne beside, kako mu je no Isukrst bi reka: "Prin vengo ča galo dva puta zakukuriče, tri puta ćeš me obandunat." I naduje se plakat.

Pril Pilaton

15 Omar izjutra glavešine popovske skupa sa starešinan i pismoznanciman – cilo Viće – učinili su vićanje pa su Isukrsta sputili, odveli i pridali Pilatu. 2I zapita ga je Pilat: "Jes ti kraj žudijski?" On mu je olgovori: "Ti govoriš." 3I glavešine popovske grubo su ga potvarali. 4Pilat ga je jopeta zapita: "Ne olgovaraš ništa? Gledaj, koliko te potvaradu." 5A Isukrst višje ništa ni olgovori pa se je Pilat ten čudi.

6Obo blajdanu nin je uža molat jelnega pržunjera, kega bidu ni išćali. 7A skupa sa škanjažiniman ča su buneć se bili nikoga ubili, bi je u veruge spućen čovik ki se je zva Baraba. 8I dojde vas svit pa počmedu ol Pilata išćat no ča je on uža učinit. 9A on nin je olgovori: "Oćete da van molan kraja žudijskega?" 10Zna je za reć pravo da su ga glavešine popovske bile ćapale iž himbe.

11Ma, glavešine popovske navrkale su vas svit da rađe išćedu da nin mola Barabu. 12Pilat jih je jopeta zapita: "Dunkve, ča da učinin so vin kega zovete krajen žudijskin?" 13A ni su se jopeta proderali: "Propenj ga!" 14Reka nin je Pilat: "A ča je zla učini?" Ni su se zaderali jošćec žešće: "Propenj ga!" 15Kako bi udovoji pusten svitu, Pilat nin je mola Barabu, a Isukrsta je da išibat i prida da ga se propenje.

Kruna ol badajike
16Soldati ga odvededu dubje u palac, to će reć u pritorij, pa sazovedu cilu četu 17i zagrnedu ga grimizon; ispletedu krunu ol badajike i metnedu mu je na glavu, 18pa ga stanedu pozdravjat: "Evala, kraju žudijski!" 19I bubali su ga trstikon po glavi, pjuvali su po njemu klanjali su mu se priginjuć kolina. 20A pokle su mu se izrugali, svukli su š njega grimiz i ubukli mu njegovu veštu.

Propinjanje
I izvededu ga da ga propenjedu. 21I prisilili su nikega ča je intra , ki se vraća iz gore, Šimu Cirineota, ćaću ol Alesandrota i Rufe, da mu vazme križ.
22I doveli su ga na požicijun ča se zove Golgota, ča oće reć Lubanje misto. 23I davali su mu pit aromatiškanega vina, ma on ni ti vazest. 24Pokle su ga propeli, razdilili su meju sebon veštu njegovu butavajuć za nje kosku – ča će ko vazest. 25A bila je treća ura kal su ga propeli. 26Bila je zdatana i tabela obo njegovon krivnji: "Kraj žudijski." 27A skupa š njin propeli su i dva škanjažina, jelnega njemu sa desne, a drugega sa live bande.

29Ni ča su hodili tuda bejili su mu se mašuć glavan: "Nu, ti, ča obaliješ Tempal i ugradiš ga za tri dneva, 30šalvaj sam sebe, skalaj se sa križa!" 31Slišno i glavešine popovske sa pismoznanciman rugajuć se govorili su jelni drugiman: "Druge je šalva, a sam sebe ne moge šalvat! 32Isukrst, kraj od Israjila! Neka se sadar skala sa križa i neka vidimo i povirujemo!" Privriđali su ga i ni ča su š njin bili propeti.

Isukrstova smrt
33A kolo šeste ure škureca se kalala po svon zemji – sve do ure devete. 34Obo deveton uri zavika je Isukrst iza glasa: "Eloi, Eloi lama sabahtani?" To oće reć: "Bože moj, Bože moj, zarad čega si me obanduna?" 35Niki ol nih nonde kal su to čuli, rečedu: "Gledaj, zove Iliju." 36A jedan se je zatrka, nasupa spugu kvasinon, natakne je na trstiku i pruži mu za pit govoreć: "Molajte da vidimo je oće doć Ilija da ga skala."
37A Isukrst uzdahne jakin glason i izdahne.
38I koltrina se ol Tempala rasparala popoli, ozgar dodoli. 39A kal je kapetan ki je sta kontra njemu vidi da je tako izdahnu, reka je: "Za reć pravo, vi je čovik bi Sin ȍl Boga!"

Žene na Golgoti
40Izdalekega su panale i nike žene: meju njiman Mare Mandalina i Mare, mater ol Jake Mlajega i Bepota, i Saloma – 41ne su ga kumpanjale kal je bi u Galileji i bile su mu šervicij – i puste druge ke su se uspele š njin na Jeruzolim.

Isukrstovo pokopanje
42Svečera, kako je bilo Parićavanje, to oće reć užežin subote, 43dojde Bepo iž Arimateje, vićnik ol reta, ki je isto tako iščekiva krajestvo ȍl Boga: bi je ol kuraja pa je iša ki Pilatu išćat tilo Isukrstovo. 44Pilat se je začudi da je već umri pa dozove kapetana i zapita ga je oldavna umri. 45Kal je dozna ol kapetana, darova je Bepotu tilo. 46Bepo je kupi bumbažin, pa je skinu tilo, zamota ga je u bumbažin i polega u greb ča je bi izduban u stinji. I istuja stinju na vrata ol greba.
47A Mare Mandalina i Mare Bepotova gledale su di ga pokopajedu.

Uskrsnuće Isukrstovo
16 Kal je pasala subota, Mare Mandalina i Mare ol Jake i Saloma kupili su pomade da mogedu namazat Isukrsta. 2I prvega dneva u šetemani, izjutra navrime, čin se je diga sunac, došle su na greb.
3I govorile su meju sebon: "Ko će nan istujat stinju s vrat ol greba?" 4Pogledadu, a no stinja istujana. A bila je, bome, vela stinja. 5I pokle su ulizle u greb, upanale su momčujka zagrnutega bilon vešton di sedi na desnon bandi. I poplašile su se. 6A on će nin: "Ne predajte! Isukrsta išćete, Nazaranina, Propetega? Uskrsnu je! Ni vode! Evo misto di su ga bili položili. 7Vengo, holte ća i recte njegoviman skulariman i Peri: "Gre pril vamin u Galileju! Nonde ćete ga vidit, ka ča van je i reka!"
8Ne izajdedu i stanedu bižat ol greba: ćapala jih je prpa i tres. I nikomu ništa nisu rekle jerbo su se bojale.

Ukazanje Mari Mandalini
9Pokle je uskrsnu, dunkve izjutra navrime prvega dneva u štemani, ukaza se je najpri Mari Mandalini iz ke je bi izlaska sedan vrazih. 10Na ide ća i dojavi njegoviman, ražalošćeniman i zaplakaniman. 11Kal su ni čuli da je živ i da ga je na vidila, nisu virovali.

Ukazanje dvojici skularih
12Poza tin ukaza se je u drugačijen životȕ dvojici ol njih uza put doklen su hodili u selo. 13I ni idedu ća i dojavidu drugiman. Ni njiman nisu povirovali.

Poslanje općenito
14Donapokon se je ukaza pril njih jedanajest doklen su bili za stolon. Prikori njihovu neviru i tvrdoću srca ča nisu povirovali niman ki su ga vidili uskrsnutega ol mrtvacih.
15I reka nin je: "Pojte po cilen svitu, predikajte evanđeje svaken stvorenju. 16Ko bude virovat i krsti se, šalvat će se, a ko ne poviruje, arbitrat će mu se. 17A vi ćedu sinjali kumpanjat ne ča budedu virovali: u moje je ime laskat vrampole, noviman ćedu jeziciman govorit, 18guje vazimat; i je popijedu ča otrovanega, ne, neće nin bit ništa; nada maganjane će ruke polagat, i bit će nin dobro."

Uzašašće Isukrstovo
19I Gospodîn Isukrst, pokle nin je to reka, bude dignut na nebesa i sede na desnu bandu ol Boga.
20Ni su perfin išli ća i predikali su svudir, a Gospodîn je dilova su njiman i potvrđiva Besidu mirakuliman, ča su slidili poza njon.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)