Čakavska Biblija 624

Deštrigavanje Jeruzolima

Deštrigavanje Jeruzolima
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Markotu

Eshatološka besida – Svršenstvo Božjega dila
Na prvu


13 Kal je izahodi iž Tempala, reka mu je jedan ol njegovih skularih: "Meštre, gledaj! Kakove stinje, kakove kućerine!" 2Isukrst mu je olvrati: "Je vidiš ve vele palace? Ne, neće se ostavit ni stinja na stinji neobaljena."
3Doklen je poslin sedi na Gori ol masline priko puta Tempalu, zapitali su ga nasamo Pere, Jako, Ivo i Andrija: 4"Rec nan kal će to bit i na ki se sinjal sve to jema dospit?"

Počelo ol nevoj
5Ondac nin je Isukrst sta govorit: "Vodte računa obo ten da vas ko ne zaludi. 6Veleti njih će doć i u moje ime pravjat: Ja san! I puste će zaludit. 7Kal čujete za gvere i visti obo gveran, ne dajte se dišturbat. Vada se to dogodi, ma to jošćec ni dospiće."
8"Puk će se dignut na puk, krajestvo kontra krajestvu. Bit ćedu taramuti na sve bande i glada će bit. To je počelo ol nevoj."

9"Vi vodte računa obo samiman sebi. Pridavat ćedu vas vićiman i tuć vas po sinagogan, pril guvernantiman i krajiman stat ćete zarad mene, njiman na teštimonijancu. 10A vada se najprvo sviman puciman predika evanđeje."
11"Kal vas budedu vodili prid jurata, ne pensajte unaprid ča ćete reć, vengo govorte no ča van tega momenta bude na pameti. Jerbo niste vi ti ki govorite, vengo Duh Sveti. 12Pridavat će nȁ smrt brat brata i ćaća sina. Dica ćedu se dizat na roditeje i ubivat ćedu jih. 13Svi ćedu vas nenavidit zarad mojega imena. Ma, ko bude koltivat do dospića, bit će šalvan."

Deštrigavanje Jeruzolima
14"I kal vidite da strahote opustošenja jema tamo di non ni misto – ko štije, neka kapije – ki se ondac zatečedu u Judeji, neka bižidu ća u goru! 15Ko bude na krovu, neka se ne skalaje i ne ulizije u kuću da iž nje čagod vazme. 16I kogod bude u gori, neka se ne obrće nase za sebon da vazme jaketu!"

17"U ne dneve, niman ča su noseće i ča dojidu, ja nin se radujen! 18A molte da to ne bude po zimi, 19jerbo će nih dnevih bit nevoje kakove ni bilo ol počela svita, ča ga je stvori Bog, sve do sadar, niti će je take ikad višje bit. 20I kal Gospodîn ne bi prikrati ne dneve, nikor se ne bi šalva. Ma, zarad nih izaberenih, ča jih je on sebi probra, prikrati je on te dneve."

21"Je van ondac ko reče: 'Evo Isukrsta vode! Eno ga nonde!' – nemojte virovat. 22Za reć pravo, dignut ćedu se pusti isukrsti i falše profete i činit ćedu sinjale i mirakule kako bidu, je bude moguće, zaveli ne izaberene. 23Vi dunkve budte atento! Na, izgata san van sve!"

Arivavanje Sina Čovičjega
24"Vengo, u ne dneve, poslin ne nevoje,
sunac će se zaškurit
i luna višje neće sjat
25a zvizde ćedu s nebes padat
i force ćedu se ol nebes uzjujat.
26Ondac ćedu upanat Sina Čovičjega di dohodi na oblaciman s velon forcon i slavon. 27I razaslat će anđele i skupit svoje ča jih je probra su četiri vitra, s kraja zemje do na kraj nebes."

Napeto je vrime Arivavanja

28"A ol smokve se naučte glendi! Kal non grana jurve smekša i lišće izbije, jemajte na pameti: lito je blizu. 29Tako i vi kal vidite da se to događa, znajte: blizu je, pril vratiman! 30Stvarno van govorin, ne, neće ižvampit vi đeneracijun doklegod se sve to ne dogodi. 31Nebesa ćedu i zemja pasat, ma moje beside ne, nećedu pasat."
32"A obo nen dnevu i uri nikor ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, vengo samo Ćaća."

"Budni budte!"
33"Atento! Budni budte jerbo ne znate kal je ura.
34Ko kal no niko čejade odlazeć na vijaj ostavi svoju kuću, vođenje mola šervan, svakon svoj posal, a portiru naredi da ne zaspe. 35Budni budte, dunkve, jerbo ne znate kal će se gospodar tornat nase – je svečera oli kolo po noća, je za prvih galotih navrime oli izjutra kašnje – 36kako vas ne bi naša di spavate je iznebuha bane."
37"Ča vamin govorin, sviman govorin: Budni budte!"


V. Muka Isukrstova i uskrsnuće


Zavira kontra Isukrstu
14 Za dva dneva jema bit Pasha i blajdan kruha brez kvasa. Glavari popovski i pismoznanci išćali su kako da ga inganavanjen ćapadu i ubiju. 2Jerbo se govorilo: "Ne nikako na Blajdan, da se puk ne uzjoguni."

Pomazanje u Betaniji
3I kal je u Betaniji, u Šime Gubavega doma, bi za stolon, dojde nika žena sa važićen od alabastrena krcaton skupon nardovon mašćon. Razbi je terinicu i poli ga je po glavi. 4Niki su mrnjali pa ćedu jedan drugen: "Zarad čega vo prosuće mašćon? 5Mogla se je mast ižitat za višje ol trista dinarih i dat jih siromasiman." I istresali su se na nje. 6A Isukrst je reka: "Molajte je, ča je faštidijate? Dobro dilo je učinila nada menon. 7Jerbo, siromahov vavik jemate uza se i kal god vas je voja mogete nin učinit čagod dobrega, a mene nimate vavik. 8Učinila je ča je mogla: unaprid mi je pomazala tilo za pokopanje. 9Za reć pravo, di se god bude predikalo evanđeje, po cilen svitu, obznanjivat će se i vo ča je na učinila – njon u favur."

Judin tradimenat
10A Juda Iškarijoski, jedan ol njih dvanajest, parti ki glavešinan popovskiman da nin ga tradije. 11Kal su ni to čuli, razveselili su se i obećali su mu dat pinez. I išća je priliku da ga tradije.

Večera ol Pashe
12Prvega dneva Blajdana kruhov brez kvasa, kal se je kla janjac za Pashu, zapitali su skulari Isukrsta: "Di oćeš da idemo i da ti parićamo večeru ol Pashe?" 13On pošje dva skulara i reče nin: "Ajdete u grad i tamo ćete intrat čovika ki nosi vrč vode. Pojte za njin 14pa di on ulize, recte gospodaru: 'Meštar pita: Di mi je kućišće u ken mogen večerat sa svojiman skulariman?' 15I on će van pokazat na gornjen podu velu salu, upicanjenu za trajtamenat. Nonde nan parićajte."

16Skulari partidu, dojdedu u grad i najdedu kako nin je on reka, pa parićadu večeru.
17A svečera dojde on š njih dvanajest.
18I doklen su bili za stolon i večeravali, reče nin Isukrst: "Stvarno van govorin, jedan će me ol vas tradit – ki su menon večeraje." 19Ražalošćeni, stanedu mu govorit jedan za drugin: "Jesan brž ja?" 20A on nin reče: "Jedan ol vas dvanajest ki usupa su menon u terinicu. 21Sin Čovičji, za reć pravo, gre ća kako je obo njemu i zdatano, ma nen čoviku ki ga tradije, ja mu se radujen. Ten bi čoviku bilo boje da se nĩ ni rodi!"

Ustanovjenje Euharistije – Večere ol Gospodȉna
22I doklen su večeravali, on vazme kruh, blagoslovi pa iskida, dade nin i reče: "Vazmite, vo je tilo moje." 23Pa vazme žmul, zafali i da nin. I svi su iž njega pili. 24A on nin je reka: "Vo je moja krv, krv Saveza, ča se za puste prolije. 25Za pravo reć, ne, neću višje pit ol vega lozovega fruta do nega dneva kal ću ga – novega – pit u krajestvu ol Boga."

Pronoštikavanje obo Perinen odreknuću
26Pokle su olpivali fale, partili su prama Gori ol masline. 27I reka nin je Isukrst: "Svi ćete se izneblušit. Jerbo je zdatano:
Smȉrīt ću čobanina
i ovce ćedu se rastrkat.
28Ma kad uskrsnen, hodit ću pril vamin u Galileju." 29Na to će mu Pere: "Je se i svi prenerazidu, ja neću!" 30A Isukrst mu je reka: "Stvarno ti govorin, apožito ti, noćas, prin vengo ča galo dva puta zakukuriče, tri puta ćeš me obandunat." 31Ma on je još teštardastije upira: "Je bude tukalo i umrit su tebon – ne, neću te obandunat." I tako su svi govorili.

Moljenje u Gesemansken đardinu

32I dojdedu na dil ča se zove Gesemani. I kaza je Isukrst svojiman skulariman: "Sedte vode doklen se ja ne pomolin." 33I odvede sa sebon Peru, Jaku i Ivota. Ćapali su ga muka i nevoja 34pa nin je reka: "Duša mi je nasmrt ražalošćena! Ostante vode i budni budte!" 35Iša je pinku daje i zabruseć na zemju moli se je da ga, ako je moguće, mimoijde vi momenat. 36Zavapi je: "Abba! Ćaća! Tebi je sve moguće! Reteraj ol mene vi žmul! Ma ne kako ja to oću, vengo kako oćeš ti!"

37I dojde nase, najde jih di spavadu pa je reka Peri: "Šime, spavaš? Jelnu uru nis moga probdit? 38Budni budte i molte da ne upadete u tantacijun. Duša, za reć pravo, je ol voje, ma je tilo slabo."
39Ondac je iša ća i pomoli se je istiman besidan. 40Jopeta dojde nase i najde jih di kunjadu. Joči su nin se sklapale i nisu znali ča da mu olgovoridu. 41Doša je i treći put i reka nin je: "Samo spavajte i počivajte! Svršeno je! Doša je momenat! Na, pridaje se Sin Čovičji u ruke grišnikov! 42Ustante se, moća! Na, moj je traditur ariva!"

Isukrst je ćapan

43Tega momenta, doklen je on jošćec govori, doša je Juda, jedan ol njih dvanajest, i š njin pusti svit s mačiman i baturican, poslan ol glavešin popovskih, pismoznanac i starešin. 44A njegov traditur nin je da sinjal: "Koga pojubin, ti je! Ćapajte ga i pomnjivo ga odvelte!" 45I kako je doša, omar prijde ki njemu i reče: "Meštre!" I pojubi ga. 46Ni dignedu ruke na nje i ćapadu ga. 47A jedan meju njiman potegne mač, smȉri šervu velega popa i olsiče mu uho.

48Isukrst nin kaže: "Ka na škanjažina navalili ste sa mačiman i baturican da me ćapate. 49Dneve i noći bi san u Tempalu, podučava san i niste me ćapali. Ma, neka se ispunidu Pisma!"
50I svi ga ostavidu i utečedu ća.
51A jedan je momčić hodi za njin, zagrnut samo lancunon. I njega su tili ćapat, 52ma je on mola lancun i gol uteka ća.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)