Čakavska Biblija 526

Cesaru dajte cesarevo, a Bogu no Božje!

Cesaru dajte cesarevo, a Bogu no Božje!
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Markotu

IV. Isukrstovo dilovanje u Jeruzolimu

Mešijansko intravanje u Jeruzolim
11 Kal su se primakli Jeruzolimu, Betfagi i Betaniji, do Gore ol masline, posla je dva skulara 2i reka nin je: "Ajdete u selo pril vamin. Čin u nje ujdete, nać ćete spućenega tovara ča ga jošćec nikor ni bi užjaha. Odrište ga i odvedte. 3Je van ko reče: 'Ča to činite?' recte nin: 'Gospodȉnu tribuje', i omar ćedu ga vamo pustit."

4Išli su ća i našli su tovara spućenega uza vrata vanka na putu i odrišili su ga. 5A niki ol njih tote zapitali su: "Ča činite? Ča drišite tovara?" 6Ni su nin olvratili kako nin je reka Isukrst. I molali su jih. 7I dovedu tovara Isukrstu, osamaridu ga svojiman veštan i on je užjaha na nje. 8Veleti njih je prostrlo svoje vešte po putu, a drugi su nasikli zelenih gran po goran. 9I ni pril njin i ni za njin pivotali su: "Hosana! Neka je blagoslovjen Ni ki dohodi u ime ol Gospodȉna! 10Neka je blagoslovjeno krajestvo ćaće našega Davida ki dohodi! Hosana u visinan!"
11I ulize u Jeruzolim, u Tempal. I sve je okolo razgleda, pa kako je jurve bila kasna ura, iša je ća š njih dvanajest u Betaniju.

Jalova smokva
12Sutradan su izahodili iz Betanije, a on je ogladni. 13Upana je izdalekega razlistanu smokvu i prijde non ufajuć se kako će na njon ča nahodit. Ma, kal non je doša bližje, ni naša ničesa osin lišća jerbo ni bi štajun ol smokav. 14Ondac je reka smokvi: "Dabogda da nikadare nikor se s tebe ne okusi!" Čuli su to njegovi skulari.

Progon butigirih iž Tempala
15Arivadu ni tako u Jeruzolim. On ulize u Tempal i počme laskat ne ča su ižitavali i išli u provišta u Tempal. Baratašiman je izvrća stole i prodavačiman golubov banke. 16I ni dâ da niko nijanci pinku ne pronese kroza Tempal. 17Uči jih je i govori: "A ni zdatano: Dom će se moj zvat Domon ol molitve za sve puke? A vi ste ol njega učinili spilu ol škanjažina!"
18Kal su za to doznali glavari popovski i pismoznanci, išćali su kako da ga ubijedu. Za reć pravo, bojali su ga se jerbo je vas puk bi zadivjen njegovin učenjen. 19A pokle se je snoćalo, išli su ća iz grada.

Ošušena smokva. Vira i molitva
20Kal su izjutra prolazili mimo ne smokve, sinjali su da je usahla do korena. 21Pere se je domisli pa je reka Isukrstu: "Meštre, pogledaj! Smokva ča si je ukosi usahla je."
22Isukrst nin je oldgovori: "Jemajte viru ȍl Boga. 23Stvarno van govorin, je reče ko von gori: 'Ustan se i bac se ȕ more!', a u srcu svojen ne posumja, vengo viruje da će se dogodit to ča je reka – stvarno, bit će mu! 24Zarad tega van govorin: Sve čagod zamolite i budete išćali, virujte da ste postigli i da ćete dobit! 25Ma, kal se ustanete za molit, oprost'te je ča jemate kontra koga kako bi i vamin Ćaća vaš, ki je na nebesiman, oprosti vaše pristupe."

Odakle Isukrstu vlast?
27I dojdedu jopeta u Jeruzolim. Doklen je obahodi Tempal, dojdedu ki njemu glavešine popovske, pismoznanci i starešine. 28I govorili su mu: "Kon vlašćon to činiš? Oli vako, ko ti je da tu vlast da to činiš?" 29A Isukrst nin je reka: "Jelno ću vas zapitat. Olgovorte mi, pa ću van reć kon vlašćon vo činin. 30Krstice Ivotove jesu bile ol Nebes, oli ol judih? Olgovorte mi!"

31A ni su pametovali meju sebon: "Je rečemo 'ol Nebes', olvratit će 'Dunkve, zarad čega mu niste povirovali?' 32Vengo, da rečemo tako 'ol judih!'" – Strašili su se svega svita. Jerbo svi su Ivota skontali da je za reć pravo profeta. 33I olgovorili su Isukrstu: "Ne znamo." A Isukrst će nin: "Ni ja vamin neću reć kon vlašćon vo činin."

Vinogradari ubice
12 I sta nin je pravjat u glendan: "Čovik ložje zasadi, ogradon ogradi, isprpa turan i kaštil ugradi pa ga afituje vinariman i olputuje ća. 2I u svoja doba posla je vinariman šervu da ol njih vazme dil intrade. 3A ni su ga ćapali, izmlatili i olposlali praznih ruk. 4I jopeta je posla ki njiman drugega šervu: i njemu su istukli glavu i izružili je. 5Trećega je isto tako posla: njega su ubili. Tako i puste druge: jelne su namlatili, druge pobili."
6"Jošćec su jelnega jemali, sina jubjenega. Njega je, najposli, posla ki njiman pensajuć: 'Dat će reta sinu mojen.' 7Ma ti su vinari meju sebon rekli: 'Vo je naslidnik! Moća ga ubit i bašćinstvo bit će naše.' 8I ćapadu ga, ubijedu i butadu ća iž ložja."

9"Ča će učinit gospodar ložja? Doć će i pobit će vinare i dat će ložje drugiman.
10A niste štili vo Pismo:
Stinja ča su je bacili ća graditeji,
deventala se je u stinju najglavniju.
11To je dilo ol Gospodȉna –
kakov je to mirakul u našiman jočiman!"
12I išćali su da nin ga se da ćapat, ma su se bojali svega svita. Skontali su da je akonto njih pravja glendu pa su ga molali na miru i išli ća.

Dacija cesaru
13I pošajedu ki njemu nike ol farižejih i irudovac da ga ćapadu u besidi. 14Ni dojdedu i rečedu mu: "Meštre, znamo da si prav i da ne mariš ko je ko jerbo nis falas, vengo da učiš ča je pravo i kako dospit na put ȍl Boga. Je dopušćeno dat daciju cesaru, oli ni? Oćemo dat, oli nećemo?" 15A on nin je reka videć njihovu falšitad jusku: "Ča me tantate? Doneste mi dinar da vidin!" 16I ni su mu donili. Pa nin je reka: "Čihova je vo slika i sinjal?" A ni ćedu mu: "Ol cesara." 17A Isukrst nin je reka: "Cesaru dajte cesarevo, a Bogu no Božje!" I divili su mu se.

Uskrsnuće mrtvacih

18Dojdedu ki njemu saduceji, ki govoridu da nima uskrsnuća, pa su ga zapitali: 19"Meštre, Mojsije nan je zdata: Je umre čihov brat i ostavi ženu, a ne ostavi dite, neka njegov brat vazme tu ženu i poldigne rod svojen bratu. 20Bilo je sedan braće. Prvi je vaze ženu i umri je, a da ni ostavi roda. 21I drugi je uze, pa je i on umri ne ostaveć roda. I treći isto tako. 22I njih sedan nisu ostavili roda. Najposli umre i žena. 23Komu će bit žena obo uskrsnuću, kad uskrsne? Jerbo su je njih sedan jemali za ženu."

24Reka nin je Isukrst: "A se niste zafrkali zarad tega ča niste kapili Pismo ni forcu ol Boga? 25Jerbo kal se ol mrtvih ustanedu, niti se ženidu niti se udajedu, vengo su ka anđeli na nebesiman. 26A ča se tiče mrtvacih, da ustajedu, a niste štili u Mojsijeven libru no obo bušku, kako je Bog Mojsijetu bi reka: Ja san Bog od Abrama i Bog od Izaka i Bog ol Jake? 27Ni on Bog mrtvih, vengo živih. Velȅ ste se zafrkali."

Najvećji befel
28Ondac prijde jedan ol pismoznanac ča jih je sluša di raspredadu. Kal je vidi da nin je dobro olgovori: zapita ga je: "Ki je befel najprvi ol svih?" 29Isukrst je olgovori: "Najprvi je: Slušaj, Israjilu! Gospodîn Bog naš jedini je Gospodîn. 30Zarad tega vol Gospodȉna Boga iz cilega srca svojega, i iz dubine duše svoje, i iz sve pameti svoje, i iz sve force svoje!"

31"Druga je: Vol svojega bližnjega kako samega sebe. Nima drugega befela većega ol tih."
32Na to će mu pismoznanac: "Lipo, meštre! Reka si ča je pravo: On je jedini, nima drugega osin njega. 33Njega jubit iz cilega srca, iz sve pameti i iz sve force i volit bližnjega kako samega sebe – višje je vengo svi dari i žrtve."
34Kal je Isukrst vidi kako je pametno olgovori, reka mu je: "Nis daleko ol krajestva ol Boga!" I nikor višje ni bi kapac ča ga zapitat.

Isukrst, Sin i Gospodîn ol Davida
35A učeć u Tempalu, sta je Isukrst govorit: "Kako to pismoznanci kažedu da je Isukrst sin ol Davida? 36Jerbo je sam David reka po Duhu Sveten:
Reka je Gospodîn Gospodȉnu mojen:
'Sed mi na desnu
doklen ne položin dušmane tvoje
za postamenat nogan tvojiman!'
37Sam David zove ga Gospodȉnon. Kako mu ondac moge bit sin?"

Isukrstovo prosuđivanje obo pismoznanciman
Pusti svit sluša ga je s gušton. 38A on nin je u svojen učenju govori: "Čuvajte se pismoznanac, ki ol gušta gredu u dugaškiman veštan, volidu pozdravjanja na pijacan, 39prve banke u sinagogan i prve rede na frajan; 40proždiredu kuće udoviške, jošćec pod skužon dugaških molitav. Domoć će jih se to oštrijega arbitravanja!"

Šolad ol udovice
41Poslin tega seli su nasuprot riznici i nadazdrilali su kako puk butaje munitu u kasu. Pusti bogatuni, veleti su bacali. 42Došla je i nika mižerjasta udovica i butala je dva šolda, to će reć jedan kvadrant. 43Ondac pozove svoje skulare pa nin je reka: "Stvarno van govorin, va je mižerjasta udovica butala višje ol svih ča ubacijedu u kasu. 44Svi su ni ustvari butavali ol svojega viška, a na je ol svoje siromašćine ubacila sve ča je jemala, vas svoj poces."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)