Čakavska Biblija 735

Ko želi bit prvi, sviman neka bude šervicij!

Ko želi bit prvi, sviman neka bude šervicij!
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Markotu

Deventavanje
2Poslin šest dnevih vazme Isukrst sa sebon Peru, Jaku i Ivota i odvede jih u goru visoku, nasamo, same, i deventa se pril njiman. 3I vešta mu se je učinila blišćavon, bila skroz-naskroz – nijedan jih tangadur na zemji ni moga vako izbilit. 4I prikaza nin se je Ilija sa Mojsijen pa su ćakulali s Isukrston.
5A Pere je reka Isukrstu: "Meštre, lipo nan je vode bit! Učinmo tri kućerka: jedan tebi, jedan Mojsiju i jedan Iliji." 6Za pravo reć, ni zna ča reć jerbo su se bili pripali.

7I dojde oblak nada njih i metne jih u osin, a iž oblaka olzvoni glas: "Vo je Sin moj, Jubjeni! Obadãjte ga!" 8I najedanput, kal se je ošerva okolo, nikoga kolo sebe ni upana osin samega Isukrsta.
9Doklen su se skalavali iž gore, da nin je befel da nikomu ne predikadu ča su vidili doklegod Sin Čovičji ne ustane se ol mrtvacih. 10Ni su držali svoju besidu, ma su se meju sebon pitali ča oće reć no njegovo "ustat se ol mrtvacih" 11pa su ga zapitali: "Zarad čega pismoznanci govoridu da najpri vada dojde Ilija?" 12A on nin je reka: "Ilija će doć, za reć pravo, prin arivat i sve će rinovat. Pa kako je ondac jurve notano obo Sinu Čovičjen da vada veleti tega pritrpi i bude omaćan? 13Ma, govorin van: Ilija je jurve ariva i ni su š njin učinili sve no ča nin se je i tilo, ka ča je i škrivano obo njemu."

Epileptišar
14Kal su došli ki skulariman, upanali su kolo njih pusti svit i pismoznance kako raspredadu š njiman. 15Čin ga je ti vas svit vidi, zaosinuto su bržje-boje poletili pozdravit ga. 16A on jih je zapita: "Ča to raspredate š njiman?" 17Olgovori je niko iz svita: "Meštre, dove san ti svojega sina ki jema mutavega duha. 18Digod ga ćapa, obali ga, a on zapini, zaškripje zubiman i ukočene se. Reka san tvojiman skulariman da ga izlaskadu, ma nisu mogli."

19On nin je olvrati: "O pogani rode! Doklen mi je bit su vamin? Doklen mi vas je podnosit? Dovelte ga ki meni!" 20I doveli su ga ki njemu. Čin je hudoba upanala Isukrsta, zatrguza je mladića i on se, obaljen na zemju, počme vajat i pinit. 21Isukrst zapita njegovega ćaću: "Koko je vrimena pasalo da mu se to događa?" On je reka: "Ol ditinjstva! 22A špešo ga uža butat i u oganj i u vodu da ga deštriga. Vengo, je ča mogeš, pomoz nan, jemaj pomilovanja nada namin!" 23Na to mu je Isukrst reka: "Ča? Je mogeš? Sve je moguće nen ki viruje!" 24Ćaća ol mladića na prišu je zavika: "Virujen! Pomoz mojon neviri!"

25Videć da je svit osvukud nagrnu, Isukrst je pripriti hudobi: "Tebi, duhu mutaven i gluhen, ja ti zapovidan, izliz iž njega i da nis višje u nje uliza!" 26Sotona se na to prodere, grubo ustrese mladića i izajde, a on je osta kako mrtvac, pa je veleti njih govorilo da je umri. 27Ma, Isukrst ga je ćapa za ruku, poldignu ga je i on se je usta.
28Kad Isukrst ulize u kuću, zapitali su ga skulari sebice: "Kako to da ga mi nismo mogli izlaskat?" 29Olgovori nin je: "Va se vrst ne moge ničin izagnat osin moljenjen i poston."

Drugi proluncij muke i uskrsnuća
30Pokle je parti odande, prohodili su kroza Galileju. On ni ti da iko to dozna. 31Jerbo je uči svoje skulare. Govori nin je: "Sin Čovičji pridaje se u ruke judiman. Ubit ćedu ga, ma on će, ubiven, poslin tri dneva ustat se." 32Ma, ni nisu razumili te beside, a strašili su ga se pitat.

Ko je najveći?
33I arivali su u Kafarnajum. I jurve u kući zapita jih je: "Ča ste puten raspredali?" 34A ni su umuknuli jerbo su puten jemali deškorš obo ten ko je najveći. 35On sede pa pozove njih dvanajest i reče nin: "Je ko želi bit prvi, neka bude ol svih najzajni i sviman neka bude šervicij!" 36I ćapa dite, metne ga na sri sride njih, zagrli ga i reče nin: 37"Kogod jelno vako dite vazme u moje ime, mene je primi. A ko mene prima, ne prima mene, vengo nega ki je mene posla."

"Ko ni kontra nas, za nas je"

38Reka mu je Ivo: "Meštre, vidili smo jelnega kako u tvoje ime laska hudobe. Mi smo mu branili jerbo ne gre su namin." 39A Isukrst mu je reka: "Nemojte mu branit! Jerbo nikor ne moge učinit čagod lipega u moje ime pa me pinku poslin tega ogadit. 40Ko ni kontra nas, za nas je."

Jubav prama skulariman

41"Za reć svu istinu, kogod vas napoji žmulon vode u ime tega ča ste Isukrstovi, stvarno van govorin, neće mu propast dobića."

Izneblušenje
42"Nen, kontra sven, ko bi iznebluši jelnega ol vih najmanjih ča virujedu, puno bi mu boje bilo da ga su žrnon kolo vrata butadu u more."
43"Pa je te ruka izneblušije, olsic je. Boje ti je sakat ulist u život, vengo s obe dvi ruke poć u pakal, u oganj ča se ne da udunut. 45I je te noga izneblušije, olsic je. Boje ti je čopat u život, vengo s obe dvi noge bit butan u pakal. 47I je te joko izneblušije, isprpaj ga. Boje ti je su jelnin jokon ulist u krajestvo ol Boga, vengo s oba dva joka bit butan u pakal, 48di črv njihov ne krepaje niti se oganj dũši.
49Za reć svu istinu, ognjen će svaki ol njih bit posoljen.
50Vaja sol. Ma, ča je sol postane navarna, čin ćete nju končat? Jemajte soli u sebi, a mir meju sebon!"

Neraskopanost matrimonija
10 Partivši odande, dojde na judejski konfin i na nu bandu ol Jordana. I jopeta vas svit navali ki njemu, a on jih je po svojen adetu jopeta uči.
2A pristupidu mu i farižeji pa su ga, kako bidu ga natantali, zapitali: "Je muž moge ostavit ženu?" 3On nin olgovori: "Ča van je naredi Mojsije?" 4A ni su mu rekli: "Mojsije je dozvoli zdatat olpusno pismo i – olpustit." 5A Isukrst će nin: "Zarad tvrdoće vašega srca zdata van je on ti befel.

6U počelu stvaranja muško i žensko stvori je. 7Zarad tega će čovik obandunat i oca i mater kako bi se moga kuštat uza svoju ženu; 8i njih dva bit će jelno tilo. Tako višje nisu dva, vengo jelno tilo. 9Dunkve, ča Bog zaveže, čejade neka ne driši!"
10U kući su ga skulari jopeta obo ten propitivali. 11I reka nin je: "Ko ostavi svoju ženu i oženi se drugon, kurbašćinon vara nu prvu. 12I je žena ostavila svojega muža pa se uda za drugega, čini isto."

Isukrst i dičica
13Dovodili su mu dičicu da jih se dotakne, a skulari su nin branili. 14Kal je to sinja, Isukrst se je namrdi i reka nin je: "Molajte dičicu neka dohodidu ki meni; nemojte nin pripričit put jerbo je ol takih krajestvo ȍl Boga! 15Stvarno van govorin, ko ne ćapa krajestvo ol Boga jošćec ko dite, ne, neće ulist u nje." 16Ondac jih je obgrli i blagoslivja polagajuć ruke nada njih.

Perikuložitad ol misira
17I doklen je izahodi na put, dotrča je niko, kleka je prida nje pa ga zapita: "Meštre moj naspravu, ča mi je činit pa da jeman život višnji u ereditad?" 18Isukrst mu je reka: "Ča me zoveš naspravu? Nikor ni naspravu osin Boga jedinega! 19Zapovidi znaš:
Nemoj ubit!
Nemoj privarit!
Nemoj ukrest!
Nemoj falšo svidočit!
Nemoj otet!
Daj reta ćaći i materi!

20On mu je olgovori: "Meštre, sve san to čuva ol svoje mladosti." 21Isukrst ga je na to pogleda, zavoli ga je i reka mu je: "Jelno ti fali! Ajde ća i no ča jemaš, ižitaj i daj siromasiman pa ćeš jemat misir na nebesiman. A ondac dojdi i hod za menon." 22On se je na tu besidu namrdi i iša je ća ražalošćen jerbo je jema veli poces.

23Isukrst je obrnu jočiman okolo pa je reka svojiman skulariman: "Ajme, kako ćedu teško bogatuni u krajestvo ȍl Boga!" 24Skulari su ostali zablenuti tin njegovin besidan. Zato jih je Isukrst polsiti: "Dico, kako je teško u krajestvo ȍl Boga! 25Lašnje je devi kroza ušesa od jagle, vengo kulaku u krajestvo ȍl Boga."
26Ni su se jošćec detronko ominjali pa ćedu jedan drugen: "Pa ko se ondac moge šalvat?" 27Isukrst je upri u njih joči i reka nin je: "Judiman ni moguće, ma ne i Bogu! Jerbo je Bogu sve moguće!"

28Pere mu počme govorit: "Na, mi smo sve molali i išli smo za tebon." 29Reče mu Isukrst: "Stvarno van govorin, nima ga ki je ostavi kućišće, oli braću, oli sestru, oli mater, oli ćaću, oli dičicu, oli poja zarad mene i zarad evanđelja, 30a da ne bi sadar, u ven vrimenu, su izagnanjiman primi sto putih veće kuć, i braće, i sestar, i materih, i dičice, i pojih – i u budućen viku život višnji. 31I pusti prvi bit ćedu zajni, a zajni prvi."

Treći proluncij muke i uskrsnuća
32Putovali su tako ulazeć u Jeruzolim. Isukrst je hodi pril njiman i bili su izneblušeni, a ni ča su išli za njiman, pripadnuti.
Ondac Isukrst jopeta vazme njih dvanajest i počme nin kaživat ča će ga snać: 33"Evo na, ulizijemo u Jeruzolim i Sin Čovičji bit će pridan glavešinan popovskin i pismoznanciman. Kaštigat ćedu ga nȁ smrt, pridat poganiman, 34isfikat i ispjuvat. Išibat ćedu ga, ubit ćedu ga, ma on će poslin tri dneva uskrsnut."

Molba sinov ol Zebedeja
35I pristupili su mu Jako i Ivo, sini ol Zebedeja, govoreć mu: "Meštre, tili bismo da nan ispuniš no ča ćemo te zamolit." 36A on će nin: "Ča oćete da van učinin?" 37Ni su mu rekli: "Daj nan da ti u fali tvojon sedemo jedan sa desne, a drugi sa live bande." 38A Isukrst nin je reka: "Nimate pojma ča išćete. Je mogete pit žmul ča ga ja pijen, oli se krstit krstican s kojiman san se ja krsti?" 39Ni su mu rekli: "Mogemo!" A Isukrst će nin: "Žmul ča ga ja pijen pit ćete i krstican kiman se ja krstin bit ćete kršćeni, 40ma sest meni sa desne oli sa live bande niman ja vlast van dat – to pripada niman kiman je parićano."

41Kal je to čulo njih deset, počeli su se jidit na Jaku i Ivota. 42Zato jih je Isukrst dozva i reka nin je: "Znate da ni ča se činidu glavešinan gospodaridu svojiman puciman i glavari njihovi držidu jih pod vlašćon. 43Ni tako meju vamin! Kontra ten, ko oće da meju vamin bude najveći, neka van bude šerva! 44I ko oće da meju vamin bude prvi, neka bude sviman šerva. 45Jerbo ni Sin Čovičji ni ariva vamo da bidu mu bili šervicij, vengo da on bude šerva i život svoj da dã ka olkupninu za vas svit."

Bartimej, ćoravi iž Jerihona
46Dojdedu tako u Jerihon. Kal je Isukrst sa skulariman i sa svin sviton izahodi iž Jerihona, uza put je sedi ćoravi pokućar Bartimej, sin ol Timeja. 47Kal je ču da je to Isukrst Nazaranin, sta se je derat: "Sinu ol Davida, Isukrste, pomiluj me!" 48Veleti njih mu je govorilo da umukne, ma on se je jošćec žešće dera: "Sinu ol Davida, pomiluj me!" 49Isukrst je ferma i reka je: "Zovte ga!" I dozovedu ćoravega kuražeć ga: "Ustan se! Zove te!" 50On buta ća sa sebe planitu, skoči i dojde Isukrstu. 51Isukrst ga zapita: "Ča oćeš da ti učinin?" Ćoravi mu je reka: "Meštre moj, neka progledan." 52Isukrst će mu: "Hod ća, vira te je tvoja šalvala!" I on momentalno progleda i parti ća za njin.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)