Čakavska Biblija 592

Ča iz čejadina izahodi, to šporkaje čejade

Ča iz čejadina izahodi, to šporkaje čejade
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Markotu

Karanje obo glendan ol farižejih
7 Iskupili su se kolo njega farižeji i niki ol pismoznancih ča su arivali iž Jeruzolima. 2I sinjali su kako niki njegovi skulari jidu kruh sa šporkiman, ča oće reć neoperenin rukan.
3A farižeji i svi Žudiji ne jidu, je prin tega ne operedu ruke kako spada; držidu se bašćine starih. 4Ni sa pazara ničesa ne jidu, je prin tega to ne operedu. Veleti tega jošćec jema ča zarad bašćine držidu: pranje žmulih, vrčih i bronzinih.

5Zarad tega farižeji i pismoznanci zapitadu Isukrsta: "Zarad čega tvoji skulari ne postupadu po bašćini starih, vengo jidu šporkiman rukan?"
6A on nin je reka: "Lipo je proreka Izajija obo vamin, falšitadi juska, kal je zdata:
Vi me puk justiman štuje,
a srce mu je lontunano ol mene.
7Zaništa mi dajedu reta
učeć učenja – regule juske.
8Molali ste befel ol Boga, a držite se adetih juskih."

9Jošćec nin je govori: "Lipo bome! Nišćavite befel ol Boga da biste jemali svoju bašćinu. 10Mojsije je, za reć pravo, bi reka: "Daj reta ćaći svojen i materi svojon. Ma i: Ko prokune ćaću oli mater, smrćon neka se kaštiga. 11A vi govorite: 'Je reče ko ćaći oli materi: Ašištenca ka ti pripada ol mene neka bude 'korban', to će reć 'sveti dar', 12takven višje ne dopušćate ništa učinit za ćaću oli mater. 13Tako nišćavite besidu ol Boga svojin pridavanjen, ku ste sami sebi dali. I jošćec pusto tega ten slišnen činite."

14Ondac je jopeta pozva vas svit i stane govorit: "Čujte me svi i kapijte! 15Ništa ča izvanka ulizije u čejade ne moge ga išporkat, vengo no ča iž čejadina izahodi – to ga šporkaje. 16Ko jema ušesa za čut, neka čuje!"
17I kal je ol svega svita uliza u kuću, zapitali su ga skulari za glendu. 18I reka nin je: "Tako? Ni vi ne kapite? A ne kapite da čejade ne moge išporkat no ča u nje ulazi 19jerbo mu ne ulizije u srce, vengo u drob pa izlazi u kondut?" Tako je on ispuliška svu spizu.

20Jošćec je doda: "Ča iz čejadina izahodi, to šporkaje čejade. 21Jerbo iznutra, iž srca ol čovika, izlazidu zli pensiri, šporkarije, kreje, ubistva, 22privare, gulozarije, himba, imbroj, raskalašćenošća, zlo joko, beštimja, oholija, nepamet. 23Sva ta zla iznutra izlazidu i šporkajedu čejadina."

III. Isukrstovo dilovanje vanka Galileje

Vira jelne furešte
24Odande je iša u tirski konfin. I uliza je u niku kuću. Ti je da nikor ne dozna, ma se ni moga sakrit, 25vengo je za to omar doznala žena na čihovu su ćer bili bacili sost. Na dojde i baci mu se prid noge. 26A žena je bila Grkinja, Sirofeničanka po porojenju. I molila ga je da non sa ćere skine urok. 27A on non je govori: "Molaj da se prvo najidu dičica! Ni red dici vazest kruh i butat ga kućiniman." 28A na će mu: "Je Gospodȉne! Ma i kućini jidu ispod stola ol mrvic dičjih." 29Reka non je: "Zarad te riči ajde, izlizla je hudoba iz tvoje ćere." 30I išla je doma i našla dite di leži na posteji, a hudoba je bila izlaskana.

Olzdravjenje gluhega mutavega
31Ondac se jopeta torna sa konfinih tirskih pa je priko Sidona doša do Galilejskega mora, u konfine dekapolske.
32Doveli su mu nikega gluhega mutavega pa su ga zamolili da metne nada nje ruku. 33On ga je vaze nasamo ol njih, ugura je svoje prste u njegove uši, ondac pjune pa pipne i njegov jazik. 34Digne joči prama nebesiman, uzdahne i reče mu: "Effata!" – ča oće reć: "Otvor se!" 35I omar su mu se otvorile uši i odriši uzal na jaziku, i višje ni brbasa.
36A Isukrst nin je zabrani da nikomu to neka ne govoridu. Ma, ča nin je on višje brani, ni su to veće rastrubili 37i priko svake mire oduševjeno govorili: "Lipo je sve učini! Gluhiman daje čut, mutaviman govorit!"

Isukrst daje jist četiriman ijadan judih

8 Nih se dnevih jopeta iskupilo pusto svita. Kako nisu jemali ča jist, pozove Isukrst skulare pa nin je reka: 2"Ža mi je puka jerbo je već tri dneva uza me i nima ča jist. 3Je jih gladne pošajen njihoviman kućan, klonut ćedu puten. A niki su ol njih arivali izdalekega. 4Skulari su mu olgovorili: "Iskle bi jih ko vode na trzi moga najist kruhon?" 5On jih je zapita: "Koliko kruhov jemate?" Ni mu olgovoridu: "Sedan."

6Na to je naredi svitu da sededu na zemju. I vaze je sedan kruhov, zafali, islomi i dava ga je svojiman skulariman da dajedu daje. I poslužili su svitu. 7A jemali su i nikoliko rib. Blagoslovi je i njih pa je reka da neka i njih razdilidu. 8I jili su i nabubali su se. A ol retajih ča su pritekli odnili su sedan krtolih. 9Bilo jih je kolo četiri ijade. Ondac jih je olpusti, 10pa se je sa svojiman skulariman omar imbarka u gajetu o olplovi u dalmanutski konfin.

Sinjal s nebes
11Ondac su istupili farižeji i počeli raspredat š njin. Tantajuć ga, zatražili su ol njega sinjal s nebes. 12On je uzdaha iž sve duše i reka je: "Zarad čega vi đeneracijun išće sinjal? Stvarno van govorin, ven se đeneracijunu neće dat sinjal." 13Ondac jih mola, jopeta se imbarka u gajetu pa olplovi priko.

Kvas ol farižejih
14A zaboravili su odnit sa sebon kruha; jemali su samo jedan kruh sa sebon na barci. 15Na to jih je Isukrst zbrufa: "Atento, čuvajte se kvasa farižejskega i kvasa Irudovega!" 16Ni, propensajuć, meju sebon su govorili: "Nimamo kruha." 17Sinja je to Isukrst pa nin je reka: "Zarad čega penetrate ča nimate kruha? A jošćec ne kapite i ne razumite? A van je srce tvrdo?
18Joči jemate, a ne vidite;
uši jemate, a ne čujete?

A se ne spominjete? 19Kal san no bi iskida pet kruhov na pet ijad judih, koko ste punih krtolih retajih odnili?" Kazali su mu: "Dvanajest." 20"A kal san iskida sedan na četiri ijade, koko punih krtolih retajih ste odnili?" Olgovoridu: "Sedan." 21A on će njiman: "I jošćec ne kapite?"

Olzdravjenje slipca iz Betsaide
22Dojdedu u Betsaidu, dovededu mu slipca pa ga zamolidu da ga pipne. 23On ćapa slipca za ruku, izvede ga iz sela, pjunu mu je u joči, metne ruke nada nje i zapita ga: "Je ča vidiš?" 24Slipac zabuji joči pa reče: "Ćoretan jude; vidin ništo koda cabla… gredu." 25Ondac mu Isukrst jopeta metne ruke nada joči i slipac progleda i olzdravi pa je moga sve ćaro gledat i nadaleko. 26Ondac ga je posla doma i reka mu je: "Ne ulizij u selo."

Viroispovist ol Pere

27I partidu Isukrst i njegovi skulari u sela ol Cezareje Filipove. Puten je pita skulare: "Ča govoridu judi, ko san ja?" 28Ni su mu rekli: "Da si Ivo Krstitej, drugi da si Ilija, treći jopeta da si niki ol profetih." 29On njih zapita: "A vi, ča vi govorite, ko san ja?" Pere mu je olgovori: "Ti si Pomazanik – Isukrst!" 30I pripriti nin je da nikomu ne pravjadu obo njemu.

Prvi proluncij muke i uskrsnuća
31I poče jih je učit kako Sin Čovičji vada veleti pritrpi, da ga starešine, glavari popovski i pismoznanci reteradu, da bude ubijen i da poslin tri dneva uskrsne. 32Govori nin je to dreto-šćeto. Pere ga povuče nastranu i stane ga olgovarat. 33A on se je obrnu, pogleda je svoje skulare pa je pripriti Peri: "Hol ća ol mene, sotono, jerbo ti ni na pameti ča je ol Boga, vengo ča je ol čejadina!"

"Oće ko za menon…"
34Onda dozove puk i skulare pa nin reče: "Oće ko za menon, neka se odaleči ol samega sebe, neka vazme svoj križ i neka gre za menon. 35Ko oće život svoj šalvat, izgubit će ga; a ko izgubi život svoj zarad mene i evanđeja, šalvat će ga. 36Jerbo, ča koristi čejadinu steć cili svit, kal životu svojen odnemože? 37Ča da čejade barata za život svoj? 38Za reć pravo, ko se god bude sramit mene i mojih besid u ven bludnišken i grišnišken đeneracijunu – njega će se sramit i Sin Čovičji kal dojde u fali Ćaće svojega skupa sa svetiman anđeliman."
9 Jošćec nin je govori: "Stvarno van govorin, niki ol vih ča su vode nećedu se okusit umiranja doklegod ne budedu vidili da je krajestvo ol Boga došlo na silu."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)