Čakavska Biblija 577

Ni profeta brez reta nindir vengo u sebe doma

Ni profeta brez reta nindir vengo u sebe doma
Isusov govor u nazaretskoj sinagogi

Evanđeje po Markotu

Garazenac pod urokon
5 Armižali su na drugu bandu ol mora, uza kraj gerazenski. 2Čin je iskoči iz gajete, omar mu je iz greba ususret doplazi niki čovik sa zlin duhon. 3Sta je u grebiman. I nikor ga višje ni moga zavezat ni kadenan 4jerbo je jurve špešo bi i verugan i kadenan spućen, ma je razbi veruge i iskida kadene i nikor ga ni moga pripitomit. 5Po cile bi noći i dneve u grebiman i po briziman dera se i bi sa stinjan.

6Kal je izdalekega upana Isukrsta, doleti je trčuć i prignu se je prida njin, 7a ondac se je na cili glas zadera: "Ča ga ti jemaš su menon, Isukrste, Sinu ȍl Boga Svevišnjega? Kunen te Bogon, ne muč me!" 8Jerbo mu je Isukrst bi reka: "Izajdi, hudobo, iž vega čovika!" 9Isukrst ga je na to zapita: "Kako se zoveš?" Kaza mu je: "Legija mi je ime! Veleti nas jema!" 10I silno je priklinja Isukrsta da ga ne prolaska iz nega konfina.
11A nonde je pol brigon pasa veli uvor bahićih. 12Priklinjali su ga dunkve: "Pošji nas u ve bahiće da u njih ulizemo!" 13I on nin je to dozvoli. Ondac su izlizli zli dusi i ulizli u bahiće. I uvor ol kolo dvi ijade zaleti se je niza obaljenje u more i uduši se je u njemu.

14Čobani su utekli i rastrubili po gradu i seliman. A judi su išli vidit ča se to dogodilo. 15Dojdedu Isukrstu. Upanali su jelnega pod urokon: sedi je ubučen i zdrave pameti – on ki jih je jema cilu legiju. I poplašili su se. 16A ni ča su to vidili špjegali su kako je to bilo s nin pod urokon i no obo bahićiman. 17Ondac ga stanedu molit da ide ća iž njihovega konfina.

18Kal se je imbarkava u gajetu, ni ča je bi pod urokon moli ga je da bude uza nje. 19Ma, on mu to ni dozvoli, vengo mu je reka: "Hod doma ki svojiman pa nin jav ča ti je učini Gospodîn, kako te je pomilova." 20On parti ća i počme širit po Dekapolu ča mu je učini Isukrst. I svi su se divili.

Ćer ol Jaira.
Olzdravjenje maganjane žene

21Pokle je Isukrst u gajeti jopeta priplovi na drugu bandu, doša je ki njemu pusti svit. 22Sta je uza more. I dojde, na, jedan ol glavarih sinagoge, ča se je zva Jair. Kal ga je vidi, pa mu je prid noge 23pa ga je đentilo zamoli: "Ćer mi umire! Dojdi, stav ruke na nje da olzdravi i ostane na životu!" 24I iša je š njiman. A za njin je hodi vas svit i pritiska ga je.

25A nika je žena duzinu godišćih bila u marotu ol tečenja krvi, 26pusto je propatila ol veleti likarih, rastekla je sve svoje i sve zaništa; inšoma, bilo non je sve to gore. 27Kal je čula za Isukrsta, kuštala mu se je kroza svit odostraga i ćapala se njegove vešte. 28Pensala je: "Je se taknen samo njegove vešte, šalvat ću se." 29I momentalno je fermalo njezino tečenje krvi i ćutila je u tilu da se je okrpesila ol malatije.
30Isukrst je omar oćuti da je iž njega izlizla forca pa se je obrnu u sri svega svita i reka je: "Ko se je to ćapa moje vešte?" 31A skulari su mu rekli: "A ne vidiš da te vas svit odsvukud pritišće i jošćec pitaš: 'Ko me se je to ćapa?'" 32A on obrne jočiman kako bi upana nu ča je to učinila.

33Žena, sva usprpana i ustripana, svisna nega ča non se dogodilo, prijde mu i baci se prida nje pa mu reče svu istinu. 34On non je reka: "Ćerce, vira te je tvoja šalvala! Hod ća s miron i neka si zdrava ol svojega zla!"
35Doklen je Isukrst jošćec govori, došli su fabriceri sa višćon: "Ćer ti je umrla. Zarad čega ćemo daje štrapacat meštra?" 36Isukrst je ču ti deškorš, pa će fabriceru: "Nimaj vaha! Samo viruj!" 37I ni dâ da ga iko drugi slidi osin Pere i Jake i Ivota, brata ol Jake. 38I došli su u kuću ol fabricera. Upana je viku i trisku i ne ča hlencadu i naričedu na vas glas. 39Uliza je i reka nin je: "Ča se derete i hlencate? Dite ni umrlo, vengo spi."

40A ni su mu se polsmihivali.
Ma, on jih je sve potira vanka, vaze je sa sebon ćaću i mater ol diteta i svoje drûge pa je uliza namo di je bilo dite. 41Ćapa je dite za ruku govoreć: "Talita, kum!" ča oće reć: "Divojko! Zapovidan ti, ustan se!" 42I divojka se momentalno ustala i počela je hodit. Bilo non je dvanajest godišćih. I u sekund su ostali izneblušeni, u velen mirakulu. 43On nin je špiritožo zapriti da za to nikor ne bi dozna; i reka nin je da neka divojci dadu jist.

Isukrst ni pripoznat na svojen konfinu ditinjstva
6 I kal je iša ća odande, doša je na svoj konfin ditinjstva. A kumpanjali su ga i skulari. 2I kal je došla subota, poče je učit u sinagogi. I pusti ča su ga slušali izneblušeno su govorili: "Iskle to ven?" Kakova mu se je mudrost dala? I kakova se to pusta dila događadu pod njegovin rukan? 3A ni vo marangun, sin ol Mare, i brat ol Jake, i Bepota, i Jude, i Šime? I, a mu nisu sestre vode meju namin?" I grozili su se ol njega.

4A Isukrst nin je govori: "Ni profeta brez reta nindir vengo u svojen konfinu ol ditinjstva, meju svojton i u sebe doma." 5I ni moga nonde učinit nikakav mirakul, osin ča je olzdravi nikoliko nevoj metnuć ruke nada njih. 6I ni se moga načudit njihovon neviri.

Šavanje apoštolih.
Obahodi je sela okolo i podučava.

7Pozva je njih dvanajest pa jih je poče slat dva po dva davajuć nin vlast nada zliman dusiman. 8I naredi nin je da na put ne nosidu ničesa osin šćapa: ni kruha, ni borše, ni šoldih za pason, 9vengo da nosidu samo sandale i da ne ubučijedu dvi vešte.
10I govori nin je: "Kad ulizete di u kuću, u njon ostante doklegod ne idete ća odatle. 11Je vas di ne primidu i ne poslušadu, izlizte odatle i otreste prah sa polplatih njiman za teštimonijancu."
12Kal su išli ća, predikali su obraćenje, 13laskali puste hudobe i veleti nevojih mazali su ujen i ni su olzdravjali.

Ubivanje Ivota Krstiteja
14Naćuha je to i kraj Irud jerbo se rastrubilo ime Isukrstovo i govorilo se je: "Ivo Krstitej uskrsnu je ol mrtvacih i zarad tega mirakuložasta forca lavura u njemu." 15A drugi su govorili: "Ilija je!" Treći jopeta: "Profeta, ko jedan ol profetih." 16Irud je, ivence, na to olgovara: "Uskrsnu je Ivo ken san ja olsika glavu."
17Za reć pravo, Irud je bi dâ ćapat Ivota i sputit ga u katabuji zarad Irudijade, žene brata svojega Filipa, su kojon se je bi oženi. 18Kako je Ivo govori Irudu: "Ne smiš jemat ženu brata svojega!", 19Irudijada ga ni mogla podnit i tila ga je ubit, ma ni mogla 20jerbo se je Irud straši ol Ivota; zna je da je on pošćen čovik i svet pa ga je brani. I kal god bi ga sluša, vele bi se smanta, a ol gušta ga je sluša.

21I dojde dnev dobar kal je Irud za svoj rojenidan parićava feštu svojiman glavešinan, oficiriman i glavariman iz Galileje. 22Ulizla je ćer ol Irudijade i zabalala je. Svidilo se je to Irudu i gostiman. Kraj je reka divojci: "Išći ol mene čagod oćeš i dat ću ti!" 23I zakunu non se je: "Čagod zaišćeš ol mene, dat ću ti, pa makar to bilo i po mojega krajestva." 24Na je izlizla pa je rekla svojon materi: "Ča da išćen?" A na će: "Glavu od Ivota Krstiteja!" 25I omar zapriši ki kraju pa zaišće: "Oću da mi omar daš na gvanćeri glavu od Ivota Krstiteja!"

26Kraj se je rastuži, ma zarad tega ča se je zakunu i gostijuh ni je ti odrebatit. 27Kraj je omar posla kojača i zapovidi mu je da donese glavu od Ivota. On parti ća, olsiče mu glavu u katabuji, 28donese je na gvanćeri i da je divojci, a divojka materi. 29Kal su za to dočuli skulari od Ivota, arivadu, vazmedu njegovo tilo i pokopadu ga u greb.

Isukrst hrani pet ijad judih
30Ondac su se apoštoli skupili kolo Isukrsta i izvistili su ga obo sven nen ča su činili i podučavali. 31I reka nin je: "Ajdete se i vi povucte nasamo, i pridahnite bokun." Jerbo je pusto svita dohodilo i olhodilo pa nisu jemali kal ni jist. 32Olplovili su u barki na mirno misto, nasamo. 33Ma, kal su se otisnuli, pusti jih je svit vidi i pripozna, pa su se nanoge iz svih gradov surgali namo i pritekli su jih.
34Pokle je izaša, vidi je pusti svit i ražalosti se je nada njin jerbo su bili ko ovce brez čobanina pa jih je sta učit obo pustiman stvariman.

35A u kasnu uru prijdedu mu skulari pa mu rečedu: "Prazan je vo konfin i jurve je kasno. 36Molaj jih da gredu okolo po zaselciman i seliman i kupidu sebi čagod za jist." 37Ma, on nin je olgovori: "Dajte nin vi jist." Kazali su mu: "Oćemo poć i kupit za dvista dinarih kruha pa da nin damo jist?"
38A on će nin: "Koliko kruhov jemate? Pojte i vijte!" Pokle su vidili, rekli su: "Pet, i dvi ribe." 39I naredi nin je da svih, prama grupan, sededu po zemji. 40I ispružili su se po sto i po pedeset na svaku jerulu.
41On vazme pet kruhov i dvi ribe, pogleda prama nebesiman, blagoslovi pa islomi kruhe i da jih skulariman da ni dadu judiman. Tako je i dvi ribe razdili sviman.
42I jili su svi i nabubali su se. 43I od retajih napunili su punih dvanajest krtolih, a i ol rib. 44A jilo je njih pet ijad muških.

Isukrst gre po moru
45On omar natanta skulare da se imbarkadu u gajetu i da se pribacidu priko, prama Betsaidi, doklen je on olpusti vas ni svit. 46I pokle se je odaleči ol judih, iša je ća u goru pomolit se.
47Svečera je gajeta bila na po konala, a on sam na kraju. 48Kal je vidi kako se faštidijadu veslajuć, jerbo nin je puha kontra vitar, kolo četvrte gvardije obnoć ariva je ki njiman hodajuć po moru. I ti je pasat mimo njih. 49A ni, kal su vidili kako gre po moru, pomislili su da je macićina pa su zaurlali. 50Jerbo svi su ga upanali i poplašili se. A on nin je omar reka: "Jemajte kuraja! Vo san ja! Nemojte se bojat!" 51I uspne se ki njiman u barku, a vitar pade. I detronko su se, priko svake mire, izneblušili; 52jošćec nisu kapili no obo kruhiman, vengo nin je srce bilo tvrdikavo.

Olzdravjenje u genezaresken konfinu
53Pokle su doplovili do uza kraj, došli su u Genezaret i kuštali. 54Kal su izlizli iz barke, judi su ga omar pripoznali 55i stanedu dolićat u cili konfin. I počmedu donosit na čiviriman maganjane namo di bidu čuli da je on. 56I digod da bi dohodi – u sela, u grade, u zaselke – po pijacan bidu mećali jude u marotu i molili bidu ga da se ćapadu barenko skutih ol njegove vešte. I kojigod bidu ga se dotakli, olzdravili bidu.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)