Čakavska Biblija 3125

'Evo na, ja san su vamin u sve dneve...'

'Evo na, ja san su vamin u sve dneve...'
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Mati

Isukrst je pridan Pilatu
27 Kal se izjutra rasvanulo, sve glavešine popovske i starešine pũške učinili su vićanje kontra Isukrstu kako bidu ga ubili. 2Pa su ga spućenega odveli i pridali guvernantu Pilatu.

Juda stavja ruku na se
3Kal je Juda, njegov traditur, vidi da je Isukrst osuđen, pokaja se je i torna je nase trideset srebrnikov glavešinan popovskiman i starešinan 4govoreć: "Sagriši san tradijuć krv ni krivu ni dužnu!" Olgovorili su mu: "Ča je to nas briga? To je tvoj posal!" 5Ondac zahiti srebrnike u Tempal, parti ća i obisi se.
6Glavešine popovske vazeli su srebrnike i rekli: "Ni dopušćeno metnut jih u kasu ol Tempala jerbo su krvarina." 7Propensali su, pa su kupili za njih ogradu od lončara, za kopošantu fureštiman. 8Akonto tega ota se ograda zove do dneva današnjega "Krvava ograda". 9Tako se je ispunila besida profete Jeremije: Vazeli su trideset srebrnikov – cinu za nega Neprocinjenega kega su procinili sini od Israjila – 10pa su jih dali za ogradu od lončara ka ča nin je bi zapovidi Gospodîn.

Pril Pilaton
11Doveli su dunkve Isukrsta ki guvernantu. Guvernant ga je zapita: "Jes ti kraj žudijski?" On je olgovori: "To si ti reka." 12Doklen su ga potvarali glavešine popovske i starešine pũške, on ni olgovara ništa. 13Ondac mu je kaza Pilat: "A ne čuješ ča sve svidočidu kontra tebi?" 14Ma mu ni olgovori ni na jelnu besidu tako da se je guvernant veleti čudi.

15Obo Blajdanu guvernant je uža molat puku jelnega iz pržuna, kega bidu jurve tili. 16Ondac je baš jema jelnega poznatega pržunjera ča se je zva Baraba. 17Dunkve, pokle su se skupili, reka nin je Pilat: "Koga oćete da van molan: Barabu oli Isukrsta?" 18Zna je, za reć svu istinu, da su ga pridali iz himbe.
19Doklen je sedi na katridi ol jurata, njegova mu je žena atala: "Deliberaj se ti te pošćenjačine, jerbo san danas u snu veleti pritrpila zarad njega!"

20Inšoma, glavešine popovske i starešine navrkali su svit da išće Barabu, a Isukrsta da se ubije. 21Zapita jih dunkve guvernant: "Kega ol va dva oćete da van molan?" A ni mu rečedu: "Barabu!" 22Kaže nin Pilat: "Ča ondac da učinin sa Isukrston?" Ni ćedu: "Neka se propenje!" 23On zapita: "Kô je zlo učini?" A ni su se jošćec žešće derali: "Neka se propenje!"
24Kal je Pilat vidi da ni koristi, vengo da je vika i triska jošćec žešća, vazme vodu i opere ruke pril sviton govoreć: "Ja nisan kriv za vu krv! Vi vol'te računa!" 25Na to vas svit mu odrebati: "Krv njegova na nas i na našu dicu!" 26Ondac nin mola Barabu, a Isukrsta, išibanega, prida nin ga da ga se propenje.

Kruna ol badajike
27Ondac su soldati guvernantovi uveli Isukrsta u palac od guvernanta i skupili su kolo njega cilu četu. 28Svukli su ga i zagrnuli robon ol skrleti. 29Poslin su izapleli krunu ol badajike i metnuli mu je na glavu, a u desnu ruku su mu metnuli trstiku. Priginjuć prida njin kolina, rugali su mu se: "Evala, kraju žudijski!" 30Ondac su pjuvali po njemu, vazimali su trstiku i mlatili ga š njon po glavi.
31Pokle su mu se izrugali, svukli su sa njega robu, ubukli mu njegovu veštu i odveli ga da ga propenjedu.

Propinjanje
32Izlazeć vanka intrali su nikega čovika Cirinejota, ča se je zva Šime, i činili su ga da mu vazme križ.
33Kal su došli na misto zvano Golgota, ča oće reć Lubanjino misto,34dali su mu pit vino ishmutano sa žučjon. Kal je okusi, ni ti pit. 35Pokle su ga propeli, razdilili su meju sebon veštu njegovu bacajuć kosku. 36I sedeć tote, čuvali su ga.
37Višje glave metnuli su mu krivnju njegovu notanu: "Vo je Isukrst, kraj žudijski."
38Ondac su š njin propeli i dva škanjažina, jelnega na desnu, a drugega na livu bandu.

39Ni ča su prolazili dobacivali su mu mahajuć glavan: 40"Ti ki obaliješ Tempal i u tri dneva ga ugradiš, šalvaj sam sebe! Jes Sin Božji, skalaj se sa križa!" 41Slišno i glavešine popovske skupa s pismoznanciman i starešinan, rugajuć mu se, govorili su: 42"Druge je šalva, a sam sebe ne moge šalvat! Krãj je od Israjila! Neka se sadar skala s križa pa ćemo virovat u nje! 43Ufa se je u Boga! Neka ga sadar šalva je mu pravo po voji! Jerbo, i sam je govori: 'Sin san ȍl Boga!'". 44Isto su ga tako impicavali i škanjažini š njin propeti.

Isukrstova smrt
45Ol šestega bota kalala se je škureca po svon zemji – sve do ure devete. 46Kolo devete ure zavika je Isukrst jakin glason: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To oće reć: "Bože moj, Bože moj, zarad čega si me obanduna?" 47A niki ol nih nonde, pokle su to čuli, rekli su: "Vi zove Iliju." 48Omar je dotrča jedan ol njih, vaze je spugu, namoči je je kvasinon, nataka na trstiku i prini mu justiman da pije. 49Ni drugi su govorili: "Molaj neka vidimo oće doć Ilija da ga šalva!"

50A Isukrst jopeta zaviče jakin glason i pusti dušu.

51Kal nu, gledaj, koltrina ol Tempala isparala se ozgari dodoli, popoli; zemja se ustrguzala, grote se rascipile, 52grebi su se otvorili i tila pustih svetih mrtvacih uskrsnula su 53i izlizli su iz grebih pokle je on uskrsnu, ulizli su u sveti grad i pokazali se pustiman judiman.

54A kapetan i ni ki su š njin čuvali Isukrsta vidili su taramut i sve ča se događa, detronko su se bili usprpali i rekli: "Za reć pravo, vi je bi Sin ȍl Boga."
55Tote su stale i izdalekega panale puste žene ke su ol Galileje kumpanjale Isukrsta i bile su mu šervicij; 56meju njiman Mare Mandalina i Mare, mater ol Jake i Bepota, i mater sinov ol Zebedeja.

Pokopanje
57Svečera, dojde niki kulak iz Arimateje, ča se je zva Bepo, ki je i sam bi skular od Isukrsta. 58On je iša ki Pilatu zaišćat tilo Isukrstovo. Ondac Pilat naredi da mu se neka da. Bepo vazme tilo, zamota ga u bumbažin 60i metne u svoj novi greb, ča ga je bi izduba u stinji. Na vrata ol greba navali je veli tujavac pa je iša ća.
61Tote su bile Mare Mandalina i druga Mare: sedile su prama grebu.

Gvardija na grebu
62Slidećega dneva, to je bi dnev poslin Priprave, skupili su se glavešine popovske i farižeji u Pilata 63i rekli su mu: "Gospodaru, sitili smo se da je ni berekin jošćec za života bi reka: 'Poslin tri dneva ću uskrsnut.' 64Zarad tega naredi da se pana greb do trećega dneva kako ne bidu brž došli njegovi skulari, ukreli ga i rekli puku: 'Uskrsnu je ol mrtvih!' Pa će zajno inganavanje bit gore ol prvega." 65Reka nin je Pilat: "Na van gvardija! Holte i čuvajte kako god znate!" 66Ni su išli i osigurali greb: fermali su tujavac i metnuli gvardiju.

Uskrsnuće Isukrstovo

28 Po suboti, u rasvanuće prvega dneva u šetemani, došli su Mare Mandalina i druga Mare prigledat greb. 2Kal nu, gledaj, počme žeštoki taramut jerbo se je anđel ol Gospodȉna skala s nebes, prijde, retera tujavac pa sede na nje. 3Cera mu se lašćila ko lamp, a odića mu je bĩla bīlȁ ka snig. 4Ol prpe pril njin oprenuli su soldati i inkantali se ko mrtvaci.

5A anđel reče ženan: "Vi se ne strašte! Jerbo znan: išćete Isukrsta Propetega! 6Ni vode! Uskrsnu je ka ča je i reka. Holte vamo, vijte misto di je bi polehnut, 7a ondac pojte žvelto i obznante skulariman njegoviman da je uskrsnu ol mrtvih. Evo na, gre pril vamin u Galileju. Nonde ćete ga vidit. Eto man ga, reka san van."
8Ne su žvelto išle ća sa greba pa su se sa prpon i sa velon alegrijon zatrčale to obznanit njegoviman skulariman. 9Kad eto Isukrst gre prama njiman! Reka nin je: "Evala!" Nê poletidu ki njemu, obavijedu mu se kolo nog i poklonidu mu se na kolina. 10Ondac nin je Isukrst kaza: "Ne strašte se! Pojte i ovizajte moju braću da neka gredu u Galileju! Nonde ćedu me vidit!"

Inganavanje glavarih ol Žudij
11Doklen su ne jošćec bile na vijaju, nu gledaj, niki ol nih iz gvardije došli su u misto i ovizali su glavešine popovske sve ča se dogodilo. 12Vi su se inkontrali sa starešinan na vićanje, vazeli su puste pineze i dali jih soldatiman 13govoreć: "Kažte: 'Obnoć, doklen smo mi spavali, arivali su njegovi skulari i ukreli su ga.' 14Je vo dojde guvernantu do ušijuh, mi ćemo ga jurve uvirit i učinit sve da ne penetrate." 15Ni su vazeli šolde i učinili kako su ih svitovali. To se je raširilo meju Žudijiman – sve do dneva današnjega.

Ukazanje u Galileji. Općenito poslanje

16Njih jedanajest skularih partidu u Galileju na goru di nin je zapovidi Isukrst. 17Kal su ga upanali, prignuli su mu se na kolina. A niki su bili šušpetali. 18Isukrst nin prijde i reče:
"Dana mi je sva vlast ol nebes i ol zemje. 19Dunkve, pojte zarad tega i učinte sve puke skulariman mojiman, krsteć jih u ime Ćaće i Sina i Duha Svetega 20i učeć jih čuvat sve no ča san van bi zapovidi!"
"Evo na, ja san su vamin u sve dneve – do svrhe ol svita."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)