Čakavska Biblija 486

'Vazmite i jijte! Vo je moje tilo!'

'Vazmite i jijte! Vo je moje tilo!'
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Mati

VII. Muka i uskrsnuće Isukrstovo

Zavira kontra Isukrstu

26 Kal je Isukrst svrši sve te beside, reka je svojiman skulariman: [2]"Znate da je Pasha do dva dneva, i Sina Čovičanskega pridat će se da ga se propenje." [3]U ta doba skupili su se na šedutu glavešine popovske i starešine pũške u palacu velega popa ča se zove Kajifa, [4]di su zakjučili inganavanjen ćapat Isukrsta i ubit ga. [5]Jerbo se govorilo: "Ne nikako na blajdan, kako se puk ne bi pobuni!"

Pomazanje u Betaniji
[6]Doklen je Isukrst bi u Betaniji, u kući Šime Gubavega, [7]kuštala se uza nje jelna žena sa sudon od alabastrena napunjenega vridnon mašćon, pa ga je polila po glavi doklen je on sedi za stolon. [8]Kal su to vidili njegovi skulari, mrnjali su: [9]"Ča je vo prosuće? Moglo se to skupo ižitat pa dat siromasiman!" [10]Isukrst je to sinja pa nin je reka: "Zarad čega faštidijate vu ženu? Učinila je dobro dilo prama meni. [11]Jerbo, siromahov vavik jemate uza se, a mene nimate vavik. [12]Oblila je ton mašćon moje tilo - učinila mi je to za pokopanje. [13]Za reć pravo, govorin van, digod se bude predikavalo vo evanđeje, po cilen svitu, obznanjivat će se i vo ča je na učinila - njon u favur."

Judin tradimenat
14Ondac jedan ol njih dvanajest, ča se zove Juda Iškarijoski, parti glavešinan popovskiman [15]pa nin reče: "Ča ćete mi dat, pa ću van ga tradit?" A ni mu omiridu trideset srebrnikov. [16]Oltada je išća momenat da ga tradije.

Večera ol Pashe
[17]Na prvi dnev ol Blajdana kruhov brez kvasa kuštadu se skulari ki Isukrstu i zapitadu ga: "Di oćeš da ti parićamo večeru ol Pashe?" [18]On nin olgovori: "Pojte u misto ten i ten i recte mu: "Meštar poručije: Moje je vrime blizu. U tebe ću isfrajat Pashu sa skulariman svojiman." [19]Skulari su učinili kako nin je zapovidi Isukrst, i parićali su mu večeru ol Pashe. [20]Kal je bilo svečera, Isukrst sede za stol š njih dvanajest. [21]Doklen su jili, reka nin je: "Za reć pravo, govorin van, jedan će me ol vas tradit."

[22]Na to su se ni vele avelili pa su ga počeli, jedan za drugin, pitat: "Jesan brž ja, Gospodȉne?" On je olgovori: [23]"Ni ki usupa su menon ruku u tas, ti će me tradit! [24]Sin Čovičanski, za reć pravo, gre ća kako je i zdatano obo njemu, ma čejadinu ki tradije Sina Čovičanskega, ja mu se radujen. Ten čejadinu bilo bi boje da se ni ni rodi!" [25]A Juda, traditur, zapita ga je: "Jesan brž ja, meštre?" Reka mu je: "Sam si reka".

Ustanovjenje Euharistije - Večere ol Gospodȉna
[26]Doklen su jili, vazme Isukrst kruh, zafali i iskida ga, pa ga da svojiman skulariman govoreć: "Vazmite i jijte! Vo je moje tilo!" [27]Vazme i žmul, zafali i da nin ga veleć: [28]"Pijte iž njega svi! Vo je moja krv, krv Saveza ča se za puste prolije na oprošćenje ol grihov. [29]Govorin van: ne, neću ol sadar višje pit ol vega lozovega fruta do nega dneva kal ću ga - novega - s vamin pit u krajestvu Ćaće svojega." [30]Poslin kantanja salmih izašli su na Goru ol masline.

Pronoštikavanje obo Perinen odricanju

31Ondac nin reče Isukrst: "Svi ćete se vi jošćec noćas zarad mene izneblušit. Jerbo je škrivano: Smȉrīt će čobana i blago će se razbižat.
[32]Ma, kal se uskrisin, hodit ću pril vamin u Galileju." [33]Ondac će mu Pere: "Je se svi budedu izneblušit zarad tebe, ja se neću nikadare." [34]Reče mu Isukrst: "Za reć pravo, govorin ti, jošćec noćas, prin vengo ča galo zakukuriče, tri puta ćeš me se odreć." [35]Pere mu olvrati: "Je buden tribat su tebon i umrit, ne, neću te se odreć." Tako su govorili i svi drugi skulari.

Moljenje u Gesemansken đardinu

[36]Ondac dojde Isukrst š njiman na konfin ča se zove Gesemani i kaže skulariman: "Selte vode doklen ja partin namo se pomolit." [37]Odvede sa sebon Peru i oba dva sina ol Zebedeja. Spopadedu ga tristeca i dišperacijun. [38]Ondac nin reče: "Duša mi je nasmrt ražalošćena. Ostante vode i budni budte su menon!" [39]Parti bokun daje, pade na kolina moleć: "Ća moj! Je moguće, neka me mimoijde vi žmul! Ma ne kako ja oću, vengo kako ti oćeš!"

[40]Ondac se torna ki skulariman i najde jih di drimjedu pa reče Peri: "Lipo bome, niste mogli s menon probdit ni jelnu uru? [41]Budni budte i molte da ne padete u tantacijun! Duh je, za reć pravo, ol voje, ma je tilo slabo." [42]Jopeta, jurve drugi put, parti i stane molit: "Ća moj! Je ni moguće da me mimoijde vi žmul, vengo ga vaja popit, neka bude voja tvoja." [43]Jopeta dojde i najde jih di kunjadu, joči su nin bile otešćale. [44]Mola jih jopeta, lontuna se pa se i treći put pomoli ponavjajuć ne iste beside. [45]Ondac dojde ki skulariman i reče nin: "Samo vi drimajte i tuntenjajte! Na, doša je momenat! Sin Čovičanski pridaje se u ruke grišnikov! [46]Ustante se, moća! Na, ariva je moj traditur."

Isukrst je ćapan
[47]Doklen je on jošćec pravja, evo na, doša je Juda, jedan ol njih dvanajest, i š njin veleti svita s mačiman i baturican, ča su jih poslali glavešine popovske i starešine pũške. [48]Njegov nin je traditur bi da mot: "Kega pojubin, ti je, njega ćapajte!" [49]I isti momenat kušta se ki Isukrstu i reče mu: "Evala, Meštre!" I pojubi ga. [50]A Isukrst mu reče: "Prijateju, zarad čega si ti vode!" Ondac pristupidu, stavidu ruke na Isukrsta i ćapadu ga.

[51]Nu gledaj, jedan ol nih ča su bili su Isukrston maši se je rukon, potega mač, udri ađutanta velega popa i olsika mu je uho. [52]Isukrst mu je ondac reka: "Tornaj mač di mu je misto, jerbo svi ki se mača ćapajedu ol mača i skončajedu. [53]A pensaš kako ne mogen zamolit Ćaću svojega da mi vi isti momenat pošje višje ol dvanajest čet anđelih? [54]Ma kako bidu se ondac ispunila Pisma da to tako vada bude?" [55]Tega momenta reka je Isukrst svitu: "Ka na škanjažina navalili ste s mačiman i baturican da me ćapate? Dneve i noći sedi san u Tempalu i podučava, ma me niste ćapali. [56]A sve se to dogodilo kako bidu se ispunila Pisma ol profetih." Ondac ga svi njegovi skulari ostavidu i utečedu ća.

Isukrst pril Velin vićen

[57]Ondac ćapadu Isukrsta i odvededu ga velen popu Kajifi, u kega su se bili skupili pismoznanci i starešine. [58]A Pere je iša za njin izdalekega sve do palaca velega popa; i ulizeć unutra, sê je sa gvardijon da vidi dospiće. [59]Glavari popovski i cilo Viće išćali su kakovu falšu teštimonijancu kontra Isukrstu kako bidu ga mogli ubit. [60]Ma je nisu našli neka su bili arivali pusti falši svidoci. Donapokon su prišli dvojica [61]ki su kazali: "Vi je reka: 'Mogen obalit Tempal ȍl Boga i za tri ga dneva ugradit.'" [62]Ustane se na to veli pop i reče mu: "A ništa nećeš olgovorit? Ča vo vi kontra tebi svidočidu?" 63Isukrst je muča.

A veli pop mu reče: "Kunen te živin Bogon: Rec nan jes ti Isukrst, Sin Božji?" [64]Reče mu Isukrst: "To si ti reka! Inšoma, govorin van: Olsada ćete gledat Sina Čovičanskega di sedi na desnu bandu ol Force i di dohodi na oblaciman ol nebes." [65]Ondac veli pop ispare veštu svoju govoreć: "Zabeštima je! Ča nan jošćec tribujedu svidoci! Na, sadar ste čuli beštimju! [66]Ča van se parȉ?" Ni su olgovorili: "Mirita umrit!" [67]Ondac su mu pjuvali u facu i bubali ga, a drugi su mu lipili triske [68]govoreć: "Rec nan, Isukrste, ki te je bubnu?"

Pere se je odreka Isukrsta

[69]Pere je sedi vanka u dvoru. Prijde mu jelna divojka i reče: "I ti si bi s Isukrston Galilejcen." [70]On se sta inadit prid sviman: "Ne znan ča to hustaš." [71]Pokle je izliza isprida, sinjala ga je druga divojka i rekla je sviman nonde: "Vi je bi sa Isukrston Nazaraninon." [72]On je to jopeta olbaci kuneć se: "Ne poznajen tega čovika." [73]Pinku poslin tega pristupili su Peri ni ča su bili nonde govoreć: "Za reć pravo, i ti si ol njih! Jerbo te jazik tvoj tradije!" [74]Ondac se on stane klet i priklinjat: "Ne poznajen tega čovika." I galo omar zakukuriče.

[75]I spomene se Pere besid ča jih je bi reka Isukrst: "Prin vengo ča galo zakukuriče, tri puta ćeš me se odreć." Izajde odo tamo i naduje se hlencat.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)