Čakavska Biblija 1249

Gospodȉne, da nan se joči otvoridu

Gospodȉne, da nan se joči otvoridu
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Mati

Težaci ol zajne ure
20 "Krajestvo je ol nebes ko kal gospodar navrime izjutra izajde zvat težake u svoje ložje. 2Pogodi se je su težaciman po dinar po dnevu, i pošje jih u svoje ložje. 3Izajde i kolo treće ure i vidi puste di stojidu brez lavura na pijaci, 4pa je i njiman reka: 'Holte i vi u moje ložje pa ča bude pošćeno, dat ću van.' 5I ni su išli. Izajde jopeta kolo ure šeste i ure devete, pa je učini jopeta isto tako. 6A kal je izaša kolo jedanajest botih, naša jih je jošćec di stojidu pa nin je reka: 'Zarad čega dangubite vode brez posla?' 7Kazali su mu: 'Jerbo nas nikor ne zove.' Reka nin je: 'Ajdete i vi u moje ložje.'"

8"Svečera, reka je gospodar ložja svojemu guvernantu: 'Zov težake i daj nin njihovu dobiću, počam ol zajnih pa sve do prvih.' 9Dojdedu tako ni ol jedanajeste ure i dobijedu po dinar. 10Pa kal su došli ni prvi, promislili su se kako ćedu dobit višje, ma i ni su dobili po dinar. 11A kal su ga primili, stali su mrnjat kontra gospodara: 12'Vi zajni jelnu su uru lavurali i poravna si jih su namin, ki smo podnosili svu muku dneva i kris.'"
13"Na to je on olgovori jelnen ol njih: 'Prijateju, ne činin ti ča se neće. Jes se pogodi su menon po dinar? 14Vazmi ča je tvoje i hod ća. A ja oću i ven zajnen dat ka i tebi. 15A ne mogen ja sa svojin raspolagat kako je mene voja? Ilitiga, a je tvoje joko zlo zarad tega ča san ja dobar?'"
16"Tako da ćedu zajni bit prvi, a prvi zajni."

Treće navišćanje muke i uskrsnuća
17Doklen se je Isukrst uspinja na Jeruzolim, odve je njih dvanajest nasamo pa nin je puten reka: 18"Evo ga, penjemo se na Jeruzolim i Sin Čovičanski bit će pridan glavešinan popovskiman i pismoznanciman. Arbitrat ćedu ga nasmrt 19i pridat ćedu ga poganiman da mu se bejidu, da ga išibadu i razapnedu, ma on će trećega dneva poza ten uskrsnut."

Nemojte gospodarit, vengo budte šervicij!

20Ondac mu prijde mater ol sinov ol Zebedeja skupa sa siniman, prigne mu se pril noge da ol njega ništo zaišće. 21A on će non: "Ča oćeš?" Kazala mu je: "Učin da va dva moja sina u tvojen krajestvu sedidu uza te, jedan tebi sa desne, a drugi sa live bande."
22Isukrst je olgovori: "Ne znate ča išćete. Je mogete vi pit žmul, ča ću ga ja pit?" Kažedu mu: "Mogemo!" 23A on nin je reka: "Žmul ćete moj, za reć pravo, pit, ma sest meni sa desne oli sa live bande – ja niman vlast to dat, to je za ne kiman je to moj Ćaća parića."

24Kal su to čuli njih drugih deset, najidili su se na dva brata. 25Zato jih je Isukrst dozva kako bi nin reka: "Znate da prešidenti gospodaridu nada svojin pukon, i da jih vele tešte njihove držidu poda svojon vlašćon. 26Neće tako bit meju vamin! Kontra ten, ko oće da meju vamin bude najveći, neka van bude šervicij. 27I kogod oće da meju vamin bude najprvi, neka van bude šerva."
28"Tako da i Sin Čovičanski ni doša da bidu mu bili šervicij, vengo da on bude šerva i život svoj da ka olkupninu, za puste jude."

Dva ćorava iz Jerihona

29Kal su izahodili iz Jerihona, iša je za njin vas svit. 30Kal nu, dva ćorava sedili su uza kraj puta. Čin su čuli da Isukrst prolazi, zavikali su: "Gospodȉne, pomiluj nas, Sinu ol Davida!" 31Vas svit nin je sta motavat da činidu kuco, ma ni su se jošćec žešće proderali: "Gospodȉne, pomiluj nas, Sinu ol Davida!"
32Isukrst se je ferma, dozva jih je i reka: "Ča oćete da van učinin?" 33Kazali su mu: "Gospodȉne, da nan se joči otvoridu." 34Isukrst se je, ražalošćen, dotaka njihovih jočijuh i ni su omar progledali. I pošli su za njin.

Ulaženje Mešije u Jeruzolim
21 Kal su se kuštali bližje Jeruzolimu i pokle su arivali u Betfagu, na Gori ol masline, zaputi je Isukrst dvojicu skularih 2govoreć: "Pojte u selo pril vamin i omar ćete nać zavezanu kenju i uza nju tovara. Odrište jih i dovedte jih ki meni. 3Je van ko ča reče, recte nin: 'Gospodȉnu tribujedu', i omar ćedu jih molat."
4To se je dogodilo kako bi se ispunilo ča je bilo rečeno po profeti:
5Recte ćeri ol Sijona:
Evo na, kraj ti tvoj dohodi,
pitom, jašuć na tovaru,
na puliću, mladen od ugote.

6Skulari su išli ća i učinili su kako nin je naredi Isukrst. 7Doveli su kenju i tovara pa su na njih metnuli deke i Isukrst je užjaha na njih. 8Vas svit rastri je svoje deke po putu, a drugi su pilali grane sa cabal i razasipali su jih po putu. 9Pusti judi pril njin i poza njin vikali su: "Hosana Sinu ol Davida! Blagoslovjen ni ča dohodi u ime ol Gospodȉna! Hosana u visinan!"
10Kal je uliza u Jeruzolim, ustripa se je cili grad i govori je: "Ko je vi?" 11A vas svit je olgovara: "Vo je Profeta, Isukrst iž galilejskega Nazareta."

Laskanje galanćarih iž Tempala

12Isukrst ulize u Tempal i izlaska sve ne ča su ižitavali i kupovali u Tempalu. Baratašiman privrne stole i prodavačiman golubov banke. 13Pa nin je reka: "Pisano je: Kuća će se moja zvat Kuća ol molitve, a vi ol nje činite grotu ol škanjažinih."
14U Tempalu su mu pristupili ni ćoravi i ni ča čopadu i on jih je olzdravi.
15A kal su glavešine popovske i pismoznanci vidili mirakule ča jih je učini i dicu ča vičedu po Tempalu: "Hosana Sinu ol Davida!", jidni 16su mu rekli: "Je čuješ ča vi govoridu?" Reka nin je Isukrst: "Je! A niste štili:
Iz just dičice i malićih
sebi si parića falu?"
17On jih ostavi, pa ide ća u Betaniju di je i prinoći.

Smokva jalovica

18Izjutra se je tornava u grad, i ogledni je. 19Vidi je smokvu uza put pa non prijde, ma ni naša na njon ničesa osin lišća pa non je reka: "Neka ne bude višje frutih na tebi zanavik!" I smokva je usahnula momentalno.
20Videć to, skulari su se zablenuli: "Kako to da je smokva momentalno usahla!" 21Isukrst nin je odrebati: Za reć pravo, govorin van, je budete jemali viru i ne posumnjate, činit ćete ne samo vo sa smokvon, vengo – je rečete i von gori: 'Diž se i butaj se u more!', bit će tako. 22I sve no ča zaišćete u molitvi virujuć, dobit ćete."

Iskle Isukrstu vlast?

23I ulize u Tempal. Doklen je uči, prišli su mu glavešine popovske i starešine puške, pa su ga zapitali: "Kon vlašćon to činiš? Ko ti je da tu vlast?"
24Isukrst nin olgovori: "I ja ću vas jelno zapitat. Je mi na to date olgovora, i ja ću vamin kazat kon vlašćon vo činin. 25Krstice Ivotove iskle su došle? Ol nebes oli ol judih?" A ni pensajuć meju sebon: "Je rečemo 'Ol Nebes', olvratit ćedu nan: 'Zarad čega mu, dunkve, niste povirovali?' 26A je rečemo: 'Ol judih', pridamo pril pustin sviton. Jerbo, svi Ivota držidu za profetu." 27Zarad tega olgovorili su Isukrstu: "Ne znamo." I on je njiman reka: "Ni ja vamin neću reć kon vlašćon vo činin."

Glenda obo dva sina
28"A ča van se čini? Čovik niki jema je dva sina. Prijde prven i reče mu: 'Sinko, hod danas na rabotu u ložje!' 29On olgovori: 'Neću!' Ma, poslin se je pridomisli i iša je. 30Prijde i drugen pa je i njemu reka isto tako. A on je olgovori: 'Evo me, Gospodaru!' i ni iša. 31Ki je ol ta dva izvrši voju ol ćaće?" Kažedu: "Ni prvi." Na to će nin Isukrst: "Za reć pravo, govorin van, duganjeri i kurbe pritekle su vas na putu u krajestvo ȍl Boga! 32Za reć pravo, Ivan dojde ki vamin puten pošćenja i vi mu niste povirovali, a duganjeri su mu i kurbe povirovali. Vi, inšoma, neka ste to vidili, ni kašnje se niste pridomislili pa da mu povirujete."

Vinogradari ašašini
33"Poslušajte drugu glendu! Bi je niki gospodar ča je nasadi ložje, ogradi ga gomilan, iskopa u njemu turan i poldignu u njemu kaštil pa ga je afita vinariman i parti je ća. 34Kal je došlo vrime jematve, posla je svoje šerve vinariman da vazmedu no ča je urodilo. 35A vinari su pograbili njegove šerve pa su jelnega primlatili, drugega ubili, a trećega istukli sa stinjan. 36I jopeta je posla druge šerve, višje njih vengo prin, a ni su i š njiman postupili isto."
37"Najposli ol svega posla je ki njiman svojega sina sve pensajuć: 'Poštivat ćedu mojega sina.' 38Ma, kal su vinari sinjali sina, rekli su meju sebon: 'Vo je bašćinik! Moća ga ubit i jemat ćemo bašćinstvo njegovo!' 39I agvantadu ga, prolaskadu iž ložja i ubijedu ga!"
40"Dunkve, kal dojde gospodar od ložja, ča će učinit s tin vinariman?" 41Kazali su mu: "Ne pokvarene će brez pomilovanja dat ubit, a ložje će afitat drugiman vinariman ča ćedu mu davat jematvu u svoje vrime."

42Reka nin je Isukrst: "A nikadare niste štili u Pismiman:
Stinja ča su je reterali ća graditeji
postala je najglavnijin šerajon.
Dilo je to ol gospodara –
kakov mirakul u jočiman našiman!
43Zarad tega će se – govorin van – vazest ol vas krajestvo ȍl Boga i dat će se ča donosi puku njegovu intradu! (44I ko pade na tu stinju, isamlit će se, a na koga na pade, samlit će ga.)"
45Kal su glavešine popovske i starešine čuli te njegove glende, skontali su kako pravja obo njiman. 46I išćali su kako da ga ćapadu, ma jih je ćapala prpa pril svin sviton jerbo ga je on drža za profetu.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)