Čakavska Biblija 630

Regule naslidovanja Isukrstovega

Regule naslidovanja Isukrstovega
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Mati

V. Crikva postavanje novega Božjega svita

1. PRIPOVIDANI DIL


Pohod Nazaretu
53Kal je Isukrst svrši sve ve glende, iša je ća odande. 54I doša je u svoj zavičaj. Naučavali su jih u njihovon crikvi i, nako zanetani, govorili su: "Odakle ven ta filožofija i ta mirakuložasta forca? 55A ni vo ol maranguna sin? A mu ni mater Mare, a braća Jako, i Bepo, i Šime, i Juda? 56A mu nisu sve sestre njegove meju namin? Odakle mu sve to?" 57I izneblušili su se ol njega.
A Isukrst nin je reka: "Ni profeta brez časti ninder vengo u svojen zavičaju oli u sebe doma." 58I ni nonde učini pusto mirakulih zarad njihovega nevirovanja.

Irud i Isukrst
14 U no vrime ču je Irud za Isukrsta 2pa je reka svojiman šervan: "To je Ivo Krstitej! On je uskrsnu ol mrtvih i zarad tega mirakuložaste force radidu u njemu." 3Irud je stvarno bi ćapa Isukrsta pa ga je spućenega bi buta u pržun zarad Irudijade, žene brata svojega Filipa. 4Jerbo mu je Ivo bi govori: "Ne smiš je jemat!" 5Ti ga je ubit, ma se je straši puka jerbo je on u nje gleda kako u profetu. 6Na Irudov rojeni dnev zabalala je ćer Irudijadina pril sviman i to se je svidilo Irudu. 7Zarad tega se je on zareka da će non dat čagod zaišće. 8A na će, natantana ol matere: "Daj mi, rekla je, vode na gvanćeri glavu od Ivota Krstiteja." 9Rastuži se je kraj, ma, zarad obećanja i svih nih š njin za stolon, naredi je da non se udovoji. 10Posla je da se olsiče glava Ivotu u katabuji. 11I donili su glavu njegovu na gvanćeri, dali su je šinjorini, a na je je odnila materi.
12A skulari njegovi dojdedu, uzmedu njegovo tilo i pokopadu ga pa idedu ća i javidu Isukrstu.

Isukrst hrani pet ijad judih
13Kal je Isukrst to ču, iša je ća odatle barkon na misto di nima nikoga, da bude nasamo. Dozna je za to puk pa se je zaleti nanoge za njin iž gradov. 14Pokle je on izaša, vidi je pusti svit, ražalosti se je nada njin pa je izliči njegove marote.
15Svečera mu pristupidu skulari pa mu rečedu: "Ispražnjen je vo konfin i jurve je vela ura utekla. Olpust dunkve svit: neka gredu po seliman kupit spize." 16A Isukrst nin reče: "Ni potriba da gredu ninder, dajte nin vi jist." 17Oni mu rečedu: "Nimamo vode ničesa osin pet turtih kruha i dvi ribe." 18A on će nin: "Doneste mi jih vamo." 19I naredi je da vas svit sede po travi.
Isukrst vazme tih pet turtih kruha i dvi ribe, pogleda prama nebesiman, blagoslovi, islomi nakomade i da kruh skularima, a skulari daje proslididu svitu.
20I jili su svi i nabubali su se. Ol retajih ča su pritekli iskupili su punih dvanajest krtolih. 21A jilo je kolo pet ijad muških, osin žen i dičurlije.

Isukrst gre po vodi

22I omar je natira skulare da se imbarkadu u gajetu i da priplovidu priko doklen on olpusti vas svit. 23A pokle je olpusti vas svit, uspe se je gori u goru, nasamo, kako bi se pomoli. Svečera je tote osta sam samcat.
24Gajeta je jurve bila na po konala, sva valiman izvajana jerbo non je tuka vitar u provu. 25Po četvrton gvardiji obnoć doša je on ki njiman gazeć po moru. 26A skulari, pokle su ga upanali, poplašili su se govoreć: "Macićina!" I ol prpe su stali vikat. 27Isukrst nin je omar reka: "Kuraja! Ja san vo! Ne strašte se!" 28Pere mu olvrati: "Gospodȉne, jes to ti, nared mi da dojden ki tebi po vodi!" 29A on mu je olgovori: "Dojdi!" I Pere izajde iz barke pa, hodeć po vodi, parti ki Isukrstu. 30Ma, kal je oćuti vitar, oprenu je, poče se potapjat pa je zaurla: "Gospodȉne, šalvaj me!" 31Isukrst omar ispruži ruku, ćapa ga i reče mu: "Slabovirni, zarad čega si posumja?" 32Kal su ulizli u gajetu, vitar je pa. 33A ni na barci prignedu mu se na kolina govoreć: "Za reć svu istinu, ti si Sin Božji!"

Olzdravjenja na genezaresken konfinu
34Pokle su priplovili, došli su na drugi kraj, u Genezaret. 35I judi su ga iž nega konfina pripoznali pa su to rastrubili po cilen susidstvu. I dovodili su mu sve maganjane 36moleć ga da nin samo dã da bokun ćapadu skute njegove odiće. I kigod bidu ga se bili dotakli, olzdravili bidu.

Karanja obo farižejskin pridavanjiman

15 Ondac pristupidu Isukrstu farižeji i pismoznanci iž Jeruzolima govoreć: 2"Zarad čega tvoji skulari trjadu užance starih? Ne peredu ruke prin jića!" 3On nin olgovori: "A zarad čega vi trjate zapovid Božju akonto svojih užancih? 4Jerbo, reka je Bog: Daj reta naprama i ćaći i materi! I: Ko prokune ćaću oli mater, neka se smrćon kaštiga! 5A vi trubite: 'Je reče ko ćaći oli materi: Pomoć ka te ol mene gre neka bude svetašnji ereditad, 6ni potriba da poštije ni ćaću ni mater svoju.' Eto tako ste prikinuli besidu Božju zarad svoje užance. 7Falšitadi judska, lipo je obo vamin bi pronoštika Izaija:
8Puk me vi pešnjan štuje,
a srce mu je lontunano ol mene.
9Zaništa me častidu
učeć nauku – regule judske."

10Ondac pozove vas svit i reče: "Čujte me i kapijte! 11Ne šporkaje čejade no ča ulize na justa, vengo no ča na justa izlize – to čejade išporkaje."
12Ondac dojdedu ki njemu skulari i kažedu mu: "Je ti znaš da je farižejiman bi pa mrak na joči kal su čuli tu besidu?" 13On nin je olgovori: "Svaki nasad ča ga ni nasadi moj Ćaća ol nebes, iskorenut će se. 14Molajte jih! Ćoravi su, vođe ćoravac! A je ćoravi ćoravega vodi, obadva ćedu u jamu upast." 15Pere mu je na to olvrati: "Špjegaj nan tu glendu!" 16A on nin je reka: "I vi jošćec vavik ništa ne kapite? 17A ne kapite: sve ča ulizije u justa, gre u drob i istresa se u kondut. 18Naprama ten, čagod iž just izahodi, iz srca izvire i to išporkaje čejade. 19Jerbo iz srca izviredu pokvareni pensiri, ubivanja, privare, šporkarije, kreje, falše teštimonijance, beštimje. 20To išporkaje čejade; a jist šporkin rukan ne išporkaje čejade."

Furešta viruje u Isukrsta
21Isukrst po temu ide ća odande i povuče se u konfine tirske i sidonske. 22Kal nu: nika žena, Kanaanka iž nih konfinih, izajde vikajuć: "Pomiluj me, Gospodȉne, Sinu ol Davida! Na ćer mi je pa veli urok!" 23Ma on non ni uzvrati nijanci beside. Prijdedu ki njemu pusti skulari pa su ga zamolili: "Udovoj non, jerbo viče za namin." 24On olgovori: "Ja san poslan samo ki izgubjeniman ovcan doma ol Israjila." 25Ma ona mu prijde i pokloni mu se pod noge govoreć: "Gospodȉne, pomoz mi!" 26On olgovori: "Ni lipo vazest dičici kruh i bacit ga kućiniman." 27A na će: "Je, Gospodȉne! Ma kućini jidu ol mrvic ča padadu sa stola njihovih gospodarih!" 28Ondac non je reka Isukrst: "O ženo! Vela je vira tvoja! Neka ti bude kako oćeš." I olzdravi non ćer tega momenta.

Pusta olzdravjenja uza Galilejsko more
29Pokle je parti odande, doša je Isukrst do Galilejskega mora, uspne se na obaljenje i nonde sede. 30Ondac navali ki njemu pusti svit s betežniman ča čopadu, sakatiman, ćoraviman, mutaviman i more drugega svita. Položili su mu jih pod noge, a on jih je sve izliči. 31Gledajuć kako su mutavi progovorili, sakati olzdravili, ni ča čopadu prohodili, ćoravi progledali, divi se je vas svit i fali Boga ol Israjila.

Isukrst hrani četiri ijade judih
32Isukrst dozove svoje skulare pa nin reče: "Ža mi je puk jerbo je jurve tri dneva uza me, a nimadu ča jist. Neću jih gladne zaputit da ne klonedu po putu." 33Kažedu mu skulari: "Odakle nan na trzi toko kruha da najimo toliko svita?" 34A Isukrst nin je reka: "Koko kruhov jemate?" Ni ćedu mu: "Sedan, i kagod riba."
35Na to je naredi judiman da sededu po zemji, 36pa je vaze sedan kruhov i ribu, zafali, islomi i da skulariman, a skulari sven svitu.
37I jili su i nasitili su se. A ol retajih ča su pritekli nakupili su sedan punih krtolih. 38A jilo je četiri ijade muških, osin žen i dičurlije.
39Ondac olpusti vas svit, imbarka se u gajetu i olplovi u konfin magdanski.

Sinjal ol Jone
16 Pristupidu ki njemu farižeji i saduceji. Impicavali su u nje išćuć da nin pokaže kakov sinjal s nebes. 2On jin olgovori: "Svečera govorte: 'Bit će vedro, nebesa se žaridu.' 3A izjutra: 'Danas će nevera, nebesa su se sva natuturila.' Facu ol nebes znate raspoznat, a sinjale ol vrimen ne znate. 4Vrsti grube i ne ča varadu išćedu sinjale, ma nin se sinjal neće dat vengo dabi sinjal ol Jone." Ondac jih mola i ide ća.

Kvas ol farižejih i saducejih
5Skulari su došli na drugu bandu, a zaboravili su vazest kruha sa sebon. 6A Isukrst nin je reka: "Atento budte, čuvajte se kvasa farižejskega i saducejskega!" 7A ni, propensadu, pa su meju sebon govorili: "Kruha nismo vazeli sa sebon." 8Sinja je to Isukrst, pa nin je reka: "Ča pensate, slabovirni, da nimate kruha? 9A brž jošćec ne kapite, ne spominjete se nih pet kruhov na pet ijad judih i koko krtolih ste napunili? 10I nih sedan kruhov na četiri ijade i koko ste krtolih napunili? 11Kako ondac ne kapite da van to nisan pravja obo kruhu? Vengo, čuvajte se kvasa farižejskega i saducejskega." 12Ondac su kapili kako nin ni reka da se čuvadu kvasa za kruh, vengo nega učenja ol farižejih i saducejih.

Ispovidanje ol Pere
13Pokle je Isukrst doša u konfine Cezareje ol Filipa, zapita je skulare: "Ča govoridu judi, ko je Sin Čovičanski?" 14Oni su mu rekli: "Jelni da je Ivo Krstitej; drugi da je Ilija; treći jopeta da je Jeremija oli koji ol profetih." 15Kaza nin je: "A vi, ča vi govorite, ko san ja?" 16Šime Pere mu je na to olvrati: "Ti si Isukrst-Pomazanik, Sin Boga živega." 17Na to mu je Isukrst reka: "Blago ti ga se, Šime, sinu ol Joneta, jerbo ti to nisu obznanili ni tilo ni krv, vengo Ćaća moj ča je na nebesiman. 18A ja tebi govorin: ti si Pere-Stinja i na ton stinji ugradit ću Crikvu svoju i vrata ol pakla nećedu je moć savladat. 19Tebi ću dat kjuče ol krajestva ol nebes, pa čagod sputiš na zemji, bit će spućeno i na nebesiman; a čagod odrišiš na zemji, bit će odrišeno na nebesiman." 20Ondac pripriti skulariman da nikomu ne govoridu kako je on Isukrst.

Prvo navišćanje muke i uskrsnuća
21Ol tada je Isukrst poče upoznavat skulare kako mu tuka partit put Jeruzolima, jerbo da vada puno pritrpi ol starešin, glavešin popovskih i pismoznancih, pa da bude ubijen i trećega dneva da uskrsne.
22Pere ga je pozva nastranu i poče nagovarat: "Slobodi Bože, Gospodȉne! Ne, to se tebi ne smi dogodit!" 23Iskukrst se obrne i reče Peri: "Hod ća ol mene, sotono! Hudoba si za me jerbo ti ni na pameti ča je ol Boga, vengo no ča je judsko!"

Regule naslidovanja Isukrstovega
24Ondac Isukrst reče svojiman skulariman: "Je ko hoće za menon, neka se odreče samega sebe, neka vazme svoj križ i neka gre za menon. 25Ko oće život svoj šalvat, izgubit će ga, a ko izgubi svoj život zarad mene, nać će ga. 26Jerbo, ča će čejadinu koristit je vas svit stekne, a životu svojen učini ča se neće? 27Doć će, za reć pravo, Sin Čovičanski u čast Ćaće svojega s anđeliman svojimani ondac će naplatit svakomu naprama njegoviman diliman."
28Stvarno van govorin, niki od vih ča su vode nećedu se okusit smrti doklegod ne vididu Sina Čovičanskega di dohodi sa svojin krajestvon."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)

Komentari: 0

Samo registrirani korisnici mogu komentirati.