Čakavska Biblija 2823

Špjegavanje glende obo sijaču

Špjegavanje glende obo sijaču
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Mati

Košenje klasov u subotu
12 U na doba prolazi je Isukrst suboton kroza nasad. Njegovi su skulari ogladnili, pa su počeli brat klasje i jist ga. 2Kal su to vidili, farižeji su mu rekli: "Ma nu, skulari tvoji činidu ča se neće ol subote." 3On nin je reka: "A niste štili ča je bi učini David kal je bi ogladni i on i ni ča su bili š njin? 4Kako je bi uliza u Kuću Božju i kako su izili prineseni kruh, a to ni bilo za jist ni njemu ni negoviman kumpanjiman, vengo samo kuratiman? 5Oli niste proštili i u Reguli da ol subote popi u Tempalu kršidu subotu, a da nin se to ne vazimje za zlo? 6A ja van govorin: veće ol Tempala je vo vode! 7I kal biste kapili ča hoće reć: Gracija mi je draga, a ne da se ko prigori, ne biste potvorili ve brez krivnje. 8Jerbo Sin Čovičji gospodar je i ol subote!"

Olzdravjenje u subotu
9Pokle je iša ća odande, doša je u njihovu crikvu, 10kal nu, inkontra je čovika ča mu je ruka bila usahnuta. A ni, kako bidu mogli potvorit Isukrsta, zapitali su ga: "Je se smi ličit ol subote?" 11On nin je reka: "Ko to ol vas jedinu jedincatu ovcu ča je jema ne bi ćapa i izvadi je, je bi mu u subotu upala u jamu? 12A koliko je čovik vridniji od ovce! Eto tako, čovik more libero ol subote činit dobro!"
13Ondac je reka čoviku: "Ispruž ruku!" On je je ispruži, i – ruka mu zdrava ka i na druga! 14A farižeji su izašli vanka i učinili šedutu kontra njemu, kako da ga ubijedu.

Isukrst "Šerva ol Jahve"
15Kal je Isukrst to dozna, iša je ća odatle. Za njin je išlo pusto svita. On jih je sve olzdravi 16i zapriti nin je da ga ne tradijedu – 17kako bi se ispunilo ča je bilo pronoštikano po profeti Izaiji:
18Evo Šerve moje, ča san ga sebi izabra:
mojega jubimca, mezimca duše moje!
Metnut ću Duha svojega na nje:
navišćat će pravicu puciman;
19niti će se karat, niti će se derat,
neće mu se glasa čut po pijacan;
20ni istučene trstike islomit neće,
niti će bumbak ča dogara udunut –
sve doklegod pravica ne dobije.
21Ime njegovo ufanje je puciman!

Odakle Isukrstu forca
22Ondac su mu doveli jelnega pod urokon, ča je bi i ćorav i zanimi. I olzdravi ga je pa je mutavi i progovori i progleda. 23I vas ni pusti svit izneblušeno je bi govori: "Da ni vo brž Sin ol Davida?" 24A farižeji, kal su to čuli, rekli su: "Ne more vi laskat hudobe osin po Beelzebulu, glavaru vražjen."
25A on, znajuć njihove pensire, reka nin je: "Svako krajestvo ča je u sebi podiljeno opustit će, i svaki grad oli kuća u sebi razdiljena neće se uzdržat. 26Je Hudoba Hudobu laska, u sebi je podiljena. Kako će se ondac uzdržat krajestvo njegovo? 27I je ja po Beelzebulu laskan vrage, po komu jih vaši sini laskadu? Zato ćedu van ni bit jurati. 28Ma, je ja po Duhu ol Boga laskan vrage, ondac je propja došlo ki vamin krajestvo ȍl Boga."
29"Oli vako, kako bi to ko moga ulist u kuću čejadina ča je gora ol čovika pa mu pokrest mobiliju, je prin tega on ne sputi galešu? Ondac će mu tek kuću moć pokrest."
30"Kogod ni su menon, kontra mene je, i kogod ne skupja su menon, rasipje."

Grih kontra istini
31"Zato van govorin: svaki će se grih i beštimanje Boga olpustit judiman, ma je ko reče kakovu beštimju kontra Duha, e to se neće olpustit. 32I je ko reče besidu kakovu kontra Sinu Čovičansken, oprostit će mu se. Ma ko kaže ča kontra Duhu Sveten, neće mu se oprostit ni na ven ni na nen svitu."

"Iž obilance srca justa govoridu"
33"Oli stavte vako: dobren cablu dobar je i frut. Oli metnimo vako: gnjilen cablu i frut je gnjil. Jerbo, po frutu se cablo raspoznaje. 34Gujin rode! Kako morete govorit dobro kal ste sami pokvareni. Jerbo iz obilance srca justa govoridu! 35Vajan čovik iz katafića vadi no ča vaja, a zal čovik iz zle spreme vadi no ča je zlo. 36A govorin van: za svaku besidu ča je judi budedu ishustali zaništa, položit ćedu konte na Sudnji dnev. 37Za reć pravo, tvoje ćedu ti beside nać kavadinu i tvoje ćedu te beside potvorit."

Sinjal ol Jone
38Jedan put su bili zaposeli š njin diškorš niki pismoznanci i farižeji: "Meštre, tili bismo ol tebe upanat sinjal." 39A on nin olgovori: "Samo rod pokvaren i ni ča imbrojaje išće sinjal, ma će sinjal dobit ondac dabi mu ga da profeta Jona. 40Za reć pravo, ka ča je Jona bi u drobu ol kita tri dneva i tri noći, tako će i Sin Čovičanski bit profondo u zemji tri dneva i tri noći. 41Ninivjani ćedu ustat na Sudu skupa so vin đeneracijunon i arbitrat ćedu non jerbo su se ni na prediku Joninu obratili, a gledaj, evo vode je i višje ol samega Jone! 42Krajica Juga ustat će na Sudu skupa so vin đeneracijunon i arbitrat ćedu non jerbo je skraja zemje dohodila vamo čut pametnu besidu ol Salamuna, a gledaj, evo vode je i višje ol samega Salamuna!"

Pad jopeta
43"A kal šporki duh izajde iž čovika, luta bezvodniman mistiman išćeć mira i spokoja, ma ga ne nahodi! 44Ondac reče: 'Tornat ću se u kuću iz ke san izliza.' I, pokle je ariva, naša je je brez nidi nikoga, izmetenu i stentanu. 45Pa ide ća i vazme sa sebon sedan drugih duhov, gorih ol sebe, pa ulizedu i nastanidu se tote. Kal je sve finilo bilo je gore s nin čovikon vengo ondac kal je sve bilo u počelu. Tako će bit i so vin pokvarenin đeneracijunon."

Prava svojta Isukrstova

46Doklen je on jošćec govori sven svitu, arivali su mater i braća njegova. Stali su vanka čekajuć da š njin govoridu. 47Nikor mu je reka: "Eno ti namo mater i braća tvoja, stojidu vanka i čekadu da s tebon govoridu." 48Ten ča mu je to dojavi on je olgovori: "Ko je mater moja, a ko su moja braća?" 49I ispruži ruku prama svojiman skulariman: Evo na, reka je, mater moja i braća moja! 50Za reć pravo, kogod čini voju Ćaće mojega ki je na nebesiman, ti mi je i brat i sestra i mater."


2. BESIDA U GLENDAN


Na prvu
13 Nega dneva Isukrst izlize iz kuće i sede uza more. 2I navali za njin more svita da mu je tukalo imbarkat se u gajetu: se je, a vas ni svit sta je na kraju. 3I pravja nin je pusto u glendan:

Sijač
"Nu pogledaj, izajde sijač sijat. 4I doklen je sija, dil simenja pade uza put, doletile su tičice i pozobale su ga. 5Ništo je jopeta palo na stiničje, di je bila plihuja, i omar je proniklo jer ni bila zemja duboka. 6A pokle je izaša sunac, izgorilo je jerbo ni jemalo korena, ošušilo se je. 7Ništo je jopeta palo u kupinu, kupina zabuška i uguši ga. 8Ništo donapokon pade na pupu ol zemje i dalo je ploda: jedan sto putih veće vengo ča je jobišno, drugo šezdeset putih većje, a treće trideset."
9"Ko jema ušesa, neka čuje!"

Zarad čega Isukrst govori u glendan
10I došli su ki njemu skulari pa su ga zapitali: "Zarad čega nin pravjaš u glendan?" 11On nin olgovori: "Zarad tega ča je vamin dano poznavat šegrete krajestva ol nebes, a njiman ni to dano. 12Za reć pravo, nen ki jema dat će se i jemat će svake obilance, a nen ki nima vazest će se i no ča jema. 13U glendan nin pravjan zarad tega ča gledajuć ne vididu i slušajuć ne čujedu i ne kapidu."
14"Tako se je ispunilo na njiman pronoštikavanje od Izajije ko pravja:
Slušat ćete, slušat – i nećete kapit;
gledat ćete, gledat – i nećete vidit!
15Jerbo, zamašćalo se je srce vega puka:
ušesa su zatapunali,
joči su poklopili
da jočiman ne vididu,
ušesiman ne čujedu,
srcon ne kapijedu
pa se ne obratidu
da jih izličin.
16A blago ga se vašiman jočiman ča vididu, i ušesiman ča slušadu. 17Pravo da van rečen, puste su profete i pošćenjačine želile vidit vo ča vi gledate, ma nisu vidili; i čut vo ča vi slušate, ma nisu čuli."

Špjegavanje glende obo sijaču
18"Vi, dunkve, poslušajte glendu obo sijaču. 19Svaken ki sluša Besidu obo Krajestvu, a ne kapije, dolazi Hudoba ki mu uzimje ča mu je u srcu posijano. To je ni ča je zbande zasijan. 20A ni ča su zasijani na stiničju – to je ni ki čuje Besidu i omar je s alegrijon prima, 21ma nima u sebi korena, jerbo ni bogustvoren: kal zarad Beside učini se nevoja ili progon, omar se je sta ominjat. 22Posijan u kupinu – to je ni ki obadaje Besidu, ma briga za slašćon živjenja i misiron udušili su Besidu, pa na ostane jalova. 23Posijan na zdravu zemju – to je ni ki sluša Besidu i kapi je, pa ondac, za tako reć, urodi i da: jedan sto putih veće vengo ča je jobišno, drugi šezdeset putih većje, a treći trideset."

Travurina
24Drugu nin je glendu izni: "Krajestvo je ol nebes ko kal čovik posije dobro sime na svojon pristavi. 25Doklen su njegovi judi spavali, doša je njegov dušmanin, posija je na sri nasada travurinu i uteka je ća. 26Kal je no posijano izniklo i stasalo, ondac se je ukazala i travurina. 27Šerve su pristupile domaćinu pa su mu rekle: 'Gospodaru, a nis ti dobro sime posija po svojon pristavi? Iskle ondac va travurina?' 28On nin je olgovori: 'Dušmanin čovik to je učini.' Na to su mu šerve rekle: 'Oćeš, dunkve, da partimo tamo pa da ga pokupimo?' 29A on nin je reka: 'Ne! Da ne biste progulivajuć travurinu izgulili skupa š njon i šenicu. 30Molajte neka i jelno i drugo reste doklen ne dojde vrime za žat. Kal se bude žalo reć ću niman ča budedu žali: Polkupte najprvo travurinu i vežte je u bale da se zapalidu, a žito skupte u moje hangare.'"

Zrno ol gorušice
31I drugu nin je glendu izni: "Krajestvo je ol nebes ko kal čovik vazme zrno ol gorušice i posije ga na svojon pristavi. 32No je, za pravo reć, najmanje ol svega simenja, ma kal nareste, veće je ol svega povrća. Učini se u cablo pa dolićedu tičice ol nebes i gnjizdidu mu se po granan."

Kvas
33I drugu nin je reka glendu: "Krajestvo je nebesko ko kal žena vazme kvas i umisi ga u tri dila muke doklen sve ne uskisne."

Isukrst uči puk glendan
34Sve je to Isukrst sven svitu pravja u glendan. I ništa nin ni govori mimo glendih – 35kako bi se ispunilo ča je bilo rečeno po profeti:
Olprit ću u glendan justa svoja,
iznit ću no metnuto usakret
ol kad je svita i vika.

Isukrst špjegaje glendu obo travurini

36Ondac mola vas svit i ulize u kuću. Pristupidu mu skulari govoreć: "Obznan nan glendu obo travurini na pristavi." 37On nin je olgovori: "Sijač dobrega simena Sin je Čovičji. 38Pristava je vas svit. Dobro sime sini su ol Krajestva, a travurina sini su ol Hudobe. 39Dušmanin ča ga je posija je đaval. Žanje je sud svita, a ni ča žadu anđeli. 40Ka ča se travurina sabire i u ognju pali, tako će bit i na sudu ol svita. 41Sin će Čovičji poslat svoje anđele da pokupidu iz njegovega krajestva sve korteđune i pristupnike 42i bacidu jih u peć ognjenu, di će bit hlencanje i škrgotanje zubiman. 43Ondac ćedu pravednici prosjat kako sunac u krajestvu Ćaće svojega."
"Ko jema ušesa, neka čuje!"

Blago i pridragocinjena madriperla
44"Krajestvo je ol nebes ko kal je blago sakriveno na ogradi: čovik ga najde, sakrije, cili sritan gre ća, ižita sve ča jema i kupi tu ogradu."
45"Daje, krajestvo je ol nebes ko kal butigir išće lipo biserje: 46najde jelnu pridragocinjenu madriperlu, pojde ća, rasproda sve ča jema i kupi baš nju."

Mriža ol peškadurih
47"Daje, krajestvo je ol nebes ko kal mriža butana u more zapasa svakakove ribe. 48Pokle se napuni, izvučedu je na kraj, sededu i skupidu dobru ribu u pajole, a nu grubu bacidu ća. 49Tako će bit i kal finije vi svit. Izlist ćedu anđeli, oldilit pokvarene ol pošćenih 50i butat ćedu jih u peć ognjenu, di će bit hlencanje i škrgotanje zubiman."

Finivanje glendih: nove i stare istine
51"Jeste vo sve kapili?" Olgovorili su mu: "Jesmo." 52A on će nin: Zarad tega svaki pismoznanac ča je upućen u krajestvo ol nebes sliči na čovika gospodara ki iz svojega katafića iznosi i novo i staro."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)