Čakavska Biblija 347

Obznanjivanje novega Božjega svita

Obznanjivanje novega Božjega svita
ILUSTRACIJA
Evanđeje po Mati

II. Obznanjivanje novega Božjega svita
– krajestva ol nebes

1. PRIPOVIDANI DIL


Predikavanje Ivota Krstiteja
3 U ne dneve ukaza se je Ivo Krstitej predikajuć po trzi u Judeji: 2"Obrat'te se jerbo arivaje krajestvo ol nebes!" 3Vo je stvarno ni obo ken je proreka Izaija profeta:
Glas viče na trzi:
Parićajte progadur Gospodȉnu,
popodite mu kogule!

4Ivo je jema odiću ol devine zlake i pâs ol kože kolo slabin; spiza su mu bili škakavci i divji med. 5Ondac se je ki njemu zaleti vas Jeruzolim, cila Judeja i svi konfini jordanski. 6Vazimali su ol njega kršćenje u rici Jordanu ispovidajuć svoje grihe.
7Pokle je vidi more farižejih i saducejih di mu dohodidu na kršćenje, reka nin je: "Gujin rode! Ko vas je samo oviza da bižite ol jida ča je parićan? 8Donoste dunkve frute ča se dostojidu obraćenju. 9I nemojte da van pade na pamet pravjat u sebi: 'Jemamo ćaću Abrama!' Jerbo, govorin van, Bog iz vega stinja more poldić dicu od Abrama. 10Sikira je jurve navinjana na hrebe ol cabal. Dunkve, dotijelno cablo ča ne nosi roda, posić će se i u oganj bacit."
11"Ja vas, za reć pravo, krstijen vodon za obraćenje, ma ni ča poza menon dohodi žešći je ol mene. Ja nisan dostojan obuću mu nosit. On će vas krstit Duhon Svetin i ognjen. 12U ruci mu je badilo, ispuliškat će svoje gumno i skupit zrnje u svoju pregnju, a plivu će izgorit ognjen ča se ne da udunut."

Isukrstove krstice
13Dojde ondac Isukrst iž Galileje na Jordan Ivotu da ga vi krstije. 14Ivo ga je prova olgovorit ol tega: "Tukalo bi da ti mene krstiješ, a ti da ja tebe krstin?" 15Ma mu je Isukrst odrebati: "Molaj to sadar! Pristoji nan se da ton geston ispunimo svu pravicu!" Ondac je popusti. 16Omar pokle se je krsti izaša je Isukrst iž vode. Kal ča! Oltvoridu se nebesa i upana je Isukrst Duha ol Boga di se skalaje kako golubica i sliće na nje. 17I eto ti ga glasa s nebes: "Vo je Sin moj, Jubjeni! U njemu mi je sva gracija!"

Impicavanje na trzi
4 Ondac Duh odvede Isukrsta na trzu da ga đaval dovede u tantacijun. 2I pokle je isposti četrdeset dnevih i četrdeset noćijuh, najposli je ogladni.
3Ondac mu prijde tantatur i kaže: "Jes ti Sin ȍl Boga, rec da se vo stinje deventa u kruh." 4A on mu je olgovori: "Zdatano je:

Ne žive čejade samo obo kruhu, vengo i obo svakon besidi ča izahodi iz ustijuh ol Boga."

5Đaval ga ondac odvede u Sveti grad, uspne ga na vrh Tempala 6i reka mu je: "Jes ti Sin ȍl Boga, bac se doli! Jerbo, zdatano je:

Anđeliman će svojiman naredit za te
i na rukan ćedu te nosit
da di nogon ne biš zadi
obo stinju."

7Isukrst mu je olvrati: "Isto je tako zdatano: Ne impicaj u Gospodȉna, Boga svojega!"
8Vrag ga je ondac odve u goru toko visoku i pokaza mu je sva krajestva svita i slavu njihovu, 9pa mu je reka: "Sve ću ti vo dat, je mi se budeš prignu pod noge." 10Ondac mu kaže Isukrst: "Mrš, Sotono! Jerbo, zdatano je:

Gospodȉnu, Bogu svojen se klanjaj
i jedino njemu bud šerva!"

11Ondac ga je đaval mola na miru. Kal nu, anđeli su mu pristupili i bili su mu šervicij.

Tornavanje u Galileju i počelo javnega dilovanja
12Pokle je ču da je Ivo Krstitej zatvoren, torna se je nase u Galileju. 13Iša je ća iz Nazareta i nastani se je u Kafarnajumu, uz more, na konfinu ol Zebuluna i Naftalijeta 14kako bi se ispunilo ča je bilo rečeno po profeti Izajiji:

15Zemja ol Zebuluna i zemja ol Naftalijeta,
Putić uz more, s ne bande ol Jordana,
Galileja je ol poganih –
16puk ča je sedi u škureci
svitlo je velo vidi;
niman ča su životarili u zemji i hladu ol smrti
blišćavo je svitlo rasvanulo.

17Oltada je Isukrst sta predikat: "Obrat'te se jerbo arivaje pomalo krajestvo ol nebes!"

Prva četiri skulara
18Hodeć uza Galilejsko more, upana je dva brata, Šimu ča su ga zvali Pere i brata mu Andriju, di butajedu mriže u more; buduć da su bili peškaduri. 19I reka nin je: "Holte su menon, učinit ću vas peškaduriman ol judih!" 20Ni momentalno moladu mriže i partidu š njin.
21Pokle su išli ća odonde, upana je druga dva brata, Jaku ol Zebedeja i brata mu Ivota: u gajeti su sa Zebedejen, ćaćon svojin, krpili mriže. Dozva je i njih. 22Ni momentalno moladu gajetu i ćaću pa partidu š njin.

Isukrst uči i olzdravja
23Obahodi je Isukrst svu Galileju učeć svit po njihoviman sinagogan, ter predikajuć Evanđeje obo Krajestvu i ličeć svaki marot i slabost u puku.
24I vist se obo njemu pronese po svon Siriji. I dovodili su mu sve ča su bili betežni ol svih mogućih bolešćin i muk – ne ča je đaval u njih uliza, šonanbule, sakate – i on jih je olzdravjiva.
25Za njin je pruga silan svit iž cile Galileje, Dekapola, Jeruzolima, Judeje i Transjordanije.

2. EVANĐELSKA BESIDA NA OBALJENJU

Blaženstva
5 Kal je vidi pusto svita, uspe se na obaljenje. I pokle je se, prijdedu mu skulari. 2On zausti i stane jih podučavat:
3"Blago ga se siromasiman duhon:
jerbo je njihovo krajestvo ol nebes!
4Blago ga se sviman ča su u tuzi
ni ćedu se utišit!
5Blago ga se mirniman ča se ne karedu:
ni ćedu jemat zemju u baštinjstvo!
6Blago ga se gladniman i žedniman pravice:
ni ćedu se nabubat!
7Blago ga se niman puniman gracije:
ni ćedu zadobit graciju!
8Blago ga se niman puliškanega srca:
ni ćedu Boga gledat!
9Blago ga se niman ča fermajedu gvere:
ni ćedu se siniman Božjiman zvat!
10Blago ga se izagnaniman zarad pravice:
njihovo je krajestvo ol nebes!"
11"Blago ga se vamin kal vas budedu – zarad mene – kritikovali i svaku himbu slagali kontra vas! 12Veselte i kličte: vela je dobića vaša na nebesiman! Jerbo, tako su izagnavali i profete i prin vengo ča ste vi došli.

Sol ol zemje i svitlo ol svita
13"Vi ste sol ol zemje. Ma, je sol objutavi, čin će se na osolit? Višje ni zaništa, vengo da se buta vanka da judi po njon čepadu."
14"Vi ste svića ol svita. Ne more se zafikat grad ča leži na brigu. 15Niti se užgimje šterika da bi se metnula pol pot, vengo na kandilir da svitli sviman u kući. 16Tako neka svitli i vaše svitlo pril judiman, neka vididu vaša dobra dila i feštadu Ćaću vašega ki je na nebesiman."

Kršćanska regula popravjenje nega ol Mojsijeta
17"Nemojte pensat da san ariva kako bi poništi Regulu oli Profete. Nisan ariva kako bi jih poništi, vengo da bi jih obistini. 18Stvarno van govorin, doklegod ne pasadu i nebesa i zemja, ne nikako, ni jelno slovo, nijanci jedan mot iž Regule neće pasat, doklegod se ne dogodi sve kako spada. 19Ko dunkve izbrisi jedan ol tih, pa i najsitnijih befelih i na to nauči jude, najmanji će bit u krajestvu ol nebes. A ko jih bude činit i druge ten učit, ti će bit veliki u krajestvu ol nebes."

Nova pravica veća ol stare
20"Stvarno van govorin: je ne bude pravica vaša veća ol pravice pismoznanac i farižejih, ne nikako, nećete ulist u krajestvo ol nebes."

Bis
21"Čuli ste da je bilo rečeno stariman: Nemoj ubit! Ko ubije, bit će doveden ki juratu. 22A ja van govorin: Svaki ča bude bisan na brata svojega, bit će doveden ki juratu. A ki bratu reče 'Majmunu!', bit će doveden pril Viće. A ko reče: 'Ludonja!', butat ćedu ga u oganj ol pakla."
23"Je dunkve prinosiš darak na oltar pa se nonde spomeneš da brat tvoj jema ča pritiva tebi, 24ostav darak nonde pril oltaron, poj ća i najprvo se pomir s braton, pa ondac dojdi i prines darak na oltar."
25"Pogod se žvelto š nin ča se natičeš doklen si jošćec š njin na putu, da te on ne bi prida pril tribunal, a jurat profošu, pa da te ne butadu u kapogvardiju. 26Stvarno ti govorin, nećeš izlist odande doklegod ne isplatiš do zajnega šolda."

Privara
27"Čuli ste da je rečeno: Nemoj privarit muža oli ženu! 28A ja van govorin: Ko god sa požudon pogleda žensku, jurve je š njon učini privaru u srcu. 29Je te desno joko izneblušilo, iskopaj ga i bac ga daleko ol sebe. Jerbo, boje je da ti sagnje jedan od udov, vengo da ti cilo tilo bude butano u pakal. 30Je te desna tvoja ruka smantaje, okin je i bac je ća ol sebe. Jerbo, boje je da ti sagnje jedan od udov, vengo da ti cilo tilo propade u pakal."

Rastava
31"Isto je tako rečeno: Ko obanduna svoju ženu, neka je mola na miru. 32A ja van govorin: "Kogod olpusti svoju ženu – osin zarad kurbašćine – navinjaje je na privaru i kogod se s ostavjenon ženon bude oženit, učinit će privaru."

Prisegnivanje
33"Čuli ste da je jošćec rečeno stariman: Ne kun se ukrivo, vengo ispun Gospodȉnu sve ča mu prisegneš. 34A ja van govorin: Ne kunte se nikadare! Ni nebesiman jerbo je balauštra Božja. 35Ni zemjon jerbo je kleh poda njegovin nogan. Ni Jeruzolimon jerbo je grad ol Kraja velikega! 36Ni svojon se tešton ne kun jerbo ni jelnu vlas ne moreš učinit da postane ni bilon ni crnon.
37Vaša besida neka bude: 'Je, je – ne, ne!' Ča je priko tega, ol Hudobe je."

Škota
38"Čuli ste da je rečeno: Joko za joko, zub za zub! 39A ja van govorin: Ne opirte se Hudobi! Baš naopako, je ti ko prilipi trisku priko desnega obraza, okren mu i ni drugi. 40Nen ča bi se ti s tebon arbitrat kako bi se domoga tvoje dojne vešte molaj mu i gornju. 41Je te ko prisili jelnu miju, hod š njin dvi. 42Ko ol tebe ča zapita, daj mu! I ne obrni glavu ol nega ča oće ol tebe da mu ča zajmeš."

Jubav prama dušmaniman
43"Čuli ste da je rečeno: Jub svojega bližnjega, a ne vol dušmanina svojega. 44A ja van govorin: Jubte dušmanine, molte za ne ča vas progonidu 45kako biste bili sini ćaće svojega ča je na nebesiman, jerbo on daje da sunac njegov izahodi nada zliman i dobriman i da dažj pada i pravedniciman i nepravedniciman. 46Jerbo, je jubite ne ča vas jubidu, kakova van je dobića? A to isto ne činidu i duganjeri? 47I je pozdravjate samo braću, ča naročito činite? A to isto ne činidu i pogani?
48"Budte dunkve perfektni ka ča je perfektan Ćaća vaš nebeski!"

Lemozina usakret
6 "Budte atento da svoju pravicu ne činite pril judiman kako bidu vas ni vidili. Inšoma, nima van dobiće u vašega Ćaće ki je na nebesiman. 2Dunkve, kal diliš lemozinu ne svir prida sebon, ka ča to u sinagogan čini juska falšitad, da bi jih svit pofali. Stvarno van govorin, dobili su svoju dobiću. 3Ti, kontra ten, kal daješ lemozinu – neka ti ne zna liva ruka ča ti čini na desna, 4kako bi tvoja lemozina ostala usakret. I Ćaća tvoj, ča vidi a da niko ne vidi kako on vidi, neće ti ostat dužan ne boj se!"

Molitva usakret
5"Isto tako i kal molite, ne budte juska falšitad. Volidu molit stojeć u sinagogan i na raskrsnican ol kal da se pokažedu judiman. Stvarno van govorin, primili su svoju dobiću. 6Ti, kontra ten, kal moliš, ujdi u svoju kamaru, zatvor vrata i pomol se svojen Ćaći ča pana usakret. I Ćaća tvoj, ki vidi zbande usakret, olvratit će ti."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)