Čakavska Biblija 3314

Deset mirakulih

Deset mirakulih
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Mati

III. Predikavanje novega Božjega svita

1. PRIPOVIDANI DIL: DESET MIRAKULIH


Olzdravjenje gubavega
8 Pokle se je Isukrst skala sa obaljenja, parti je za njin pusti svit. 2I gledaj, prijde niki gubavi, pokloni mu se do zemje pa reče: "Gospodȉne, je oćeš, moreš me ispuliškat." 3Isukrst ispruži ruku govoreć: "Ću, bud puliškan!" I omar se ispuliška ol gube. 4Pa mu je kaza Isukrst: "Atento, nikomu da nis reka ništa, vengo ajde, pokaž se popu i prines mu darak ča ga je propisa Mojsije, njiman za teštimonijancu."

Vira jelnega rimskega kapetana
5Kal je uliza u Kafarnajum, prijde mu kapetan pa ga zamoli: 6"Gospodȉne, šerva mi doma leži sakat, u strašniman mukan." 7Kaže mu: "Ja ću ga doć olzdravit." 8Olgovori mu je kapetan: "Gospodȉne, nisan dostojan da ulizeš poda moj luminarij, vengo izust dabi jelnu besidu i olzdravit će moj šerva. 9Jerbo i ja, neka san čovik poda vlašćon, jeman poda sebon soldate pa zavičen jelnen: 'Hod!' – pa parti, drugen: 'Dojdi!' – pa dojde, a šervi svojen: 'Naprav tako i tako!' – i napravi."
10Kal je to ču, raskravi se je Isukrst i reka je niman ča su hodili za njin: "Stvarno van govorin, u nikoga u Israjilu nisan naša tolike vire. 11I govorin van: Pusti će svit s istoka i zapada arivat vamo i sest ćedu za stol sa Abramon, Izakon i Jakon u krajestvu ol nebes, 12a sini ol krajestva bit ćedu potirani vanka u škurecu. Nonde će bit hlencanje i strganje zubiman."
13Pa reče Isukrst kapetanu: "Hod, neka ti bude kako si virova!" I tega istega momenta šerva je olzdravi.

Olzdravjanje Perine punice i drugih u marotu

14Ulizeć u kuću ol Pere, Isukrst je vidi njegovu punicu di leži u fibri. 15Ćapa je je za ruku i fibra je je molala. Ona se je ustala i ponudila ga.
16A svečera su mu doveli puste ča su jih bili ukosili. On prolaska duhe besidan i sve je marote olzdravi – 17kako bi se obistinilo ča je bilo rečeno po profeti Izaiji: On slabosti naše vazme i boli odnese.

Prohtjevi za bit apoštol
18Kal je Isukrst vidi pusti svit kolo sebe, naredi je da se prijde priko. 19I kušta se ki njemu jedan pismoznanac pa mu reče: "Meštre, za tebon ću hodit digod da ti greš." 20A govori mu Isukrst: "Lisice jemadu buže i tičice nebeske gnjizda, a Sin Čovičanski nima mista di bi glavu prisloni."
21Drugi mu je jedan meju skulariman reka: "Gospodȉne, daj mi da najprvo iden i pokopan svojega ćaću." 22Isukrst mu je reka: "Hod s menon i molaj neka mrtvi pokapadu svoje mrtvace."

Utišana nevera
23Kal se je inbarka u gajetu, išli su š njin i njegovi skulari. 24Kal nu, žeštoki fortunal izmeteruža se je na moru pa su gajetu zalivali vali. A on je kunja. 25Ni pristupidu i razbudidu ga govoreć: "Gospodȉne, šalvaj nas, poginut ćemo!" 26Olgovori nin je: "Ča ste toko plahivi, slabovirni!" Ondac se ustane i pripriti vitriman i moru pa se je učinila vela bonaca. 27A judi su čudeć se pitali: "Ko je to da mu se i vitri i more priginjadu?"

Učarani iz Gadare
28I pokle su došli na drugu bandu, u gadarski konfin, eto mu ususret gredu dva ča je na njih niko bi baci sost: izahodili su iž grebih, divji u svu šesnajest, pa nikor ni moga pasat nin puten. 29Ma nu, zavikali su: "Ča ti jemaš su namin, Sinko Božji? Doša si vamo prin vrimena štrapacat nas?"
30A pinku daje ol njih bi je u paši veli uvor bahićih. 31Zli dusi su ga zaklinjali: "Je nas budeš izlaskat, pošji nas u vi uvor bahićih." 32On nin je reka: "Holte ća!" Ni su izlizli i ulizli u zagon su bahićiman. Ma nu, cili uvor stane prugat niza obaljenje u more i udušili su se u vodi.
33A čobani su utekli, išli su u grad, di su razglasili sve, navlaš no sve obo niman ča jih je ćapala proklešćina. 34Kal nu, pogledaj, vas grad izajde prama Isukrstu. Pokle su ga upanali, zamolili su ga da gre ća iž njihovega konfina.

Olzdravjenje sakatega
9 I pokle se je inbarka u gajetu, priplovi je i doša je u svoj grad. 2Kal no, pogledaj, donili su mu jelnega sakatega ča je leža na čiviriman. Pokle je vidi njihovu viru, reka je Isukrst nen sakaten: "Jemaj kuraja, sinko, olmolali su ti se grisi!"
3I pogledaj, niki ol pismoznanac rekli su u sebi: "Vi je vas superab!" 4Kapijuć njihove pensire, Isukrst je reka: "Zarad čega snujete himbu u srciman? 5Jerbo, ča je lašnje reć: 'Olmolajedu ti se grisi' oli reć: 'Diž se i hod?' 6Ma neka znate: jema prav Sin Čovičanski na zemji olmolavat grihe!" Ondac reče nen sakaten: "Diž se, vazmi čivire i hod doma!"
7I on se digne pa parti pudoma.
8Pokle je vas svit to vidi, zaneta se je i da je svu slavu Bogu ki je taku vlast da judiman.

Depeša ol Mate
9Odlazeć odande, vidi je Isukrst čovika ča se zove Mate di sedi na dugani. I reka mu je: "Hod su menon!" On se ustane i parti š njin.
10Doklen je Isukrst bi u kući za stolon, ma nu, pusti duganjeri i grišnici došli su za stol š njin i njegoviman skulariman. 11Kal su to vidili, farižeji su stali govorit: "Zarad čega vaš meštar ji sa duganjeriman i grišniciman?"
12A on, kal je to ču, reka nin je: "Ne tribuje zdraviman likara, vengo niman u marotu. 13Holte i proučte ča to hoće reć: gracija mi je mila, a ne žrtva. Jerbo, nisan doša pozvat pravedne, vengo ne grišne."

Raspredanje obo postu
14Ondac pristupidu ki njemu skulari od Ivota govoreć: "Zarad čega mi i farižeji postimo, a tvoji skulari ne postidu?" 15Na to nin je Isukrst reka: "Je moredu pirani tugovat doklen je š njiman ditman? Doć ćedu jurve dnevi kal će ditman poć ća ol njih, pa će ondac postit!"
16"Niko ne meće tašel ol grezega pana na stari veštit, jerbo tašel olpade pa bude jošćec veća buža na robi."
17"I ne ulije se mlado vino u stare mihe. Jerbo se misi rasparedu, vino se prolije, a misi se raspadedu. Vengo, mlado vino ulije se u nove mihe pa se i jelno i drugo sačuva."

Olzdravjenje žene u marotu
i uskrišenje ćere ol Jairota

18Doklen nin je on to pravja, evo, priša mu je niki glavar, prignu se pril njin do zemje i reka je: "Ćer mi je, eno, umrla, ma dojdi ki njon, metni ruku na nje i oživit će."
19Isukrst se je usta pa je sa svojiman skulariman iša za njin. 20I pogledaj, nika žena ča je bila u marotu duzinu godišćih ol tečenja krvi, prijde mu odostraga i takne se skutih njegove vešte. 21Pensala je: "Je se taknen dabi njegove vešte, šalvat ću se." 22A Isukrst se obrne i, pokle je je upana, reka non je: "Jemaj kuraja, ćerce, vira te je tvoja šalvala." I ol tega je momenta žena bila šalvana.
23I ujde Isukrst u kuću ol glavara. Vidi je mužikante i svit ča bučedu pa nin 24je reka: "Reterajte se! Šinjorina ni umrla, vengo spi." A ni su mu se polsmihivali.
25Pokle je vas svit bi istiran vanka, ulize on, ćapa šinjorinu za ruku i momentalno je bila uskrišena. 26I rastrubilo se je to po cilen ten konfinu.

Dva ćorava
27Kal je Isukrst hodi ća odande, partidu za njin dva ćorava vikajuć: "Pomiluj nas, Sinko ol Davida!" 28A pokle je uliza u kuću, prijdedu mu ti oćoravjeni. Isukrst nin je reka: "Je virujete da ja to moren učinit?" Kažedu mu: "Je, Gospodȉne!" 29Ondac pipne njihove oči govoreć: "Neka van bude naprama vašon viri." 30I otvorile su nin se joči. A Isukrst nin pripriti: "Vol'te računa obo ten da niko vo ne dozna!" 31Ma ni, pokle su izlizli, raznili su glas obo njemu po sven konfinu.

Ukošeni mutavi
32Nisu ni za tako reć jošćec bili ni izlizli, kal nu, doveli su mu jelnega na kega je bi butan sost i ča je bi zanimi. 33Pokle je izlaska vraga, ni ča je bi zanimi progovori je. Vas svit se je čudon čudi i govori: "Nikadare se tako ča ni vidilo u Israjilu!" 34A farižeji su govorili: "Povr poglavice ol sotone on laska hudobe."

Ovce brez čobana
35I obahodi je Isukrst sve grade i sela učeć jih po njihoviman crikvan, predikajuć Evanđeje obo Krajestvu i olzdravjajuć svaku malatiju i svaku slabost.
36Kal je vidi pusti svit, pomilova se je nada njin jerbo su se bili pritrudili i rastrkali ka ovce brez čobana. 37Ondac je reka svojiman skulariman: "Jematve je vele, ma težakov maika. 38Molte dunkve gospodara ol jematve da pošje težake u jematvu svoju."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)