Čakavska Biblija 378

Bižanje u Egipat i tornavanje u Nazaret

Bižanje u Egipat i tornavanje u Nazaret
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Mati

I. Porojenje i ditinjstvo Isukrstovo

Isukrstova krajevska loza
1 Loza Isukrstova, sina ol Davida, sina od Abrama.
2Abramu se je rodi Izak. Izaku se je rodi Jako. Jaki su se rodili Juda i njegova braća. 3Judi je Tamara rodila Peresa i Zeraha. Peresu se je rodi Hesron. Hesronu se je rodi Ram. 4Ramu se je rodi Aminadab. Aminadabu se je rodi Nahšon. Nahšonu se je rodi Salma. 5Salmi je Rahaba rodila Boazu. Boazotu je Ruta rodila Obeda. Obedu se je rodi Jišaj. 6Jišaju se je rodi kraj David.

Davidu je prva žena Urijinica rodila Salamuna. 7Salamunu se je rodi Roboam. Roboamu se je rodi Abija. Abiji se je rodi Asa. 8Asi se je rodi Jozafat. Jozafatu se je rodi Joram. Joramu se je rodi Ahazja. 9Ahazji se je rodi Jotam. Jotamu se je rodi Ahaz. Ahazu se je rodi Ezekija. 10Ezekiji se je rodi Manaše. Manašetu se je rodi Amon. Amonu se je rodi Jošija. 11Jošiji se je rodi Jehonija i sva njegova braća u vrime izagnanja u Babilon.
12Pokle je izagnan u Babilon, Jehoniji se je rodi Šealtijel. Šealtijelu se je rodi Zarubabel. 13Zarubabelu se je rodi Abijud. Abijudu se je rodi Elijakim. Elijakimu se je rodi Azor. 14Azoru se je rodi Sadok. Sadoku se je rodi Akim. Akimu se je rodi Elijud. 15Elijudu se je rodi Elejazar. Elejazaru se je rodi Matan. Matanu se je rodi Jako. 16Jaki se je rodi Bepo, muž ol Mare, ol ke se je rodi Isukrst.

17Kako god bilo, dunkve: od Abrama do Davida četrnajest đeneracijunih; ol Davida do izagnjanstva u Babilon četrnajest đeneracijunih; poslin izagnjanstva u Babilon do Isukrsta četrnajest đeneracijunih.

Navišćenje Bepotu

18A porojenje Isukrsta dogodilo se vako. Njegova mater Mare, ča se bila zaručila sa Bepoton, prin vengo ča se je š njin bila našla, ostala je noseća po Duhu Sveten. 19A Bepo, njezin muž, poštenjačina, ni je ti osramotit, vengo se je domisli da je usakret obanduna. 20Doklen je on to smira, ma nu, anđel mu se je Gospodȉnov prikaza u snu i reka mu je: "Bepo, sine ol Davida, nemoj se strašit vazest ki sebi Maru, ženu svoju. Ča se je u njon začelo, stvarno je ol Duha Svetega. 21Rodit će sina, a ti ćeš mu nadit ime Isukrst jerbo će on šalvat puk svoj ol grisih njegovih."

22Sve se je to dogodilo kako bi se ispunilo ča je Gospodîn reka slideć beside ol profete:
23Na, Divica će ostat noseća i rodit će sina
i nadit će mu ime Emanujel
– ča hoće reć: Bog je su namin!
24Pokle se je Bepo probudi oda sna, napravi je nako kako mu je zapovidi anđel Gospodȉnov: vaze je ki sebi svoju ženu. 25I ni je upozna doklegod na ni rodila svojega sina. I nadi mu je ime Isukrst.

Dari ol filožofih
2 Kal se je Isukrst rodi u Betlemu u Judeji za dnevih kal je kraj Irud vlada, ma nu, učeni judi sa Istoka došli su u Jeruzolim 2raspitijuć se: "Di je ti novorojeni kraj žudijski? Vidili smo di izahodi zvizda njegova pa smo došli kleknut prida nje."
3Čin je to ču kraj Irud, vas se je ustripa, i on i cili Jeruzolim skupa š njin. 4Sazva je sve glavešine popovske i puške pismoznance pa jih je propitiva di se Isukrst jema porodit. 5Ni su mu olgovorili: "U Betlemu u Judeji, jerbo je vako zdata profeta:
6A ti, Betleme, zemjo ol Jude!
Nikako nis najmanji
meju knežestviman ol Judeje
jerbo iz tebe će pročedit gospodar
ča će pãst puk moj – od Israjila!

7Ondac Irud usakret dozove filožofe i dozna ol njih vrime kal se je ukazala zvizda. 8Pokle je to bilo gotovo posla jih je u Betlem: "Ajdete, reka nin je, i pomnjivo se raspitajte za dite. Kal ga najdete, javte mi da i ja partin tamo i kleknen prida njin."
9Ni, pokle su čuli ča nin je kraj jema za reć, išli su za poslon. Kal no, zvizda ča su je vidili pokle je izlizla, letila je pril njiman sve doklen ni došla i fermala se naviše mista di je bi ditić. 10Čin su se fišo zablenuli u zvizdu, razveselili su se alegrijon puno velikon. 11Ulizli su u kuću, vidili su ditića s Maron, materon njegovon, kleknuli su na kleh i prignuli glave pril njin. Olgrnuli su ondac svoje paketiće za nje i dali su mu darove: zlato, tamijan i smirnu. 12Obznanjeno nin je bilo u snu da se ne tornajedu Irudu, pa su išli drugin puten nase u svoju zemju.

Bižanje u Egipat
13A pokle su ni išli ća, ma nu, anđel se Gospodȉnov kroza san javi Bepotu: "Ustan se, reka mu je, vazmi ditića i mater njegovu pa biž ća u Egipat, i ostan nonde doklegod ti se ne javnen, jerbo će Irud išćat ditića kako bi ga moga ubit." 14On se ustane navrime, obnoć vazme ditića i mater njegovu pa parti ća put Egipta. 15I ferma se je nonde sve do Irudovega skončanja – da se obistini ča je Gospodîn reka po profetiman: Iž Egipta dozva san Sina svojega.

Klanje dičice ni krive ni dužne
16Pokle je vidi da su ga filožofi zafrkali, Irud je poludi u svu šesnajest pa je da pobit svu mušku dicu u Betlemu i sven susidstvu, ča su navršili do dva godišća – prama vrimenu ča ga je razazna ol filožofih. 17Ondac se je obznanilo ča je jurve bilo rečeno po besidi profete Jeremije:
18U Rami se glas čuje,
hlencanje i cmizdrenje gorko:
Rahela nariče nada siniman svojiman
i ne hoće non se da je ko utiši
jerbo njih višje nima.

Tornavanje iž Egipta u Nazaret
19Pokle se svršilo s Irudon, ma nu, anđel se Gospodȉnov javi u snu Bepotu u Egiptu. 20"Ustan se, reka mu je, vazmi ditića i mater njegovu pa poj u zemju israjilsku jerbo su umrli ni ča su ditiću obo glavi radili." 21On se ustane izjutra, vazme ditića i mater njegovu pa ulize u zemju israjilsku. 22Ma, kal je dozna da Arhelaj gospodari Judejon zanamisto svojega ćaće Iruda, straši se je partit namo pa, kako mu je bilo obznanjeno u snu, parti u zemje galilejske. 23Dojde tamo i useli se u grad ča se zove Nazaret – da bi se ispunilo ča je rečeno po besidan profetih: nazvat će se Nazaranin.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)

Komentari: 0

Samo registrirani korisnici mogu komentirati.